Ezekiel
Ya meippanggep eyan libluh ni Ezekiel
Hi Ezekiel ey yad Jerusalem hu nambebleyan tu. Yadda katuutuud Judah niyad Jerusalem, anin idan kamengipappangngulun hi-gada et nanliwaliwat idan nan hi Apu Dios. Ya nemahhig ni nanliwatan da ey ya daka penaydayawi niya daka pansilbiin edum ni dios. Eleg da ikahhakey hu daka penaydayaw nan Apu Dios e hi-gatun ebuh hu makulug ni Dios. Et humman hu, hin-addum ni kai-abulut nan Apu Dios ni apputen idan iBabilon di daka panggugubasidman Judah niyad Jerusalem et alen daddan balud hu edum dadda et ilaw daddad Babilon. Ya laputun neipahdingan tu huyya ey yan eman ni toon ni 606 B.C. e yan nunman hu neikelabutan Daniel niyadda etan edum tun helag Israel et ilaw daddad Babilon. Ya pidwa tun neipahdingan tu huyya ey yan eman ni toon ni 597 B.C. Yan nunman hu neikelabutan nan Ezekiel niyadda etan edum tun helag Israel et ilaw dadda mewan di Babilon.
Yan neilawwan Ezekiel di Babilon ey yad Tel Abib hu nekibebleyan tu anin ida etan ni edum tun helag Israel. Yan eman ni telumpulu hu toon Ezekiel ey sinudun Apu Dios ni hakey ni prophet tun mengippahding ni pinhed tu. Et ilepu tun ni mengippeamtaddan edum tun helag Israel e eleg ni megibbuh hu pengastiguan Apu Dios ni hi-gadan tuud Judah niyad Jerusalem. Impeenamta tu e dakel idallin hi-gada hu mangkettey di gubat, ya degeh niya bisil. Ey mekabbahbah ali hu bebley dad Jerusalem anin etan Tempol nan Apu Dios.
Eleg pinhed idan tuun kullugen hi Ezekiel tep ya inamta da man indawat Apu Dios ni hi-gada hu bebley da e Judah niya Jerusalem. Ya hakey mewan ey daka kulluga e kamekihahha-ad hi Apu Dios ni hi-gada etan di kinapya dan Tempol tun panha-adan tu. Ma-nu tep henin nunman hu daka pengullug, nem eleg da ebbuluta niya eleg da pannananeng ni u-unnuden hu nekitbalan nan Apu Dios ni hi-gada. Et humman hu immamnu hu inebig Ezekiel ni meippahding ni hi-gada eman ni toon ni 586 B.C. et bahbahen idan iBabilon hu bebley dad Jerusalem et ya etan Tempol diman.
Maippalpun nunman ey kakullugadda law idan helag Israel hu kae-helan nan Ezekiel. Inhel tun hi-gada e eleg iwwalleng Apu Dios idan ingganah tep ibbangngad tuddalli mewan di bebley da niya ihhaddak tun wada hu helag David ni pan-ap-apu da. Inhel tu daman ibbangngad Apu Dios etan nekitbalan tun hi-gada ma-lat makiha-ad mewan ni hi-gada. (37:24-28)
Ya neitudek eyad libluh:
1. Ya nenuduan Apu Dios nan Ezekiel ni hakey ni prophet idan helag Israel di Babilon (chapters 1–3)
2. Ya nengipeamtaan nan Ezekiel idan tuud Judah niyad Jerusalem e kastiguen alin Apu Dios ida. (chapters 4–24)
3. Ya nengipeamtaan nan Ezekiel ida etan ni tuun beken ni Jew e kastiguen idan Apu Dios. (chapters 25–32)
4. Ya nengipeamtaan Apu Dios e bendisyonan tuddalli hu helag Israel. (chapters 33–48)
1
Ya laputun nampeang-angan nan Apu Dios nan hi Ezekiel (1:1–7:27)
Yan eman ni kaliman aggew ni ka-pat ni bulan eman ni meikkeppulut tellun toon ni nambebleyan middan edum kun iJudah ni neilaw di Babilon di gilig ni Wangwang e Kebar, ey heni neibeghul hu kabunyan et mampeang-ang hi Apu Dios ni hi-gak.
Yan nunman hu meikkelliman toon ni nanha-adan nan patul mi e hi Jehoiachin di deya Babilon neipalpu eman ni nengi-lian dan hi-gatudya. Yan nangngelak di gilig ni Wangwang e Kebar di Babilon ni inhel Apu Dios ni hi-gak e hi Ezekiel e padin u-ungngan Busi ey ginibek ku et-eteng ni kabaelan tu.
