13
Da Peopo Goin Come Clean
From Da Bad Kine Stuff
Da One In Charge tell dis: “Dat time, jalike God goin open one puka fo watta fo da David ohana an da peopo inside Jerusalem. An from dat watta, dey goin make dea peopo come clean inside from all da bad an pilau kine stuff dey wen do.”
Da One In Charge, Da God Ova All Da Armies, tell: “Dat time, I no goin let nobody use da names fo all da idol kine gods from da land. Nobody goin rememba dose gods no moa. I goin throw out da peopo dat talk fo dose gods, an da pilau kine spirit dat peopo inside dis land get. If somebody still yet try talk fo dose gods, dea faddah an muddah dat wen born dem goin tell dem, ‘You gotta mahke, cuz you bulai an use Da One In Charge name fo do um.’ Wen dey still talk fo da odda gods, dea faddah an muddah goin stab um an kill um.
“Dat time, all dem dat talk fo da odda gods goin come shame fo tell dea dreams. Dey no goin put on da kine clotheses dat da guys dat talk fo da odda gods make from animal kine hair, fo bulai da peopo. Dey goin tell, ‘I not one guy dat talk fo da gods! I ony one farma guy. From small kid time I stay work da land fo stay alive.’ An if somebody aks dem, ‘How come you get scars all ova yoa ches jalike da guys dat talk fo da odda gods?’ dey goin tell, ‘Nah, dat wen happen my frenz house.’ ”
Dey Wack Da Sheep Guy
An Da Sheep Stay Scatta
13:7: Matt 26:31; Mark 14:27Dis wat Da One In Charge, da God Ova All Da Armies, tell:
“Grab my sword! Go stab my sheep guy,
Da guy dat work wit me!
Wack da sheep guy, an da sheeps goin scatta.
I even goin go agains da young sheeps.”
 
Da One In Charge tell,
“All ova da whole land,
Two-thirds a da peopo goin stay cut off an mahke.
Da odda third goin stay alive ova dea.
I goin put da one third a dem inside da fire.
I goin burn all da junks outa dem
Inside da real hot fire,
Jalike peopo do fo silva.
I goin tes um out jalike dey do fo gold.
Dey goin call me by my name.
An I goin talk to dem.
I goin tell, ‘Dey my peopo!’
An dey goin tell,
‘Da One In Charge, he oua God!’ ”

13:7 13:7: Matt 26:31; Mark 14:27