18
Hezekiah Da Judah King
(2 Records 29:1-2; 31:1, 20-21; 2 Kings 17:3-7)
Wen Hoshea, Elah boy, stay da Israel king fo three year, Hezekiah, Ahaz boy, come da Judah king. Hezekiah twenny-five year ol wen he come king, an he stay king Jerusalem side fo twenny-nine year. His muddah Abi, she Zekariah girl. Hezekiah, he do wat stay right, da way Da One In Charge see um. Az cuz he do eryting jalike his ancesta guy David wen do. 18:4: Census 21:9Hezekiah da one dat wen take away da sacrifice places on top da hills, smash da big kapu stones fo da odda gods, an cut down da poses fo da wahine god Asherah. He broke in small kine pieces da bronze snake dat Moses wen make, cuz till dat time da Israel peopo wen burn incense fo da bronze snake jalike az was one idol kine god. (Dey call um Nehushtan, Da Snake God.)
Da One In Charge, da God fo da Israel peopo, he da One Hezekiah wen trus. From all da odda Judah kings befo him o afta him, no mo nobody jalike him. He stay tight wit Da One In Charge, an no go follow odda kine stuff. He do eryting jalike Da One In Charge wen tell Moses dat da peopo gotta do. Cuz a dat, Da One In Charge stay tight wit him erytime. Eryting Hezekiah do, God make um come good fo him. Wen da Assyria king try fo take ova da country, Hezekiah no let um. He neva let da Assyria king be da boss ova him. He bus up da Filisha guys too, all da way to Gaza an da land aroun dea, dea towns dat get strong wall an small towns wit ony watch towa too.
Wen Hezekiah stay king four year, an Hoshea, Elah boy, stay da Israel king fo seven year, Shalmaneser, da Assyria king, bring his army guys up fo attack Samaria town. He put his army guys all aroun da town fo nobody go inside o come outside. 10 Afta three year, da Assyria army guys take ova Samaria. Az was wen Hezekiah stay da Judah king fo six year, an Hoshea stay da Israel king fo nine year. 11 Da Assyria king wen take out da Israel peopo an move um Assyria side, an make dem live inside Halah, inside Gozan on da Habor Riva, an inside da towns wea da Mede peopo live. 12 All dat happen cuz dey no lissen dea God, Da One In Charge. Dey broke da deal wit him, an no do eryting dat Moses, da guy dat wen work fo Da One In Charge, tell um dey gotta do. Dey no lissen wat Da One In Charge tell, an dey no do um.
King Sennakerib Come Afta
Da Judah Peopo
13 Wen Hezekiah stay king fo fourteen year, da Assyria king Sennakerib attack all da big towns wea da Judah peopo make strong wall, an take ova dem. 14 So wen da Assyria king stay Lakish side, da Judah king Hezekiah sen um dis letta: “Da time I wen go agains you, az was wrong. Go way from me now, an I goin pay you wateva you tell I gotta pay.” Da Assyria king make da Judah king Hezekiah pay um mo den eleven ton silva, an bout one ton gold. 15 So Hezekiah give him all da silva dat dey find inside da Temple Fo Da One In Charge, an inside da rooms inside da king palace wea dey keep da expensive kine stuffs.
16 Dat time, da Judah king Hezekiah wen pull off all da gold he wen use fo cova da doors an da poses fo da doors inside da Temple Fo Da One In Charge, an sen um to da Assyria king.
Sennakerib Make Tantaran
Agains Jerusalem
(Isaiah 36:1-22; 2 Records 32:9-19)
17 Den da Assyria king sen one a da main general guys, da govmen guy dat stay ova da territorial govna guys, an da territorial govna guy, wit one big army. Dey go from Lakish an go by King Hezekiah in Jerusalem. Wen dey come Jerusalem town, dey stop by da watta ditch dat take da watta to da Mauka Watta Place, by da road fo da field wea dey put da clotheses inside da watta an step um fo make um come clean. 18 Da Assyria guys call fo King Hezekiah come by dem. Eliakim, Hilkiah boy, da guy in charge a da palace kine biznis, go out fo meet dem. Shebna da secretary, an Joah, Asaf boy, da guy dat write da records, go wit him too.
