43
Dey Go Egypt Side
Wen Jeremiah pau tell da peopo eryting dea God, Da One In Charge, tell—eryting he wen give Jeremiah fo tell dem— Azariah, Hoshaiah boy, an Johanan, Kareah boy, an all da odda guys dat get big head tell Jeremiah, “You bulaia! Oua God Da One In Charge neva sen you hea fo tell: ‘You guys betta not run away Egypt side an stay ova dea!’ Az Baruk, Neriah boy, da one dat stay make you go agains us guys fo him give us to da Babylon guys. Den, dey goin kill us guys, o dey goin make us prisonas an take us Babylon side.”
So den Johanan an all da army officer guys, an all da peopo, neva lissen wat Da One In Charge tell dem fo stay inside da Judah land. 43:5: 2Kings 25:26Az how come Johanan an all da army officer guys wen take away da peopo dat still stay Judah side—an da ones dat come back Judah side from all da odda countries all ova da place wea dey wen run away befo time. An dey take away all da guys, da wahines, da kids an ol peopo, an da Judah king girls, dat Nebuzaradan, da main officer fo da Babylon king guard, wen leave wit Gedaliah, Ahikam boy an Shafan grankid, an Jeremiah da guy dat talk fo God, an Baruk, Neriah boy. Dey neva lissen Da One In Charge, so dey go da Egypt land, all da way down Tahpanhes town.
Inside Tahpanhes, Da One In Charge tell Jeremiah dis: “Take some big stone wit you. Bury um inside da big square dat get clay floor, wea peopo go inside da palace fo da Pharaoh guy, Tahpanhes side. Make shua da Judah guys see you do um. 10 Den tell da Judah guys, ‘Dis wat Da One In Charge, da God Ova All Da Armies, da God fo da Israel peopo, tell: Dis wat I goin do. I goin bring my worka guy Nebukadnezzar, da king fo Babylon, ova hea. I goin put his throne on top dese stones dat I wen bury hea. He goin put up his canopy ova da throne fo make tantaran. 11 Wen Nebukadnezzar come, he goin attack da Egypt land. Whoeva goin mahke cuz dey sick, goin mahke cuz dey sick. Whoeva goin come prisona, he goin make um prisona. Whoeva goin mahke in da war, goin mahke in da war. 12 Me, Da One In Charge goin burn down da temples fo da Egypt gods, cuz Nebukadnezzar goin burn some a dea gods an make some a dea gods his prisonas. Jalike one sheep guy pick da ukus outa his clotheses, Nebukadnezzar goin pick out eryting he like outa da whole Egypt land! Den he goin get outa dea, an nobody goin hurt him. 13 Ova dea inside da temple fo da sun god in da Egypt land, Da One In Charge goin bus up da big stones dat stay kapu fo dem, da stones dey wen set up fo poses fo dem pray in front dem. He goin burn down da temples fo da Egypt gods.’ ”

43:5 43:5: 2Kings 25:26