10
Da Diffren Ohana Peopos Story
Dis da Noah Ohana story, bout da ohana peopo dat wen born fo Noah an his boys Shem, Ham, an Jafet. Afta da big watta come, da boys born kids.
Da Jafet Ohana
Dis da ohana dat come from Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek, an Tiras.
Da ohana dat come from Gomer: Ashkenaz, Rifat, an Togarmah.
Da ohana dat come from Javan: Elishah, Tarshish (dass da Spain peopo), Kittim (dass da Cyprus Islan peopo), an Dodanim (dass da Rhodes Islan peopo). Some a da Javan ohana peopos, dey da ones dat live nowdays nea da Mediterranean Sea an on top da islans. Ery ohana get dea land, dea language, an dea blood line.
Da Ham Ohana
Dis da ohana dat come from Ham: Cush (dass da Sudan peopo), Mizraim (dass da Egypt peopo), Put (dass da Libya peopo), an Canaan.
Da ohana dat come from Cush: Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, an Sabteka. Da ohana dat come from Raamah: Sheba an Dedan.
An had anodda guy dat come from da Cush ohana, da guy Nimrod. Nimrod was da firs guy dat eva live in da world dat dey call one “tough guy.” Nimrod come one good hunta, an Da One In Charge know bout him. Peopo still talk bout one good hunta guy lidis: “Da One In Charge, he know bout dis guy dass jalike Nimrod, one real good hunta.” 10 Nimrod come one king, an da main places wea he was king was Babylon town, Erek town, Akkad town, an Kalneh town, ova dea Shinar side. 11 From dea, Nimrod take ova eryting Assyria side an build Nineveh town, Rehobot town, Kalah town, 12 an Resen town. Resen stay in da middo a Nineveh an Kalah, an come da main town fo Nimrod.
13 Mizraim, dass da guy da Egypt peopo come from. Da Lud peopo come from Mizraim too, an da Anam peopo, da Lehab peopo, da Naftuh peopo, 14 da Patrus peopo, da Kasluh peopo, an da Crete Islan peopo. Da Kasluh peopo, az wea da Filisha peopo come from.
15 Canaan, his numba one boy Sidon, an den Het. 16 Had da Jebus peopo dat come from Canaan too, an da Amor peopo, da Girgash peopo, 17 da Hiv peopo, da Ark peopo, da Sin peopo, 18-19 da Arvad peopo, da Zemar peopo, an da Hamat peopo. (Befo time, da land wea da Canaan peopo live start makai side, from Sidon, an go by Gerar nea Gaza, den go mauka side by Sodom an Gomorrah, an from dea go by Admah an Zeboim nea Lasha. Laytas, da diffren ohanas dat come from Canaan, dey scatta all ova da place).
20 Dass all da diffren peopos dat come from Ham—da diffren ohanas an languages, ery kine peopo wit dea land an dea govmen.
Da Shem Ohana
21 Shem was Jafet older braddah, an he get boys too. So all da diffren peopos dat come from Eber, Shem dea ancesta, cuz Eber come from da Shem ohana.
22 Dis da peopos dat come from Shem: Elam, Asshur, Arpakshad, anodda Lud guy, an Aram.
23 Da peopos dat come from Aram: Uz, Hul, Geter, an Mash.
24 Shelah come from Arpakshad, an Eber come from Shelah.
25 Eber get two boys. Da older boy, dey give um da name Peleg (cuz was da time dat peopo make watta ditch all ova, an “Peleg,” az da Hebrew word fo “watta ditch”). Peleg braddah, Joktan.
26 Joktan, he da ancesta guy fo Almodad, Shelef, Hazar-Mawet, Jerah, 27 Hadoram, Uzal, Diklah, 28 Obal, Abimael, Sheba, 29 Ofir, Havilah, an Jobab. All dese guys come from Joktan. 30 Da place wea dey all live from Mesha to Sefar, dass da up country east side.
31 All dese peopos come from Shem—da diffren ohanas an languages, ery kine peopo wit dea land an dea govmen.
32 So den, dis all da diffren ohanas dat come from Noah. Dis da story bout wea dey all come from, an da diffren places wea dey make dea govmens. Afta da Big Watta, all da diffren peopos all ova da world come from Noah an his boys.