1 Chronicles
Ya meippanggep eyan libluh ni 1 Chronicles
Huyyan libluh ni 1 Chronicles ey peamta tu e eleg iwalleng Apu Dios ida tuu tun helag Israel. Anin ni inapput idan iAssyria niyadda iBabilon ida et alen daddan balud di bebley da et eleg liwwanen Apu Dios ida. Wadadda hu edum ni hi-gadan immanemut di Israel ni nalpuan dad Babilon, nem nedismayah ida tep nebahbah hu Tempol da ey nekapuy hu gubilnu da.
Et maitudek eya libluh ma-lat mambangngad hu dinel idan nunman ni helag Israel nan Apu Dios. Penemnem eyan libluh ni hi-gada hu nengipeyaggudan Apu Dios idan aammed da lan nunman ni ya nengipaptekan tun hi-gada et baddangan tudda et tumuled ida. Hanniman et dama kuma hu pehding idan nunman ni helag Israel ni pengiddinnel dan Apu Dios e kamengipappaptek ni hi-gadan nunya ni yallin edum ni aggew. Tep hi Apu Dios ey eleg melumman, nem kamannananeng hu impeminhed tu niya tuka pemaptek ni tuu tu. (Psalms 100:5)
Yadda neitudek eyad libluh:
1. Ya nengipeyaggudan Apu Dios idan aammed idan helag Israel et dumakkedakkel ida. (chapters 1–9)
2. Ya nengipeyaggudan Apu Dios idan helag Israel ni nemutukan tun David ni mampatul ni hi-gada. (chapters 10–21)
3. Ya nengipeyaggudan Apu Dios idan helag Israel ni nengidaddanan tun emin ni mahapul di pemehwatan dan Tempol niyadda edum ni mahapul da. (chapters 22–29)
1
Ya tenten meippalpun Adam ingganah nan Abraham * 1:0 Emin hu u-ungngan nengadan di tenten ey laki, nem hedin bii etan u-ungnga ey daka e-hela e bii.
Nantanud hi Adam et wada hi Seth. Nantanud hi Seth et wada hi Enos, nantanud hi Enos et wada hi Kenan, nantanud hi Kenan et wada hi Mahalalel, nantanud hi Mahalalel et wada hi Jared, nantanud hi Jared et wada hi Enok, nantanud hi Enok et wada hi Methushelah, nantanud hi Methushelah et wada hi Lamek, nantanud hi Lamek et wada hi Noah. Tellu u-ungngan Noah ni laki: hi Shem, hi Ham et hi Japhet. Nantanud hi Japhet et wada hi Gomer, hi Magog, hi Madai, hi Jaban, hi Tubal, hi Meshek et hi Tiras. Nantanud hi Gomer et wada hi Askenas, hi Riphat, et hi Togarmah Nantanud hi Jaban et wada hi Elishah, hi Tarsis, hi Kittim et hi Rodanim. Nantanud hi Ham et wada hi Kush, hi Misraim 1:8 Ya hakey ni ngadan tu ey Egypt., hi Put 1:8 Ya hakey ni ngadan tu ey Libya, et hi Kanaan. Nantanud hi Kush et wada hi Seba, hi Habilah, hi Sabta, hi Raamah et hi Sabteka. Nantanud hi Raamah et wadad Seba nan Dedan. 10 Hi Kush hu nahlagan nan Nimrod e nan-amtad kebebbebley ni nelaing ni mekiggubbat. 11 Hi Misraim hu nahlagan idan nampambebley di Lydia, Anam, Lehab, Naptuh, 12 Patrus, Kasluh niyad Crete e nahlagan idan iPilistia.
13 Nantanud hi Kanaan et wada hi Sidon e nahlagan idan Sidonian. Nantanud mewan hi Kanaan et wadadda Hittite, 14 Jebusite, Amorite, Girgashite, 15 Hibite, Arkite, Sinite, 16 Arbadite, Semarite niyadda Hamatite. 17 Yadda u-ungngan Shem ey hi Elam, hi Assur, hi Arpaksad, hi Lud, et hi Aram. Yadda u-ungngan Aram ey hi Us, hi Hul, hi Gether et hi Meshek. 18 Hi Arpaksad hu aman Selah e aman Eber. 19 Dewwa u-ungngan Eber. Hi Peleg hu ngadan etan ni hakey tep yan ketaggu tu ey negenedwa tutu-ud kebebbebley eyad puyek meippuun di nambakbaklang ni ehel da. Ya ngadan ni meikkadwa ey hi Joktan. 