19 Da territorial govna guy tell Hezekiah guys, “Go tell Hezekiah dis:
“ ‘Da Big King, da King fo Assyria, tell dis: You get big kine trus in someting you tink goin get you outa trouble. You tink dat goin help you, o wat?! No way! 20 You tell you get one plan an one strong army fo fight one war, but you ony mout. Who you stay trus now, fo fight me?! 21 Wise up! You stay trus da Egypt king, but no can trus him. Da Egypt guys, jalike one small splinta from one bamboo dat get smash, dat poke yoa hand an make you sore if you lean on top um! Az how plenny Pharaoh, da Egypt king, goin help all you guys dat trus him!
22 “ ‘An if you guys tell me, “We trus oua God, Da One In Charge,” how come Hezekiah wen take away his sacrifice places on top da hills, an his altars?! Cuz Hezekiah stay tell da Judah an Jerusalem peopo, “Dis da ony altar inside Jerusalem wea you guys can pray!”
23 “ ‘Go come now! We go bet! I bet you, you no can find enuff guys fo ride 2,000 horse. Cuz if you can chance um, den my boss, da Assyria king, goin give you da 2,000 horse! 24 An if you no can do dat, how you tink you goin stan up in front even one small kine officer an his army guys from my boss?! Fo shua, you no can! So, how come you trus da Egypt guys fo sen war wagons an horse rida guys?! You all jam up! 25 An one mo ting: You tink Da One In Charge neva tell me fo go afta dis place, an wipe um out?! Was Da One In Charge da one wen tell me fo march agains dis land, an wipe um out.’ ”
26 Den Eliakim, Hilkiah boy, an Shebna an Joah tell da territorial govna guy, “We know you da boss, but try talk yoa Aramaic language to us guys, cuz us guys undastand um. No talk oua Hebrew language to us Judea guys, wea da peopo on top da wall can hear um.”
27 But da territorial govna guy tell um, “Wen my boss sen me ova hea fo tell dis stuff, you guys tink az ony fo yoa boss guys, an fo you guys?! You tink no was fo da guys dat stay sit ova dea on top da wall too?! Bumbye, goin come mo bad, dat dey goin eat dea doodoo an drink dea shishi, an you guys goin do da same ting too!”
28 Den da territorial govna guy stan up an make mo big, an wit da Hebrew language yell: “Lissen wat da Big King, da King fo Assyria, tell! 29 Dis wat oua king tell: No let Hezekiah bulai you guys. He no mo powa fo get you guys outa my powa. 30 No let Hezekiah make you guys trus Da One In Charge, wen he tell: ‘Da One In Charge goin get us outa dis fo shua. Da Assyria king no goin take ova Jerusalem town!’
31 “No lissen Hezekiah! Cuz dis wat da Assyria king tell: Make good wit me, an come out by me. Den all you guys goin eat fruits from yoa grape plants an fig trees, an drink from yoa pukas fo get watta, 32 An goin stay lidis, till I come an move you guys to one diffren land dat stay jalike yoa land, da kine land wea get wheat an new wine, bread an grape farms, wit olive trees fo make oil, an honey. So, make up yoa mind wat you like! You guys like live, o you guys like mahke?
“But no lissen Hezekiah, cuz he like make you guys tink diffren kine, wen he tell, ‘Da One In Charge goin get us outa dis.’ 33 No mo even one peopo, wea dea god get dea land outa da Assyria king powa! 34 Wea was da gods fo da Hamat an Arpad peopos?! Wea was da gods fo da Sefarvaim, Hena, an Ivvah peopos? You tink da Samaria gods wen get da Samaria peopo outa my powa? No way! 35 From all da gods fo dose lands, no mo even one god wen get dea land outa my powa! So, how you tink Da One In Charge goin get Jerusalem town outa my powa?!”
36 But da peopo no talk notting. Dey no say notting to da Assyria guy, cuz King Hezekiah wen tell dem, “No talk to him.”
37 Den Eliakim, Hilkiah boy, da guy in charge a da palace kine biznis, Shebna da secretary, an Joah, Asaf boy, da guy dat write da records, go by Hezekiah. Dey rip dea clotheses fo show dey sore inside, an tell him wat da territorial govna guy wen tell dem.

18:4 18:4: Census 21:9