25
Hezekiah Guys Put Togedda
Wat Solomon Tell
Get some mo tings King Solomon wen tell, importan kine stuff fo make us tink. Da guys dat work fo Hezekiah, da king fo da Judah peopo, dis wat dey put togedda:
Wen God hide tings fo us no see um,
Da peopo show respeck fo him.
Wen one king guy work hard
Fo help da peopo undastan wass happening,
Peopo show respeck fo dea king.
An gotta work hard fo undastan how da king guys tink,
Jalike az hard fo undastan how high da sky,
O how deep da earth stay.
Wen you clean out da junks from da silva metal,
Da silva look good,
Fo da silva worka make someting wit um.
Wen you clean out da bad kine peopo
Dat work fo da king,
Den he can do wass right fo da peopo,
An goin get plenny odda kings
Dat come from his blood.
25:6: Luke 14:8-10Wen you stan in front da king,
No ack jalike you high makamaka
Fo him show respeck fo you.
No go stan
Wea da real importan peopo suppose to stan.
Cuz az mo betta if da king tell you,
“Eh, come up hea by me!”
An if he no tell you dat, you goin come shame
Wen one alii guy dass mo importan den you
Come dea, an dey make you go down.
 
Wat you see wen someting happen,
No go quick fo take somebody in front da judge.
Cuz in da end,
If da guy can show proof he neva do um,
Goin make you plenny shame!
Mo betta, if you talk wit da odda guy fo talk bout wat wen happen,
But no tell odda peopo, cuz az jus fo da two a you.
10 No good odda peopo hear bout dis,
Cuz goin make you shame!
Da bad tings peopo goin tell bout you
Goin be lidat foeva.
 
11 Cuz wen somebody tell da right ting
At da right time,
Az real good.
Dis, jalike one apple dey make from gold wit silva aroun.
12 Wen one guy dat know wat fo do erytime
Tell you dat someting you wen do, no good,
An you ready fo lissen,
Az real good,
Jalike one gold earring
O one necklace wit da bestes kine gold.
13 Wen you get somebody dat can talk fo you
An you can trus um,
Make you feel good inside,
Jalike wen stay real hot,
An somebody bring you cold snow fo eat.
Erytime dat kine talka guy come back
Afta you sen him some place,
You stay good inside
Cuz he do one good job fo you.
 
14 Da kine guy dat talk big
Bout one present he like give you,
An den he no give, he ony bulai,
He jalike cloud an wind dat no mo rain.
15 If you hang in dea long time,
An no come huhu,
You can make da leada guys tink
Da same way you tink.
If you talk nice to dem,
Even da hard head guys goin lissen.
16 If you find honey,
No eat too much.
Bumbye you goin come sick.
17 Same ting, no go yoa fren house too much.
Cuz bumbye he goin hate you.
18 Wen somebody see his fren do someting,
An he tell da judge
Wat he see,
But he bulai,
Az jalike he stay hit his fren
Wit one war club o one sword,
O shoot um wit one sharp arrow.
19 Wen you get plenny trouble,
An you trus one guy
Dat like jam you up,
Az jalike you gotta eat wit rotten teet
O walk wit one broke leg.
20 If you sing happy kine song to somebody
Dat stay all jam up inside,
Az jalike you steal da guy jacket wen stay cold,
O you pour vinega on top baking soda
An ony make bubble,
No help notting.
 
21  25:21: Rome 12:20Wen get somebody hate you,
If da guy hungry, feed um.
If da guy thirsty, give um watta fo drink.
22 If you do dat,
Da guy goin tink diffren bout you, an feel shame,
Jalike you give him hot charcoal fo him take home cuz fire pio.
An Da One In Charge, he goin do good stuff fo you.
 
23 Storm kine wind bring da rain.
You tell stuff nobody suppose to know,
Bring you da stink eye.
24 Mo betta you live
In one corna on top yoa flat roof,
Den fo try live inside da same house
Wit one wife dat grumble bout eryting.
25 Wen you hear good stuff
Dat happen far away,
Make you feel jalike somebody bring you cold watta
Wen you not strong
An you thirsty an yoa throat stay dry.
26 Wen get one guy dat do da right ting erytime,
An one bad guy push him aroun,
Az jalike wen one watta spring
Fill up wit mud o opala.
27 Wen one guy ack big head
Fo show he importan,
Dat show he not importan.
Jalike da guy eat mo honey den he need.
28 Wen one guy no can stay so notting bodda him,
He jalike one town dat stay all bus up,
An no mo wall.

25:6 25:6: Luke 14:8-10

25:21 25:21: Rome 12:20