20 Hi Joktan hu nahlagan Almodad, hi Selep, hi Hasarmabet, hi Jerah, 21 hi Hadoram, hi Usal, hi Diklah, 22 hi Obal, hi Abimael, hi Seba, 23 hi Ophir, hi Habilah et hi Jobab. 24 Huyyadda hu nehayhayned ni helag meippalpun Shem ingganah nan Abram. Newada hi Shem et han hi Arpaksad et han hi Selah 25 et han hi Eber, et han hi Peleg, et han hi Reu, 26 et han hi Serug, et han hi Nahor et han hi Terah 27 et han hi Abram e nehullulan ni Abraham ngadan tu.
28 Dewwa u-ungngan Abraham e di Isaac nan Ismael. 29 Hampulut dewwa u-ungngan Ismael e hi Nebayot hu pengulwan et han hi Kedar, hi Adbeel, hi Mibsam, 30 hi Misma, hi Dumah, hi Massa, hi Hadad, hi Tema, 31 hi Jetur, hi Naphis, et hi Kedemah. 32 Wadadda enem ni lakin u-ungngan Abraham nan hi Keturah e imbilang tun hakey ni ahwa tu e hi Simran, hi Joksan, hi Medan, hi Midian, hi Isbak et hi Suah. Di Seba nan Dedan hu u-ungngan Joksan. 33 Yadda u-ungngan Midian: hi Ephah, hi Epher, hi Hanok, hi Abida et hi Eldaah. Huyyaddan emin hu helag di Keturah nan Abraham.
34 Hi Isaac e u-ungngan Abraham ey dewwa u-ungnga tu e di Esau nan Jacob. 35 Yadda u-ungngan Esau ey hi Eliphas, hi Reuel, hi Jeus, hi Jalam et hi Korah. 36 Yadda u-ungngan Eliphas ey hi Teman, hi Omar, hi Sephi, hi Gatam, hi Kenas, hi Timna et hi Amalek. 37 Yadda u-ungngan Reuel ey hi Nahat, hi Serah, hi Sammah et hi Missah.
Yadda sigud ni nambebley di Edom
38 Yadda sigud ni nambebley di Edom ey nahlag idad helag Seir e hi Lotan, hi Sobal, hi Sibeon, hi Anah, hi Dishon, hi Eser et hi Dishan. 39 Dewwa u-ungngan Lotan e di Hori nan Homam. Wada agin Lotan ni bii e hi Timna ngadan tu. 40 Yadda u-ungngan Sobal ey hi Alban, hi Manahat, hi Ebal, hi Sephi et hi Onam. Wada dewwan u-ungngan Sibeon e di Aiah nan Anah 41 e aman Dishon. Yadda u-ungngan Dishon ey hi Hamran, hi Esban, hi Itran et hi Keran. 42 Yadda u-ungngan Eser ey hi Bilhan, hi Saaban, et hi Jaakan. Yadda u-ungngan Dishan ey di Us nan Aran.
Yadda nampatul di Edom
43 Yan endi ni patul di Israel ey wadadda ngu dedan hu nanhuluhulul ni patul di Edom. Ya nemangulu ey hi Bela e u-ungngan Beor e iDinhaba. 44 Netey hi Bela et maihullul hi Jobab e u-ungngan Serah e iBosrah. 45 Netey hi Jobab et maihullul hi Husham e iTeman. 46 Netey hi Husham et maihullul hi Hadad e u-ungngan Bedad e iAbit. Huyyan hi Hadad hu nengapput idan iMidian eman ni nanggugubatan dad Moab. 47 Netey hi Hadad et maihullul hi Samlah e iMasrekah. 48 Netey hi Samlah et maihullul hi Saul e iRehobot e bebley di kad-an ni Wangwang e Euphrates. 49 Netey hi Saul et maihullul hi Baal Hanan e u-ungngan Akbor. 50 Netey hi Baal Hanan et maihullul hi Hadad e iPau. Ya ahwan Hadad ey hi Mehetabel e u-ungngan Matred ey inap-apun Mesahab. 51 Entanni ey netey dama hi Hadad.
Yadda nengipappangngulun iEdom meippuun di nahlagan da ey hi Timna, hi Albah, hi Jethet, 52 hi Oholibamah, hi Elah, hi Pinon, 53 hi Kenas, hi Teman, hi Mibsar, 54 hi Magdiel et hi Iram.

*^ 1:0 Emin hu u-ungngan nengadan di tenten ey laki, nem hedin bii etan u-ungnga ey daka e-hela e bii.

1:8 1:8 Ya hakey ni ngadan tu ey Egypt.

1:8 1:8 Ya hakey ni ngadan tu ey Libya,