Najneaj nanderac leaw tapiüng
SAN LUCAS
wüx Teat Cristo
1
Neol tajlüy aaga nawiig cam
Xeyay lamarangüw wüx nawiig nguineay andüübndüjpeay meáwan leawa tajaraw naleaing tajlüy, atnej taquiajchiw icoots ajcüw leawa tajawüw tanomb con oniüjcüw; aton tambeolüw wüx mandeacüw meáwan poch leaw tanguiayiw. Nganüy xique laǘmb natüntün nanguiay meáwan, nguineay alndom najaw naleaing cuane tajlüy. Áag tapiüngas sanarang nasaj ic palan Teat Teófilo, nguineay andüübndüjpeay, mejaw naleaing meáwan leaw lerquiaacharan wüx.
Nop ángel apiüng apwijquiam Juan Bautista
Tiül mineat Herodes wüx nej tarang minatang monajiüt tiül iüt Judea, tajlüy nop miteaats tiül nipilan judío nenüt Zacarías, ajlüy tiül noic ajlüy miteaats ocueaj Abías. Mintaj nej teat Zacarías nenüt müm Elisabet, naw tiül acualaats teat Aarón, áag tajlüy tanomb. Miijpüéj ayariw andeac Teat Dios, arangüw atnej lamapiüng Teat Dios. Nejinguind ngondom mapiüng nejiw alcuane ngo majneaj arangüw. Naleaing nejiw ngo majiürüw micualüw nejiw cos müm Elisabet ngondom majiür micual nej; aton cos miijpüéj xeyay latang ombasüw.
Condom wüx tatüch nejiw aaga noic ajlüy miteaats marangüw najiüt tiül nadam nangaj iüm, teat Zacarías tajlüy tiül. Cos miteaats ajlüyayej wüx masüetiw majawüw cuane najiüt apmarangüw anopnopoj. Teat Zacarías tatüch nej majmel tiül nadam nangaj iüm ocueaj Teat Dios mayac pom. 10 Meáwan nipilan monaw tiül cambaj acülíwan mbeay nadam nangaj iüm teatajcüw orar wüx teajmel pom. 11 Teat Zacarías altiül nadam nangaj iüm, quiaj tajaw nop ángel ocueaj Teat Dios alembem amb wüx miác artül niüng ajmel pom. 12 Wüx teat Zacarías tajaw aaga ángel, mbayat xeyay, lango majaw cuane apmarang. 13 Quiaj tasaj nej a ángel:
―Teat Zacarías, nde mbayamear, cos Teat Dios lamanguiay leaw itün ocueaj nej. Nganüy müm Elisabet mintaj apmajiür nop micual nej. Apmeaach manüt Juan. 14 Ique apmapac imeaats xeyay. Aton xeyay nipilan apmapac omeajtsüw wüx apwijquiam, 15 cos nej xeyay najneaj apmarang majaw Teat Dios. Ngome apmanganeow vin, aton ngome apmanganeow alinoic yow leaw alndom müüch mangün nipilan. Teat Dios apmüüch nej majiür Nangaj Miespíritu Nej wüx aliün teomeaats mimüm nej. 16 Nej apmüüch leaam omeajtsüw alinomb xeyay nipilan tiül israel wüx Teat Dios, midiosüw nejiw. 17 Nej apmamong ombas marang minajiüt nej, teoj aliüc aaga lapiürang aliüc. Apmarang atnej tarang tanomb teat Elías, müüch majneaj omeajtsüw nateateran majawüw micualüw nejiw. Aton müüch marangüw najneaj leaw ngo mandiümüw mayariw leaw asoiquiw. Atquiaj alndom müüch majlüy noic ajlüy nipilan mayariw andeac aaga Cristo leaw lapiürang aliüc ―aj nej aaga ángel.
18 Quiaj tapiüng teat Zacarías, tasaj a ángel:
―¿Nguineay alndom najaw naleaing aag ayaja? Cos xique xeyay lasataxey, at xantaj latang ombas aton ―aw.
19 Quiaj tasaj nej a ángel:
―Xique nenütiüs Gabriel nerangas minajiüt Teat Dios. Nej tüüch xic niün nasaj ic aaga najneaj poch quiaj. 20 Nganüy cos ngo meyar sandeac, langome apmerndeac leaw atüch a nüt majlüy aaga lanasaj ic quiaj, ndoj apmerndeac alinomb ―aj nej.
21 Ajcüwa nipilan leaw ngo majmeliw, teamacüliw teat Zacarías, lambayajow ngo majawüw cua nerang nej, neol tequiy tiül nadam nangaj iüm. 22 Wüx taw tiül nadam nangaj iüm teat Zacarías langondom mendeac masaj nejiw nicuajind. Quiaj tapiüngüw:
―Aleaic tüünd majaw tiül nadam nangaj iüm ―awüw.
Nej tüüch nejiw majawüw cuane apiüng naag owix nej, cos lamejew, langondom mendeac.
