31
Wen all dat pau, all da Israel peopo dat stay dea go out from Jerusalem. Dey go inside da odda Judah towns. Ova dea, dey smash da stan up kapu stones an chop down da tiki poses fo da wahine god Asherah. Dey wipe out da sacrifice places on top da hills an da altars fo da idol kine gods all ova da Judah, Benjamin, Efraim, an Manasseh lands. Afta da Israel peopo wipe out all dose tings, dey go back dea home towns an lands.
Hezekiah Bring Back Da Ol Way Fo Show
Love An Respeck Fo Da One In Charge
(2 Kings 18:5-7)
Hezekiah pick da pries an Levi guys by dea blood lines. He tell who gotta do da diffren Temple kine jobs an wat days all dem gotta work. Dea jobs, fo make
da burn up kine sacrifices, an
da sacrifices fo show dat da peopo an God stay good wit each odda, an
do odda kine work, an
tell God “Mahalo plenny!” an
sing dat Da One In Charge stay good, an
be da security guard guys fo da place wea Da One In Charge make camp.
31:3: Census 28:1–29:39Da king give some a his animals fo da burn up kine sacrifices morning time an da almos dark time, da burn up sacrifices fo da Res Day, da New Moon, an da odda spesho religious ceremonies dat stay write inside da Rules From Da One In Charge. 31:4: Census 18:12-13, 21He tell da peopo dat live inside Jerusalem fo give da ten percent dey suppose to give fo da pries an Levi guys, fo all dem come mo an mo strong fo do wat da Rules From Da One In Charge tell um fo do. Wen mo an mo peopo hear bout dat, right den an dea da Israel peopo give plenny. Dey bring da firs stuff dey wen harves—wheat an barley, new wine, fresh olive oil, honey, an stuff from da fields. Dey bring plenny stuff, ten percent a eryting. Da guys from Israel an Judah dat live inside da Judah towns bring ten percent a dea cows, sheeps, an goats, an ten percent a da tings dey wen make spesho fo dea God, Da One In Charge, an dey make plenny big pile stuffs. May time, dey start fo make da piles, an dey pau late Septemba.
Wen Hezekiah an his leada guys come an see da piles a stuff, dey tell Da One In Charge he good cuz he do good tings, an tell um dey like fo him stay do plenny good stuffs fo da Israel peopo.
Hezekiah aks da pries an Levi guys bout all da pile up stuffs. 10 Azariah da Main Pries Guy from da Zadok ohana tell, “Wen da peopo start fo bring da presents fo da Temple Fo Da One In Charge, us guys get all da food us can eat, an mo plenny den we need, cuz Da One In Charge wen do plenny good stuff fo his peopo, an dese piles, wat still stay.”
11 Hezekiah tell his guys fo make ready mo storage places inside da Temple Fo Da One In Charge fo store stuff, an dey do um. 12 Den dey bring da stuffs inside from da ten percent an from da tings peopo make spesho fo Da One In Charge, jalike dey suppose to do. Conaniah, one Levi guy, stay in charge a dese tings. His braddah Shimei was da numba two guy in charge. 13 Jehiel, Azaziah, Nahat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismakiah, Mahat, an Benaiah, dey da luna guys unda Conaniah an his braddah Shimei. King Hezekiah wen pick dem, an Azariah was da leada in charge a eryting dey do inside da Temple Fo God.
14 Kore, Imnah boy, da Levi guy, he da security guard fo da East Gate. He stay in charge a da presents dat da peopo like give God. His job, give da peopo dat need um all dese tings dat peopo give to Da One In Charge, an da tings dat peopo make spesho fo God. 15 Get Eden, Miniamin, Jeshua, Shemaiah, Amariah, an Shekaniah fo help him inside da towns wea da pries guys live, jalike dey suppose to do. Dey give da presents from da peopo fo da pries guys to dea braddahs da odda pries guys by dea blood lines, da ol guys an da young guys same same.
16 An dey give da presents from da peopo fo da pries guys even to boys three year ol o moa, anybody dat get dea names inside da pries guys lis. Az erybody dat get da right fo go inside da Temple Fo Da One In Charge fo do da jobs dey get kuleana fo do ery day, wateva work team dey on, jalike dea job records an dea blood line records tell. 17 Dey give da presents from da peopo to da pries guys dat stay get dea name inside da records dat show who dea ancesta guys. An dey give um to da Levi guys twenny year ol o moa, dat get kuleana fo wateva work team dey on, jalike dea blood line records tell. 18 An dey give da stuff dat all da pries ohanas need, fo da small kids, da wifes, an da boys an girls fo all da peopo dat get dea names inside da blood line records. Cuz dey make um come spesho fo God weneva dey suppose to do dat.
19 Get odda pries guys dat come from Aaron, dat use da farm lands aroun dea small towns nea da big towns. Get govmen guys dat get one lis wit all dea names too, fo give tings to all dem inside da lis fo da pries guys, an fo all da odda Levi ohana guys dat get dea names inside da records.
20 Az how Hezekiah do all ova Judah. Stay good an right, an he do wat God trus him fo do, da way his God, Da One In Charge, see him. 21 Wit eryting Hezekiah start fo do, all da work fo da Temple Fo God, an fo do wat da Rules From Da One In Charge tell, an fo do wat God tell um fo do, Hezekiah find out from his God wat he suppose to do. Den he go all out fo do um, an he do one good job.

31:3 31:3: Census 28:129:39

31:4 31:4: Census 18:12-13, 21