Ezra
Ya huyyan libluh nan Ezra
Yan eleg ni meipahding ida neitudek eyad libluh ey in-abulut nan Apu Dios hu Jerusalem et ya Tempol diman ni bahbahen idan iBabilon. Yan nunman hu nengilepuan idan iBabilon ni mengillaw idan helag Israel di bebley da et pambalin daddan balud da. Ya toon ni nunman ey 606 b.c. Nem anin ni henin nunman hu neipahding et insapatah nan Apu Dios e hedin melebbah hu nepitun toon man i-abulut tun um-anemut mewan ida helag Israel di bebley da. (Jeremiah 25:12-14 et yad 29:10-14)
Et yan eman ni 536 b.c. ey in-abulut nan Cyrus e patul di Persia hu 50,000 ni helag Israel ni mambangngad di bebley dad Israel. Nem ingganah ni nunman ey nebahbah etan Tempol dad Jerusalem, anin idan luhud di nanlinikweh ni bebley.
Impeamta dama eyan libluh hu impahding idan helag Israel ni nengiyayyaggud ni Tempol et ieng-eng da mewan nan Apu Dios. Ey neipeamta hu meippanggep nan Ezra e nengipappangnguluddan tuu tu.
Ya neitudek eyad libluh:
1. Ya nambangngadan idan nemangulun grupuh ni helag nan Israel di bebley dad Jerusalem. (chapters 1–2)
2. Ya nengilepuan idan helag Israel ni mengiyayyaggud ni Tempol. (chapter 3)
3. Ya kapengippillitiddan buhul idan helag Israel ni pengippesikkedan ni hi-gadan mengiyayyaggud ni Tempol. (chapter 4)
4. Ya nengibbuhan idan helag Israel ni nengiyayyaggud ni Tempol et ieng-eng dan Apu Dios. (chapters 5–6)
5. Ya nansilbian Ezra nan Apu Dios et ya nengipappangnguluan tuddan helag Israel. (chapters 7–10)
1
Ya nengiebulutan nan Cyrus ni pambangngadan idan helag Israel di bebley da
Yan eman ni nemangulun toon ni nampatulan Cyrus di Persia ey impeamnun Apu Dios hu inhel tu lan Jeremiah ni nunman. Impenemnem tun Cyrus e patul di Persia et mengapyan olden e impatudek tu et palaw tuddad bebley ni nan-ap-apuan tu.
Huyya olden nan Cyrus e patul di Persia: “Hi Ap-Apu e Dios di kabunyan ey nambalin da-ak ni patul di emin ni bebley eyad puyek, et hi-gak hu pangidinelan tun memehwat ni Tempol tud Jerusalem di Judah. Et humman hu, emin kayun tuu tu ey dammutun mambangngad kayud Jerusalem di Judah et yu behwaten huyyan Tempol Ap-Apu e Dios ni Israel e kamedayyaw di Jerusalem. Hi Apu Dios yu hu meweddan hi-gayun tuu tu. Hi-gayuddan bimmebley di kad-an idan natdaan ni helag Israel, ey mahapul ni man-allus kayun ussalen dan mambangngad et idwatan yuddan silber, ya balituk, yadda animal et ya hipan pinhed yun iddawat di Tempol Apu Dios di Jerusalem.”
Entanni ey nandaddan idan umlaw hu aap-apuddan helag Judah et yadda helag Benjamin, yadda papaddi, yadda helag Levi e huyyadda emin hu indawtan Apu Dios ni amleng ni mekillaw di Jerusalem ni memehwat ni Tempol Apu Dios. Emin ida dinagsi da ey binaddangan dadda et pan-idwatan daddan silber, yadda balituk, yadda edum ni mahapul dad pandellanan da, yadda animal, yadda nenginan tenged, et yadda pinhed dan iddawat di Tempol.
Inukat daman Cyrus e patul ida mahukung ni duyu et yadda basuh ni inlan nan Nebukadnessar e patul ni nunman di Tempol di Jerusalem et iha-ad tud tempol ni dios tu. Ey impabilang tun Mitredat, e kamampaptek idan tenged niya pihhuh ni Persia, et hi-gatu mengidwat nan Sesbassar e gobernor ni Judah.
9-10 Yahhuy bilang idan nunman ni indawat Cyrus:
balituk ni duyu 30
silber ni duyu 1,000
silber ni melakkeb ni duyu 29
balituk ni mahukung ni duyu 30
silber ni mahukung ni duyu 410
ya edum ni kameussal 1,000
11 Ya nga-mut ni emin idan balituk et ya silber ni usal ey 5,400. Ina-allan Sesbassar emin ida huyyan nambangngadan idan helag Israel di Jerusalem ni nalpuan dad Babilon.