6
Da Levi Ohana
Levi boys: Gershon, Kohat, an Merari.
Kohat boys: Amram, Izhar, Hebron, an Uzziel.
Amram kids: Aaron, Moses, an Miriam.
Aaron boys: Nadab, Abihu, Eleazar, an Itamar. Eleazar da faddah fo Finehas. Finehas da faddah fo Abishua. Abishua da faddah fo Bukki. Bukki da faddah fo Uzzi. Uzzi da faddah fo Zerahiah, Zerahiah da faddah fo Meraiot. Meraiot da faddah fo Amariah, Amariah da faddah fo Ahitub, Ahitub da faddah fo Zadok. Zadok da faddah fo Ahimaaz. Ahimaaz da faddah fo Azariah. Azariah da faddah fo Johanan. 10 Johanan da faddah fo Azariah (He da pries ova da Temple dat Solomon wen build inside Jerusalem). 11 Azariah da faddah fo Amariah. Amariah da faddah fo Ahitub. 12 Ahitub da faddah fo Zadok. Zadok da faddah fo Shallum. 13 Shallum da faddah fo Hilkiah. Hilkiah da faddah fo Azariah. 14 Azariah da faddah fo Seraiah. Seraiah da faddah fo Jehozadak.
15 Jehozadak come prisona wen Da One In Charge sen da Judah an Jerusalem peopo Babylon side unda Nebukadnezzar.
 
16  6:16: Outa 6:16-19Levi boys: Gershon, Kohat, an Merari.
17 Gershon boys: Libni an Shimei.
18 Kohat boys: Amram, Izhar, Hebron, an Uzziel.
19 Merari boys: Mahli an Mushi. Dese da Levi blood lines by dea faddahs:
20 Fo Gershon: His boy Libni, Libni boy Jehat, Jehat boy Zimmah, 21 Zimmah boy Joah, Joah boy Iddo, Iddo boy Zerah, Zerah boy Jeaterai.
22 Da boys dat come from Kohat: His boy Amminadab, Amminadab boy Korah, Korah boy Assir, 23 Assir boy Elkanah, Elkanah boy Ebiasaf, Ebiasaf boy Assir, 24 Assir boy Tahat, Tahat boy Uriel, Uriel boy Uzziah, Uzziah boy Shaul.
25 Da boys dat come from Elkanah: Amasai, Ahimot, 26 his boy Elkanah, his boy Zofai, his boy Nahat, 27 Nahat boy Eliab, Eliab boy Jeroham, Jeroham boy Elkanah, Elkanah boy Samuel.
28 Samuel boys: Joel da firs boy fo born, an Abijah, da boy numba two.
29 Da boys dat come from Merari: Mahli, an his boy Libni, an his boy Shimei, an his boy Uzzah, 30 an his boy Shimea, his boy Haggiah, an his boy Asaiah.
Da Music Guys Inside Da Temple
31 Dese da guys dat David put in charge a da music inside God house, afta da Box Fo No Foget Da Deal come fo stay ova dea. 32 Da music guys make da music in front da Tent Wea Da Peopo Meet God, till Solomon build da Temple Fo Da One In Charge inside Jerusalem. Dey do dea work jalike dea Rules tell um fo do.
33 Dese da guys dat work an dea boys:
From da Kohat guys: Heman, da guy dat play da music, Heman he Joel boy, Joel he Samuel boy, 34 Samuel he Elkanah boy, Elkanah he Jeroham boy, Jeroham he Eliel boy, Eliel he Toah boy, 35 Toah he Zuf boy, Zuf he Elkanah boy, Elkanah he Mahat boy, Mahat he Amasai boy, 36 Amasai he Elkanah boy, Elkanah he Joel boy, Joel he Azariah boy, Azariah he Zefaniah boy, 37 Zefaniah he Tahat boy, Tahat he Assir boy, Assir he Ebiasaf boy, Ebiasaf he Korah boy, 38 Korah he Izhar boy, Izhar he Kohat boy, Kohat he Levi boy, Levi he Israel boy.
39 An da guy dat work wit Heman, by his right side: Asaf, Berakiah boy, Berakiah he Shimea boy, 40 Shimea he Michael boy, Michael he Baaseiah boy, Baaseiah he Malkijah boy, 41 Malkijah he Etni boy, Etni he Zerah boy, Zerah he Adaiah boy, 42 Adaiah he Ethan boy, Ethan he Zimmah boy, Zimmah he Shimei boy, 43 Shimai he Jahat boy, Jahat he Gershon boy, Gershon he Levi boy.
