7
Epatpateg i kinapari nen Cristo ey say sota eshom
Sajay ya si Milkisidik, si‐katoy ari shi Salim, nem pari met laeng ja emansilbi so nen Apo Shiyos ja Kangeto‐an. Idi on‐akad si Abraham ja edapod kobatan, nonta inebak ton binono ira sota arin kabakal to, en inaspol nen Milkisidik, jet binindisiyonan to si Abraham. Jet si Abraham, in‐akan to son Milkisidik i ikasampolon parti nonta inebak to alid kobatan. Say olog nonta ngaran ja Milkisidik, “arin inges toy ogadi nen Apo Shiyos”. Si‐kato pay i ari shi Salim, jet say olog ni Salim, “olnos”, isonga si Milkisidik, ari ngo ni olnos. Sajay ya ari, enshiy engistoriya ni ameto, ineto, ono poli to. Isonga enshiy ka‐amta‐an ni inkay‐anak to, ono inkatey to. Sajay ya too, pari ni olay ingkatod ingka, ja singa si Jesus ja Anak nen Apo Shiyos.
Si Milkisidik, eg medamsis, ta angken si Abraham ja eshayaw ngon too ket in‐aknan to si Milkisidik ni ikasampolon parti nodta inda ton kokowa nonta inebak to. Isonga ka‐eẃatan ngarod ey engatoy saad to ngoreshan ey say si Abraham, jet ẃaray sakey ya parin inges to si Milkisidik, ja si Jesus, ja engato ngoreshan ey say sota ira papashin poli nen Levi ja poli met laeng nen Abraham. Ta sota ira poli nen Levi ja papashi, say naypalobos bengat son si‐kara ja singilen sha ni ikasampolo, sota kait sha met laeng ja poli nen Abraham. Nem si Milkisidik, ja aliẃen poli nen Abraham, in‐aknan nen Abraham ma mismo ni ikasampolo nonta inebak to; jet binindisiyonan to si Abraham, ja mismon in‐awatan son Apo Shiyos ni kari to. Isonga enshiy showashowa ey engatngato si Milkisidik ey say si Abraham tep engatngato ni olay sota kaonbindisiyon nem say sota mebindisiyonan, jet amta tayo met ey si Abraham i binindisiyonan nen Milkisidik. Jet say sakey pay, sota papashi ni Hodiyos ja ẃara niman, ja emengeẃat nonta ikasampolo ja emay‐ekan, ireka metey; nem si Milkisidik ja engi‐kanan nen Abraham ni ikasampolo nonta inebak to shi kobatan, kowan nonta naysolat nonta bayag da ey ẃared biyag ni olay ingkatod ingka. Si Levi i edapo‐an ira nonta papashi ni Hodiyos, ja emengeẃat nonta ikasampolo ja kai‐akan ni too para so nen Apo Shiyos, jet singa mebedin na maykowan ey sota in‐akan nen Abraham so nen Milkisidik ja ikasampolo, singa sotan i maybidang ey in‐akan nen Levi so nen Milkisidik, 10 ta si Levi, singa ẃared bakdang nen Abraham nonta inpan‐aspol sha nen Milkisidik, ta si Abraham i mengipotot ali son si‐kato.
11 Sota bilin nen Apo Shiyos ja in‐awat to nonta bayag da son Moises, in‐akan to nonta timpo ni papashi ja poli nen Levi. Nem eg kabaalan ni toon onoren sotan na bilin ingkato niman, isonga aliẃen sotan i kosto‐an nen Apo Shiyos so ni too. Isonga inbetkag to ali si Cristo. Sota kinapari nen Cristo, aliẃen inges toy inpanpari nen Aaron ja poli met laeng nen Levi, ta eg on‐anay sota kinapari nen Aaron. Inbetkag ali nen Apo Shiyos si Cristo ja inges toy saad nen Milkisidik. 12 Isonga esa‐datan ma i maypangkep ni kinapari, ta si Apo Shiyos, eg to intoloy sota sigod ja papashi. Jet idi sina‐datan to sota maypangkep ni kinapari, sina‐datan to sota bilin to ja in‐awat to nonta bayag da. 13-14 Sajay i ka‐amta‐an to ey eg intoloy nen Apo Shiyos sota sigod, ta si Apo Jesus met ket edapo shi apil la poli, ja aliẃen sota poli nen Levi. Edawag ey say edapo‐an ni makapoli so nen Jesus ket shi poli nen Joda, jet sotan na poli, enshin polos son si‐kara i en nanpari; enshi met i angken sakey ja en inkowan nen Moises pangkep nonta poli nen Joda, ey ẃara son si‐kara i nanpari.
