1 Ihe e mere
1
Usoro ọmụmụ site nʼAdam ruo Ebraham
Ruokwa ụmụ Noa
Adam, Set, Enọsh,
Kenan, Mahalalel, Jared,
Enọk, Metusela, Lamek,
na Noa.
 
Ụmụ Noa bụ Shem, Ham, na Jafet.
Ụmụ Jafet
Ụmụ ndị ikom Jafet bụ:
Goma, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek na Tiras.
Ụmụ ndị ikom Goma bụ
Ashkenaz, na Rifat, na Togama.
Ụmụ ndị ikom Javan bụ:
Elisha, Tashish, Kitim, na Rodanim.
Ụmụ Ham
Ụmụ ndị ikom Ham bụ:
Kush, Ijipt, Put na Kenan.
Ụmụ ndị ikom Kush bụ:
Seba, Havila, Sabta, Raama, na Sabteka.
Ụmụ ndị ikom Raama bụ:
Sheba na Dedan.
10 Kush bụ nna Nimrọd,
onye mesịrị bụrụ dike nʼagha nʼụwa.
11 Ijipt bụ nna
ndị Lud, ndị Anam, ndị Lehab, ndị Naftuh, 12 ndị Patrus, na ndị Kasluh (onye ndị Filistia sitere na ya) na ndị Kafto.
13 Kenan bụ nna
Saịdọn, ọkpara ya, na ndị Het, 14 ndị Jebus, ndị Amọrait, ndị Gigash, 15 ndị Hiv, ndị Aka, ndị Sini, 16 ndị Avad, ndị Zema na ndị Hamat.
Ụmụ Shem
17 Ụmụ ndị ikom Shem bụ
Elam, Ashua, Apakshad, Lud na Aram.
Ụmụ Aram bụ
Uz, Hul, Geta na Meshek.
18 Apakshad bụ nna Shela;
Shela bụrụ nna Eba.
19 Eba mụtara ụmụ ndị ikom abụọ:
Aha otu nʼime ha bụ Peleg,* 1:19 Peleg pụtara Nkewa, nʼihi na mgbe a mụrụ Peleg bụ mgbe e mere ka asụsụ ụwa niile kewasịa. nʼihi na ọ bụ nʼoge ndụ ya ka e kewara ụwa; aha nwanne ya nwoke bụ Joktan.
20 Joktan bụ nna
Almodad, Shelef, Hazamavet, Jera, 21 Hadoram, Ụzal, Dikla, 22 Obal, Abimael, Sheba, 23 Ọfịa, Havila na Jobab. Ndị a niile bụ ụmụ ndị ikom Joktan.
 
24 Shem, Apakshad, Shela,
25 Eba, Peleg, Reu,
26 Serug, Nahọ, Tera
27 na Ebram, ya bụ Ebraham.
Ụmụ ndị ikom Ebraham
28 Ụmụ Ebraham mụrụ bụ Aịzik na Ishmel.
Ụmụ ndị ikom Hega
29 Ndị a bụ ụmụ ụmụ ha:
Nebaiot (ọkpara Ishmel), Keda, Adbel, Mibsam, 30 Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31 Jetua, Nafish na Kedema.
Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Ishmel.
Ụmụ ndị ikom Ketura
32 Ketura, iko nwanyị Ebraham, mụtaara ya
Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak na Shua.
Jokshan mụtara ndị a:
Sheba na Dedan.
33 Ụmụ ndị ikom Midian bụ:
Efaa, Efe, Hanok, Abida na Eldaa.
Ndị a niile bụ ụmụ ụmụ Ketura.
Ụmụ ndị ikom Sera
34 Ebraham mụtara Aịzik.
Ụmụ ndị ikom Aịzik bụ
Ịsọ na Izrel.
Ụmụ ndị ikom Ịsọ
35 Ịsọ mụrụ ndị a:
Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam na Kora.
36 Ụmụ Elifaz bụ
Teman, Ọmaa, Zefi, Gatam na Kenaz,
na Amalek, site na Timna.
37 Ụmụ ndị ikom Reuel bụ:
Nahat, Zera, Shama, na Miza.
Ndị Edọm
38 Ụmụ ndị ikom Sia bụ
Lotan, Shobal, Zibiọn, Ana, Dishọn, Eza na Dishan.
39 Ụmụ ndị ikom Lotan bụ
Hori na Homam. Timna bụkwa nwanne nwanyị Lotan.
40 Ụmụ ndị ikom Shobal bụ
Alvan, 1:40 Maọbụ, Alian, dịka ọtụtụ akwụkwọ ndị Hibru na-ede ya. Jen 36:23. Manahat, Ebal, Shefo na Onam.
Zibiọn mụrụ
Aịa na Ana.
41 Ana mụrụ
Dishọn.
Ụmụ Dishọn bụ
Hamran, na Eshban, na Itran, na Keran.
42 Ụmụ ndị ikom Eza bụ
Bilhan, na Zaavan, na Akan.
Ụmụ ndị ikom Dishan bụ
Uz na Aran.
Ndị eze Edọm
43 Ndị a bụ ndị eze chịrị nʼEdọm tupu ndị Izrel enwee eze nke ha.
Bela nwa Beoa, onye aha obodo ya bụ Dinhaba.
44 Mgbe Bela nwụrụ Jobab nwa Zera, onye Bozra nọchiri ya dịka eze.
45 Mgbe Jobab nwụrụ, Husham onye si nʼala Teman nọchiri ya dịka eze.
46 Mgbe Husham nwụrụ, Hadad nwa Bedad, onye meriri ndị agha Midia nʼọzara Moab, ghọrọ eze. Isi obodo ya bụ Avit.
47 Mgbe Hadad nwụrụ, Samla onye Masrika nọchiri ya dịka eze.
48 Mgbe Samla nwụrụ, Shaul onye sitere na Rehobọt dị nʼakụkụ osimiri 1:48 Eleghị anya ọ bụ osimiri Yufretis nọchiri ya dịka eze.
49 Mgbe Shaul nwụrụ, Baal-Hanan nwa Akboa, nọchiri ya dịka eze.
50 Mgbe Baal-Hanan nwụrụ, Hadad nọchiri ya dịka eze. Akpọrọ isi obodo ya Pai. Aha nwunye ya bụ Mehetabel, nwa Matred, nwa nwa Mezahab. 51 Hadad mesịrị nwụọkwa.
 
Ndịisi ọnụmara nʼEdọm bụ
Timna, Alva, Jetet, 52 Oholibama, Elaa, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibza, 54 Magdiel na Iram.
Ndị a bụ ndịisi ọnụmara nʼEdọm.

*1:19 1:19 Peleg pụtara Nkewa, nʼihi na mgbe a mụrụ Peleg bụ mgbe e mere ka asụsụ ụwa niile kewasịa.

1:40 1:40 Maọbụ, Alian, dịka ọtụtụ akwụkwọ ndị Hibru na-ede ya. Jen 36:23.

1:48 1:48 Eleghị anya ọ bụ osimiri Yufretis