48
Da Main Twelve Ohanas Split Up Da Land
“Dese da main twelve ohanas an dea names: By da north borda, da Dan ohana goin get one part. Da borda line goin go by da Hetlon road an by Lebo-Hamat. Hazar Enan an da north borda a Damascus south from Hamat goin be part a da borda from da east side to da west side. Da Asher ohana goin get one part. Da borda goin go by da Dan ohana land from da east side to da west side. Da Naftali ohana goin get one part. Da borda goin go by da Asher ohana land from da east side to da west side. Da Manasseh ohana goin get one part. Da borda goin go by da Naftali ohana land from da east side to da west side. Da Efraim ohana goin get one part. Da borda goin go by da Manasseh ohana land from da east side to da west side. Da Reuben ohana goin get one part. Da borda goin go by da Efraim ohana land from da east side to da west side. Da Judah ohana goin get one part. Da borda goin go by da Reuben ohana land from da east side to da west side.
“Den da south side a da Judah land goin come da part you gotta kapu fo God. Goin be eight an one third mile wide, an goin go all da way from da east side to da west side jalike da parts fo da odda ohanas. Da Temple, da Place Dat Stay Spesho Fo Me, goin stay inside da middo.
“Da spesho part you goin give me, Da One In Charge, goin be eight an one third mile long, an six an two third mile wide. 10 Az goin be one spesho part fo da pries guys. Da north side goin be eight an one third mile long, da west side six an two third mile wide, da east side six an two third mile wide, an da south side eight an one third mile long. Inside da middo goin get da Temple, da Place Dat Stay Spesho Fo Me, Da One In Charge. 11 Az goin be da place fo da pries guys, da Zadok ohana, dat stay spesho fo me. Dey wen stay tight wit me all da time dey work fo me. Dey neva go da wrong way jalike da odda Levi ohana guys, da time wen da odda Israel ohanas wen go da wrong way. 12 Dat piece land goin be one spesho gif fo da Zadok ohana guys from da spesho part a da land dat stay spesho fo me Da One In Charge, one real spesho piece land nex to da borda a da odda Levi ohana land. 13 Nex to da pries guys land, da odda Levi ohana goin get one land eight an one third mile long, an six an two third mile wide. 14 No can sell o trade o give ova dat land, not even one small part. Az da bestes part a da land, so da odda peopo no can get um, cuz dat land stay spesho fo me Da One In Charge.
15 “Da odda part, one an two third mile wide, an eight an one third mile long, goin stay fo da regula peopo inside da big town, fo house an grass land fo da animals. Da big town goin stay inside da middo. 16 Da big town goin be one an one half mile square. 17 Da grass land fo da animals goin be one hundred an fifty yard wide all aroun da sides fo da big town. 18 Da odda part a da town land, da part nex to da land dat stay spesho fo me Da One In Charge, goin be three an one third mile by da east side an three an one third mile by da west side. Dat part goin be farm land fo grow food fo da peopo dat work inside da big town. 19 Da worka guys from da town dat grow food goin come from all da Israel ohanas. 20 Da spesho land an da big town dat I stay talk bout goin be eight an one third mile square. Go make dis land spesho fo me.
21 “Da odda piece land, on da east an da west side mo far from da part dat stay spesho fo me an da big town part, all dat goin stay fo da prince. Goin go east from da eight an one third mile fo da spesho part all da way to da east borda a da Israel land, an go west from da eight an one third mile to da west borda a da Israel land. Dese two piece lands dat touch da bordas a da lands fo da ohanas goin stay fo da prince. An da part dat stay spesho fo me Da One In Charge, wit da Temple, goin be inside da middo. 22 So da land fo da Levi ohana an da land fo da big town goin stay inside da middo a da land dat stay fo da prince. Da land fo da prince goin stay inside da middo a da land. Goin get da Judah ohana land on da north side, an da Benjamin ohana land on da south side.
23 “Fo da odda ohanas: da Benjamin ohana goin get one part. Goin go from da east side to da west side. 24 Da Simeon ohana goin get one part. Goin go from da Benjamin ohana land, from da east side to da west side. 25 Da Issakar ohana goin get one part. Goin go from da Simeon ohana land, from da east side to da west side. 26 Da Zebulun ohana goin get one part. Goin go from da Issakar ohana land, from da east side to da west side. 27 Da Gad ohana goin get one part. Goin go from da Zebulun ohana land, from da east side to da west side. 28 Da south borda fo da Gad ohana land goin go from Tamar to da Meribah Kadesh watta, an to da dry Egypt stream bed, an den to da Mediterranean Sea. 29 Az da land you goin give da Israel ohana peopo fo come dea property. Az wat Da One In Charge, da Boss, tell.
Da Gates Fo Da Big Town
30  48:30: JShow 21:12-13“Dis goin be wea da peopo goin go outa da big town: Da north side stay one an one half mile long. 31 You goin name da town gates fo da twelve ohanas inside Israel. Da three gate fo da north side goin be da Reuben gate, da Judah gate, an da Levi gate. 32 Da east side stay one an one half mile long, an goin get three gate: da Joseph gate, da Benjamin gate, an da Dan gate. 33 Da south side stay one an one half mile long, an goin get three gate: da Simeon gate, da Issakar gate, an da Zebulun gate. 34 Da west side stay one an one half mile long, an goin get three gate: da Gad gate, da Asher gate, an da Naftali gate.
35 “Fo go aroun da big town goin be six mile. An from dat time, da name fo da big town goin be
Da One In Charge Stay Hea.”

48:30 48:30: JShow 21:12-13