17
Jehoshafat Da Judah King
Asa boy Jehoshafat come da Judah king afta Asa. He come strong fo stay in charge a Israel too. He put army guys inside all da towns dat get strong wall inside Judah, an put army camps all ova da Judah land an all da Efraim towns dat his faddah Asa wen take ova.
Da One In Charge stay wit Jehoshafat cuz he make jalike his ancesta David wen make wen David stay young. He no aks da Baal gods fo tell um wat goin happen, but aks da God his faddah wen pray to, bout wat goin happen. He do wat God tell um fo do, an no make jalike da Israel peopo. Da One In Charge make him one strong king. All da Judah peopo bring present fo Jehoshafat, fo him get plenny rich kine stuff an plenny respeck. He like tink plenny bout wat Da One In Charge stay do. An he even take away da sacrifice places on top da hills fo da odda gods, an broke down da tiki poses fo da wahine god Asherah, all ova Judah.
Da year numba three wen Jehoshafat stay king, he sen his leada guys Ben-Hail, Obadiah, Zekariah, Netanel, an Mikaiah fo teach da peopo inside some a da Judah towns. Some a da Levi guys go wit dem too: Shemaiah, Netaniah, Zebadiah, Asahel, Shemiramot, Jehonatan, Adonijah, Tobijah, an Tob-Adonijah, an da pries guys Elishama an Jehoram. Dey teach all ova Judah. Dey take da Book Wit Da Rules From Da One In Charge wit dem. Dey go aroun all da Judah towns an teach da peopo.
10 Da peopo an kings inside all da lands aroun Judah come sked a Da One In Charge. Az why dey no make war agains Jehoshafat. 11 Some Filisha guys bring presents an silva fo pay tax to Jehoshafat. Even da Arab guys bring 7,700 boy sheeps an 7,700 goats.
12 Jehoshafat get mo an mo powa. He build towns dat get strong wall an towns fo store stuff inside Judah. 13 He do plenny work inside da Judah towns. An inside Jerusalem, he put da bestes guys dat know how fo fight. 14 Dey sign up by dea ohanas:
From Judah, da main leadas fo one tousan guys:
Adnah, da main leada wit 300,000 guys fo fight.
15 Nex, Jehohanan da main leada wit 280,000 guys fo fight.
16 Nex, Amaziah, Zikri boy, he volunteer fo work fo Da One In Charge, wit 200,000 guys fo fight.
17 From da Benjamin ohana:
Eliada, one guy dat real good fo fight, he da main leada fo 200,000 guys dat use bow an arrow an shield fo fight.
18 Nex, Jehozabad, wit 180,000 guys dat get all da stuffs dat one army need.
19 Dese da guys dat work fo da king. Get odda guys he put inside da big towns dat get strong wall all ova Judah.