2
Aaga leaw tawün icoots wüx, nembeat xeyay
Pares nganüy netam mayacaats wüx omeajtsaats leawa lamanguiayiiüts, nganandot macueatiiüts mandüjpiiüts. Cos sitiül aljane ngo marang aaga nembeat poch leaw nomb Teat Dios tüüch mandeacüw miángeles nej, sitiül jane ayaag ngo metam marangüch palan aaga poch quiaj, nej apmüünd mamongochiw xeyay ngo majneaj. ¡Cuantemás icoots nganüy apmamongochiiüts xeyay ngo majneaj sitiül ngo mayacaats wüx omeajtsaats aaga najneajay leawa tarang Teat Cristo para mawün icoots wüx meáwan asoetiiüts! Aag ayaj Teat Jesús ombas mandeac nguineay apmarang, condom ajcüwa leawa tanguiayiw andeac nej tajawüw aag ayaj naleaing, ndoj tasajüw icoots. Teat Dios aton tajüiquich aag ayaj naleaing, cos tüüch majaraw cuajantanej; tüüch apóstoles ndom ombasüw marangüw xeyay cuajantanej ateócan. Tambeol nejiw Nangaj Espíritu ocueaj Teat Dios cos tüüch ndom marangüw cuajantanej najiüt leaw andiüm nej.
Jesucristo tajlüy atnej nipilan
Teat Dios ngome apmayac ángeles majlüyiw wüx a iüt cam alinoic nüt wüx apmarang aaga jayats iüt leawa teamandeacaats wüx. Tiül aaga ajlüyay Mipoch Teat Dios aljane tapiüng:
¿Cuane nej nipilan ndom leaam imeaats wüxe?
¿Neol indiüm membeol micual nipilana?
Ique Teat Dios, acásan nüt teyac nipilan majlüy chingüy, pero teyac ángeles majlüyiw natang.
Condom teaach nipilan majlüy natang wüx a iüt cam, marangüch casa;
teaach majlüy wüx meáwan leaw lamerang;
lango majlüy nicuajind leaw ngo meyac majlüy teoleaj nej, aw.
Teaach nipilan majlüy wüx meáwan leaw almajlüy, nicuajind ngo majlüy leaw ngondom majlüy wüx. Pero nganaw majawaats nipilan majlüyiw wüx meáwan leaw almajlüy. Pero ajawaats Teat Jesús, acas nüt tajlüy chingüy, wüx ángeles tajlüyiw natang. Condom Teat Jesús tajlüy natang, marangüch casa; cos Teat Dios tandiüm müüch nej mamongoch xeyay ngo majneaj wüx tandeow mawün wüx asoet meáwan nipilan.
10 Cos Teat Dios tarang meáwan leaw almajlüy, nganüy netam marangüch meáwan leaw andiüm nej. Nej andiüm xeyay micual nej mambüw tiül cielo, áag tüüch Teat Jesús mamongoch xeyay ngo majneaj. Nej tarang palan leaw andiüm Teat Dios, cos atquiaj alndom mawün nejiw wüx asoetiw. 11 Teat Jesús tapaj nipilan majlüyiw ocueaj nej, aton ajcüw leawa tajpaj majlüyiw nóiquian, cos nop miteatiw; pares Micual Teat Dios ngo maxing masajüw micojow michijquiaw nej. 12 Cos nomb tapiüng:
Sanasajüw xecojow xechijquiaw jane ic Teat Dios.
Niüng canchiüjow, quiaj sanataag cantar najneajay wüx ique, aw.
13 Aton tapiüng:
Xique sanayac ximeaats wüx nej, aw.
Alinomb tapiüng:
Jogüy xic, salnaquiüjpüw meáwan xecualüw leaw Teat Dios lamüüch xic, aw.
14 Cos nacualaran ajiürüw quiej, ajiürüw cuerpo, Teat Jesús aton tajiür cuerpo, at tajiür quiej cos nipilan newiquiach nej. Nej tandeow para mandrooch ombas aaga minatangüw nimeech nasoic diablo, cos nej neyac mandeowaran tiül nipilan. 15 Teat Jesús tandeow mawün imbol mandeowüw nipilan, cos meáwan nüt nipilan imboloj mandeowüw. 16 Aag agüy naleaing, cos Teat Cristo ngome tiün mambeol ángeles, tiün mambeol acualaats Abraham. 17 Pares Teat Jesús tiün majlüy nipilan nej, mayaag atnej ayaag nipilan, cos atquiaj alndom marang najneaj natang miteaats leaw ajiür lasta nipilan wüx arang leaw Teat Dios tüüch nej marang. Teat Jesús nejay tarang nichech, mawün wüx asoetiw nipilan. 18 Cos nej tamongoch xeyay ngo majneaj, tayacüch wüx naél. Pares nganüy alndom mambeol leaw teayacüch wüx majiür naél.