Intangaw ku ey inang-ang ku e kamengelli pewek ni nalpud appit di north, niya kamangkekedyam e kamelpud etan di mahdel ni kulput. Ey ya etan di kabebnangin kedyam ey wada hu heni giniling ni kamambenbenyag. Yad gawwa tu ey wada hu han-ang-ang kun epat ni mategun heni tuu ang-ang da. Ma-nut heni tuu ang-ang da, nem epat hu angah da ey epat hu payak da. Nan-andeng hu helida ey wada kukub dan heni kukub ni baka ey kamanmullitaak e heni malinah ni giniling. Wada hu epat ni ngamay dan nangkeidkep di payak da niya neitumuk hu utduk ni payak dad utduk ni payak ni neidagsian da. Hedin meglid ida, man ida kameglid ni emin niya anin ni attu pampelawwan da et eleg mahapul ni ida manligguh.
10 Han-e-pat niya nambakbaklang hu angah idan nunman e epat ni mategun heni tuu ang-ang da. Angah ni tuu hinangga da, angah ni layon hu winannan da, angah ni bulug ni baka hu winilli da ey angah ni tuldu hu dingkuggan da. 11 Yadda handedwan payak da ey nebekyag e neitumuk hu utduk dad utduk ni payak ni neidagsian da. Hedin yadda etan dewwan payak da, man neihephep di annel da. 12 Emin ida humman ni epat ni mategu ey nambakbaklang hu nengihanggaan da, niya dammutun mampellaw idad linggeman ni pinhed da anin ni eleg ida manligguh.
13 Wada hu heni kamantettebbel ni apuy ni eleg me-dep ni hi-gadan epat. Hedin himminyab humman ni apuy, man tuka pellaw hu kedyam. 14 Humman idan epat ni mategu ey heni kedyam hu kainelistu dan kamambinbinangngad.
15 Nakka ang-ang-angadda humman ni epat ni mategu ey wada inang-ang kun hanhakkey dan epat ni heni helin talak di kad-an dad puyek. 16 Nan-iingngeh ida humman ni epat ni heni helin talak e ida kamanlitaak e heniddan chrysolite. Wada mewan hu hanhakkey ni heli dan neiballabag e humman meikkadwan heli da. 17 Et dammutun anin ni attu pampelawwan idan nunman ni epat ni mategu et dammutun mampellaw ida etan helidad nalgem ni pinhed dan lawwan e beken ni pakadek ida manligguh. 18 Eta-gey ida humman ni heni helin talak niya nemataan idad nangginginillig. 19 Hedin naglid ida etan epat ni mategu, man ida kamekiglid ni hi-gada etan ida heli da. Hedin mewan himma-pat ida, man ida dama kaumha-pat humman ni heli da. 20 Ey anin ni attu lawwan idan nunman e epat ni mategu et ida dama kamekillaw etan heli da tep hi-gada kamanmandal ni heli da. 21 Et mukun hedin naglid ida humman ni epat ni mategu, man ida kamekiglid humman ni heni helin talak. Hedin nanha-ad ida, man nanha-ad ida dama ey hedin simmayab ida ey dama kamekiglid, tep wada hu ispirituh idan nunman ni epat ni mategud heli da.
22 Yad ta-pew ni ulu da ey wada neietep ni heni batun kamandinglih. 23 Niya yad daul tu ey immen idadman humman ni epat ni mategun wada hakkey ey binekyag tu dewwan payak tu ey inhephep da hu dewwad annel da. 24 Ida kamantattayyab ey dingngel ku hu bungug ni payak da e heni bungug ni dalluyun di baybay ey heni baddun dakel ni sindalun kaman-alsituh niya heni bungug ni ehel nan Apu Dios e Han-ipahding tun emin. Hedin insiked dan mantattayyab, man daka ihhephep hu payak dad annel da. 25 Entannit ida kamampan-eh-ehneng e lineyag da hu payak da ey wadalli immehel ni nalpu etan di heni neietep di ta-pew ni ulu da.
26 Ey yad ta-pew tu ey wada hu heni yuddungngan ni patul ni sapphire e nekangnginan batu niya wada hu yimmudung ni heni tuu. 27 Meippalpud gitang tu ingganah di ulu tu ey heni nelinahan ni giniling ni naldang. Ey meippalpud gitang tu ingganah di heli tu ey heni kamantettebbel ni apuy niya kaumhilin emin hu annel tu. 28 Humman ni kaumhilid annel tu ey heni sibbunglun.
Henin nunya nenang-ang kun dayaw Apu Dios. Limmukbubbak di puyek nunman ni nenang-angan kun henin nunman ey wada dingngel kun immehel ni hi-gak.