44 An da guys dat work wit dem, da Merari guys by dea lef side: Ethan, Kishi boy, Kishi he Abdi boy, Abdi he Malluk boy, 45 Malluk he Hashabiah boy, Hashabiah he Amaziah boy, Amaziah he Hilkiah boy, 46 Hilkiah he Amzi boy, Amzi he Bani boy, Bani he Shemer boy, 47 Shemer he Mahli boy, Mahli he Mushi boy, Mushi he Merari boy, Merari he Levi boy.
48 Da odda Levi guys get da kuleana fo do all da odda stuff inside da Tent, God house. 49 But Aaron an da boys dat come from him, dey da guys dat make da sacrifices on top da altar fo da burn up kine sacrifice, an on top da altar fo da incense, an all da stuff dey do inside da Real Real Spesho Place. Ova dea dey make da Israel peopo come pono wit God, jalike Moses, da guy dat work fo God, wen tell um fo do.
50 Dese da guys dat come from Aaron: Eleazar az his boy, Finehas az his boy, Abishua az his boy, 51 Bukki az his boy, Uzzi az his boy, Zerahiah az his boy, 52 Meraiot az his boy, Amariah az his boy, Ahitub az his boy, 53 Zadok az his boy, an Ahimaaz az his boy.
54 Dis wea dey get places fo live. Da leadas give dem to da boys dat come from Aaron from da Kohat blood line, afta dey pull straw.
55 Dey get Hebron town inside da Judah land, an da grass land aroun um. 56 But da fields an da towns aroun Hebron town, Caleb, Jefunneh boy blood line own dem.
57 So da boys dat come from Aaron get Hebron (one big town fo refuge), an Libnah, Jattir, Eshtemoa, 58 Hilen, Debir, 59 Ashan, Juttah, an Bet-Shemesh, an da grass land aroun um. 60 An from da Benjamin ohana da Levi guys get Gibeon, Geba, Alemet, an Anatot, an da grass land aroun um.
Dey give dese thirteen towns fo da Kohat blood line.
61 Da odda peopo from Kohat get ten towns from half da Manasseh ohana land.
62 Da boys dat come from Gershon, dea small ohanas get thirteen towns from da land fo da ohanas fo Issakar, Asher, Naftali, an from half da ohana fo Manasseh dat stay Bashan side.
63 Da boys dat come from Merari, dea small ohanas inside da Merari ohana get twelve towns from da land fo da ohanas fo Reuben, Gad, an Zebulun.
64 Da Israel peopo give da Levi peopo dese towns an da grass land aroun um. 65 From da Judah, Simeon, an Benjamin ohanas dey get da towns we awready tell.
66 Some a da Kohat blood lines get dea towns from da Efraim ohana land.
67 Inside da Efraim hill land dey get Shekem (one big town fo refuge), an Gezer, 68 Jokmeam, Bet-Horon, 69 Aijalon, an Gat-Rimmon, an da grass land aroun um.
70 An from half da Manasseh ohana, da Israel peopo give Aner an Bileam an da grass land aroun um to da odda Kohat blood lines.
71 Da Gershon blood lines get dis land:
From half da Manasseh ohana dey get Golan inside Bashan, an Ashtarot, an da grass land aroun um.
72 From da Issakar ohana dey get Kedesh, Daberat, 73 Ramot, an Anem, an da grass land aroun um.
74 From da Asher ohana dey get Mashal, Abdon, 75 Hukok, an Rehob, an da grass land aroun um,
76 an from da Naftali ohana dey get Kedesh inside Galilee, Hammon, an Kiriataim, an da grass land aroun um.
77 Da Merari blood line (da odda Levi peopo) get dis land: From da Zebulun ohana dey get Jokneam, Kartah, Rimmono, an Tabor, an da grass land aroun um.
78 From da Reuben ohana da odda side a da Jordan Riva east from Jericho, dey get Bezer inside da boonies, Jahzah, 79 Kedemot, an Mefaat, an da grass land aroun um.
80 An from da Gad ohana dey get Ramot inside Gilead, Mahanaim, 81 Heshbon, an Jazer, an da grass land aroun um.

6:16 6:16: Outa 6:16-19