23 Wüx tatüch a nüt ndom minajiüt nej tiül nadam nangaj iüm, quiaj tajtsor. 24 Naleaing ajiür miün acas nüt lacual müm Elisabet mintaj nej. Quiaj tacǘlan aniüng nej acoquiaw caaw, ngo maw majüy. Tapiüng: 25 “Teat Dios lamajiür xic lasta, lamüüch xic namongoch xemonxing teombas nipilan”, aw.
Ángel tapiüng apwijquiam Teat Jesús
26 Wüx lamajiür anaíw caaw, quiaj aaga ángel Gabriel tüüch nej mamb Teat Dios andüy tiül iüt Galilea, tiül noic cambaj nenüt Nazaret, 27 majaw nop nüx nenüt María. Aaga nüx quiaj altiüt mipoch aweaag nop nench nenüt José, naw tiül acualaats a Rey David tajlüy tanomb. 28 Aaga ángel wüx tapeay niüng ajlüy a nüx, tasaj:
―¡Jow müm, satepeay ic! Sasoic nasaj ic lamexom xeyay monajneaj, cos Teat Dios lamambeol ic. Xeyay najneajay apmanderac wüx imbas tiül meáwan montaj ―aj.
29 Nej a nüx wüx tajaw aaga ángel, mbayaw manguiay andeac, tapiüng tiül omeaats nej: “¿Neol tatepeay xic atquiaja?” aw. 30 Quiaj tasaj nej aaga ángel:
―María, nde mbayamear, cos Teat Dios apmambeol ic xeyay. 31 Nganüy apmejiür micual, apmewiquiach nop nine nench, apmeaach manüt JESS. 32 Nej apmajlüy xeyay netam ajlüy. Apmanderac wüx nej apmapiürang micual nej Teat Dios najlüy tiül cielo. Teat Dios apmüüch nej marang nop minatang nenajiüt atnej tarang wüx a Rey David, mixeech nej najlüy tanomb. 33 Nej apmajlüy wüx meáwan nipilan judío micual teat Jacob, apmarang natang meáwan nüt, aag ayaj ngo majiür ndoj ―aj nej.
34 María tasaj a ángel:
―¿Nguineay alndom majlüy aaga ipiüng quiaja, cos xique nganaw najiür xenoj? ―aj.
35 Quiaj tasaj nej a ángel:
―Aag ayaj Nangaj Espíritu ocueaj Teat Dios apmerang. Nej Teat Dios apmajiür ic mewiquiach aaga nine, cos aaga nine quiaj nangaj nej Micual Teat Dios. 36 At icualaats müm Elisabet apmajiür nop nine. Masey xeyay latang ombas, anderac nómban ngondom majiür micual nej. Nganüy lacual lamajiür anaíw micaaw a nine teomeaats nej. 37 Cos para Teat Dios ngo majlüy nicuajind naél ngondom marang ―aj nej a ángel.
38 Quiaj tapiüng a María:
―Xique nganüy sajlüy tiül owix Teat Dios, ich marang wüx ximbas atnej lamepiüng apmarang ―aw.
Quiaj tamb a ángel.
María tamb majaw Elisabet
39 Tíülan aaga nüt quiaj María tamb najen andüy tiül tiüc tiül noic cambaj tiül iüt Judea. 40 Wüx tapeay quiaj tajmel aniüng teat Zacarías, quiaj tatepeay müm Elisabet. 41 Wüx Elisabet tanguiay atepeay nej María, quiaj ajwicwic teomeaats nej aaga nine. Quiaj Nangaj Espíritu ocueaj Teat Dios tiün andüy wüx nej. 42 Quiaj tandeac napac, tapiüng:
―Xeyay najneajay apmanderac wüx imbas tiül meáwan montaj, aton xeyay najneajay apmanderac wüx ombas aaga nine alteomeaats quiaj. 43 ¿Jow a xique, cuane xic, miün majaw xic mimüm Micual Xeteat Diosa? 44 Cos wǘxan sanguiay itepeay xic, quiaj xecual apac omeaats, ajwic tiül ximeaats. 45 Najneajay apmapac imeaats cos teyar meáwan leaw lamasaj ic Teat Dios nguineay apmarang ―aw.
46 Condom quiaj tapiüng a María:
Sayaag tiül ximeaats xeyay najneajay arang Teat Dios.
47 Apac ximeaats wüx Teat Dios, cos nej newün xic wüx.
48 Teat Dios najneaj majaw xic masey xique ngo nembeat nicuajind tiül nipilan.
Naw wüx nganüy meáwan nipilan aliüc miün, apmandeacüw xeyay najneaj wüx ximbas.
49 Cos lamarang xeyay najneaj wüx ximbas Teat Dios; nej cuajantanej alndom marang,
Xeyay nangaj minüt Teat Dios.
50 Nej andiüm meáwan nipilan leawa lajlüy nganüy, aton ajiür lasta leaw aliüc miün apmajlüy, meáwan leaw apmayariw nej andeac.
51 Naag owix nej lamarang xeyay nadamdam cuajantanej,
aton tandrooch ombasüw monpiüng nejiw alwüx atamüw.
52 Tawün niüng tsotojow montangtang monajiüt,
tayac quiaj leaw ayajcüw ngo membeatiw.
