12
Joash Fix Da Temple
(2 Records 24:1-14, 23-27)
Wen Jehu stay da Israel king seven year, den Joash come da Judah king. Joash stay da king inside Jerusalem fo forty year. Joash muddah, Zibiah from Beer-Sheba. Joash do da right kine ting all da time he stay king, da way Da One In Charge see him do, jalike Jehoiada da pries guy wen teach him fo do. But still yet, da altars still stay on da top a da hills fo make sacrifice fo da idol kine gods. Da peopo still stay make sacrifice an burn incense ova dea.
12:4: Outa 30:11-16Had one time, Joash tell da pries guys, “You know, da peopo bring plenny silva inside da Temple Fo Da One In Charge, fo make da silva spesho fo God. All dem gotta pay da Temple guys wit silva ery year. Wen da govmen count how much peopo get inside ery house, dey gotta pay wit silva fo dat. An get odda kine silva dat peopo bring cuz dey like give um too. Go get all dat silva. Weneva somebody bring silva to da Temple, da guys in charge a da silva suppose to give um to da pries guys. An da pries guys gotta use some a dat silva fo fix wateva dey gotta fix inside da Temple.”
But afta Joash stay king fo twenny-three year, still yet da pries guys neva fix da Temple. Az why King Joash tell Jehoiada da Main Pries Guy an da odda pries guys fo come by him. He tell um, “Eh! How come you guys neva fix da stuff inside da Temple dat need fo fix? From now, weneva da guys in charge a da silva give you silva, no take um fo you. You gotta give um to da guys dat goin fix da Temple!”
Da pries guys tell, “Kay den. Us no goin take da silva from da peopo, an us no goin be da ones dat fix da Temple.”
Den Jehoiada da pries guy take one box, an make one puka on da top. He put um by da altar, on da right side wen you go inside da Temple Fo Da One In Charge. Da pries guys dat guard da door fo go inside da open lanai fo da Temple put all da silva inside da box dat da peopo bring inside da Temple Fo Da One In Charge. 10 Den, weneva da pries guys see dat get plenny silva inside da box, da king secretary an da Main Pries Guy come, count da money dat get inside da Temple Fo Da One In Charge, an put um inside bags. 11 Wen dey pau weigh eryting, dey give da silva to da luna guys dat stay in charge a da work fo da Temple Fo Da One In Charge, fo dem pay da worka guys. Dey do dat fo da carpinta guys, an da builda guys dat work inside da Temple Fo Da One In Charge, 12 da guys dat cut da stone block, an da guys dat put togedda da blocks. Dey use da silva dey get fo buy wood, stone block, an wateva odda stuff dey need fo fix da Temple Fo Da One In Charge.
13 But da silva dat da peopo bring inside da Temple Fo Da One In Charge, dey no use um fo make silva basins, tings fo pio da olive oil lamps, bowls fo sprinkle blood, metal trumpets, o odda tings dey make from gold o silva fo da Temple Fo Da One In Charge. 14 Az cuz dey use da silva fo pay da worka guys fo fix da Temple. 15  12:15: 2Kings 22:7Dey no worry how da Temple luna guys use da silva fo pay da worka guys, cuz dey know da Temple luna guys stay solid an can trus um. 16  12:16: Pries 7:7But da silva da peopo bring cuz dey wen broke God rules, o cuz dey wen do bad kine stuff, dey no bring dat silva inside da Temple Fo Da One In Charge, cuz az ony fo da pries guys.
Hazael Attack Jerusalem Town
17 Bout da same time, Hazael da Aram king go up attack Gat an take ova da town. Den he turn aroun fo go afta Jerusalem. 18 But Joash da king fo Judah take all da tings dat his ancesta guys Jehoshafat, Jehoram, an Ahaziah, da Judah kings, wen make spesho fo Da One In Charge, an da gifs Joash wen make spesho fo him too, an all da gold he find inside da storage places inside da Temple Fo Da One In Charge an da palace. He sen all dat to Hazael da Aram king. So Hazael neva attack Jerusalem.
19 All da odda stuff dat Joash wen do wen he stay king, all dat stay inside da Record Book Fo Da Judah Kings.
20 But Joash palace guys wen come togedda an make one plan fo kill him. Dey kill him Bet-Millo side, on top da road dat go down Silla side. 21 Was Jozabad Shimeat boy an Jehozabad, Shomer boy, da palace guys dat wen kill him. Da peopo bury Joash wit his ancesta guys inside David big town. Amaziah, Joash boy, come da nex king.

12:4 12:4: Outa 30:11-16

12:15 12:15: 2Kings 22:7

12:16 12:16: Pries 7:7