15 Jet mas pay ya edawdawag sota inkowan ko la, ja insa‐dat nen Apo Shiyos so nonta pangkep ni kinapari tan sota bilin to, ta si Cristo, dimaw ali ja inges to si Milkisidik ni inpanpari to. 16 Si Cristo, nanbalin ja pari tep ẃaray biyag ton angken pigan, eg mesheshal; aliẃen inges toy kepesing ni pari ni Hodiyos ja poli nen Levi ja manpeshi, tep say shaka pesing ja manpeshi ket shaka teẃira, ta sajay, sigod ja ẃared bilin nonta bayag da. 17 Si‐katoy kaytoshongan nonta esel nen Apo Shiyos ja naysolat nonta bayag da, ja kowan to ey, “Si‐kam i pari ni olay ingkatod ingka, ja inges to si Milkisidik.” 18-19 Jet sota ira sigod ja bilin ja nay‐awat son Moises, enshi mala, esa‐datan; eg ma mansilbi niman, ta eg onposin mengi‐kan ni kosto‐an son Apo Shiyos ni too. Nem ẃara niman i mapmapteng ja inpasing nen Apo Shiyos say mebedin ngon on‐esop kito son si‐kato, ja inges toy kangeto‐an na pari. Say inpasing to, inpansaad to si Cristo shi dangit.
20 Jet sajay ya mapmapteng ja inpasing nen Apo Shiyos niman, ja inpanpari to si Jesus ket tinaksholan to ni kari. 21 Sota ira eshom ma papashi, nanpari bengat ira, enshiy en inkari nen Apo Shiyos son si‐kara. Nem saja badon pari ja si Cristo, ẃaray naysolat pangkep son si‐kato ja kari nen Apo Shiyos, ja kowan to ey, “Si Apo Shiyos, inkari to ey si‐kam i pari ni olay ingkatod ingka, jet sajay ya inkari to, eg to bebawi‐en.” 22 Jet sajay ya inkari nen Apo Shiyos, si‐katoy penigorado‐an ey mapmapteng sota badon toka pesing ma niman, ta mismon si Jesus ma i emengitakshel ni too so nen Apo Shiyos.
23 Jet say sakey pay ja pengamta‐an ey mapmapteng iya dingka nen Apo Shiyos niman, sakey nen Jesus bengat ja pari. Sota papashi ni Hodiyos, ireka mansisina‐dat, ta ireka emetey; isonga enshi son si‐kara i parin kaon‐onong nga pari ni olay. 24 Nem si Jesus, si‐katoy pari ni olay ingkatod ingka ta angken pigan eg metmetey. 25 Isonga niman ma, tan angken nganton timpo ali, mebedin na isalakan to ira sota emanshinel son si‐kato ja si‐katoy mengi‐sop son si‐kara son Apo Shiyos, ta si‐kato, ẃara ni olay shi biyag, ja emengita‐shel son si‐kara so nen Apo Shiyos.
26 Anam ton si Jesus i kangeto‐an na pari ja mengita‐shel son si‐katejo, ta enshiy kolang to, tan enshin polos i basol to, tan say sakey pay, aliẃen inges toy si‐katejon toon ngaaw i aramid tayo, ta si‐kato, dimaw da shi dangit, ja nay‐apil ma shi totoon mabesol. 27 Aliẃen inges to sota kangeto‐an na pari ni Hodiyos ja inakew wa ememalti ni animal ja daton so nen Apo Shiyos, pangkep nonta basol to shorog, tan basol ira nonta totoo; si Jesus, eg mesepol la dag‐en to iyay, ta enshiy basbasol to. On‐anay sota indaton to so ni bakdang to shorog ni pinsak, ja inkaro toy emin na basol ni totoo, jet kosto sotan na dingka to, eg mesepol la mepinshowa. 28 Sota bilin nen Apo Shiyos ja naysolat nonta bayag da, emengitoshong no sipay toon manpeshi, jet say emeshotoki ni olay, too met laeng, ja ẃara ni olay i kolang sha. Nem sota inkowan nen Apo Shiyos ja inkari to pangkep son Cristo, kowan to ey sota Anak ton mismo, si‐katoy manbedin ni kangeto‐an na pari ingkatod ingka, jet enshiy to pankodangan. Jet sota inkari nen Apo Shiyos pangkep son Cristo, na‐onod ja timened nodta sigod ja bilin to, jet sina‐datan to sotan na sigod.