53 Nipilan leawa ngo majiür üetiw, nej tüüch meáwan najneaj;
nganüy nipilan monjiür xeyay, tüüch mambüw owixáwan, nicuajind ngo maxomüw.
54 Tambeol cambaj Israel, ajcüw monrang minajiüt nej;
ngo ndrom omeaats nejiw, tajiür nejiw lasta xeyay,
55 cos atquiaj tasaj mixejchiiüts Abraham wüx micual micual nej;
tapiüng tanaámb apmajiür nejiw lasta meáwan nüt ―aw a María.
56 Ndoj María tacül quiaj maquiiüb müm Elisabet arej caaw, condom tandilil tajtsor alinomb.
Wijquiat Juan Bautista
57 Wüx tatüch a nüt wijquiam micual nej müm Elisabet, quiaj wijquiat nop nine nench. 58 Wüx tanguiayiw acualaats nej, at moncül quiájan niüng acül nej, nguineay Teat Dios lamajiür nej xeyay lasta, quiaj tapac omeajtsüw aton maquiüjpüw. 59 Condom wüx tatüch ojpeacüw nüt, quiaj taquiüjpüw a nine matajcüch circuncidar atnej mbójan arangüw judíos. Tandiümüw müjchiw manüt Zacarías atnej minüt miteat nej. 60 Quiaj mimüm nej a nine tapiüng:
―Ngwüy, Juan apmanüt ―aw.
61 Quiaj tasajüw nej:
―¿Neol ayaja? Cos ngo majlüy tiül icualaats nejinguind manüt atquiaj ―awüw.
62 Quiaj tatüniw manguiayiw miteat a nine, arangüw owixaw majaw, majüic nguineay andiüm müüch manüt a nine. 63 Teat Zacarías quiaj tatün quiriw nine tirip xiül, condom tarang wüx, tapiüng: “Juan minüt nej”, aw. Meáwan monlüy quiaj mbayatoj majawüw. 64 Quiaj taley oniw nej a teat Zacarías, tajneaj mendeac, andǘüban tasaj Teat Dios najneajay arang. 65 Meáwan moncül quiájan niüng acüliw nejiw mbayatoj, aton meáwan cambaj najlüy tiül tiüc tiül iüt Judea tümb manguiayiw wüx aag ayaj. 66 Meáwan nejiw leawa tanguiayiw tayacüw wüx omeajtsüw, tapiüngüw:
―¿Jane aaga nine quiaja? ¿Cuane apmarang alinoic nüte? ―awüw.
Atquiaj tapiüngüw nipilan cos Teat Dios teamambeol a nine, ngo macueat.
Zacarías tandeac leaw aliüc miün
67 Teat Zacarías miteat a nine, tambeol nej Nangaj Espíritu ocueaj Teat Dios, tüüch nej poch cuane mandeac, tapiüng:
68 Xeyay najneaj ajlüy Teat Dios ocueaj Israel,
cos nej laíün ningüy tiül icootsa mawün asoet micambaj nej.
69 Lamüüch icoots nop leaw alndom mawün icoots wüx,
aag ayaj imiün tiül acualaats mixejchiiüts David, aaga nerang minajiüt nej.
70 Atnej lamandeac Teat Dios wüx tasaj nangaj mondeac andeac nej, ajcüwa tajlüyiw tanomb, cos tapiüng:
71 Nej apmawün icoots teowixaw leaw andiümüw mambiyaw icoots, at apmawün icoots teowixaw meáwan ajcüy majaw icoots.
72 Ajiür lasta meáwan mixejchiiüts,
aton apleaam omeaats wüx meáwan leawa lamapiüng apmarang.
73 Cos aag agüy Teat Dios tasaj miteatiiüts Abraham apmarang:
74 Apmawün icoots teowixaw moncüy majaw icoots,
marangaats leawa nej andiüm, ngo mimbolaats.
75 Majlüyiiüts najneajay, ngo majiüraats nicuajind nisoet, marangaats leawa nej andiüm meáwan nüt wüx aliün mapacaats.
76 Aton ique xecual, apmenderac wüx apmapiürang ique nop ic nendeac andeac Teat Dios najlüy tiül cielo,
cos ique apmemong ombas, Teat Naxey teoj, apmetaag majneaj mitiiüd nej.
77 Apmesajüw minipilan nej nguineay Teat Dios alndom mawün wüx omeaats meáwan asoetiw nejiw,
quiaj alndom mawüw wüx.
78 Cos xeyay ajiür icoots lasta Miteatiiüts Dios,
áag tüüch icoots noic najneaj atnej ran, aag ayaj Micual nej imiün tiül cielo.
79 Nej apmüüch majlüyiw tiül ran leaw ajlüyiw atnej aliw tiül pojniün, tenguial andeowüw tiül asoetiw nejiw.
Nej apmayac icoots wüx marangaats najneaj, lango majlüy moncüy, aw a Zacarías.
80 Aaga nine micual Zacarías quiaj tatang najneaj, xeyay tayamb Teat Dios. Tamb macül tiül wajchiüc niüng ngo majlüy cambaj, leaw atüch a nüt mejüiquichay majaw nej cambaj israel.