Hosea
Ya meippanggep nunyan libluh nan Hosea
Hi Hosea hu hakey ni prophet ni nengipeamtan ehel nan Apu Dios idan tutu-ud Israel ma-lat isiked dan menaydayaw niya mansilbi etan idan beken ni makulug ni dios et mambangngad idan mengu-unnud ni hi-gatu.
Inahwan Hosea hi Gomer et maweda hu tellun u-ungnga da. Nem entanni ey hini-yan nan Gomer et an makiaddum ni edum ni lalakki. Nem anin ni henin nunman impahding nan Gomer et intugun nan Apu Dios nan Hosea e tu hemmaken humman ni ahwa tu et ienamut tud baley da et man-addum ida mewan.
Hi Gomer ey kamei-ellig di bebley e Israel tep ya impahding nan Gomer ey inwalleng tu ahwatu et mambahul ni nekiuligan tun edum ni lalakki. Ey hanniman dama hu impahding idan iIsrael e inwalleng da hi Apu Dios et mansilbidda niya dinaydayaw da edum ni dios. Hi Baal e dios ni kinapyan tuu hu impeheballiddan helag Israel ni u-unnuden. Hi-gatu hu hakey ni dios ni kaiddinel idan tutu-ud Kanaan, tep daka kulluga e kaum-idwat ni dakel ni ennien da niya dakel ni u-ungnga da. Gapuh ni nengu-unnudan idan iIsrael ni nunman ni dios idan iKanaan ey inu-unnud da law hu lawah ni elaw da, et humman nekastiguan da. (Ang-ang yu 2 Kings 17:7-17)
Hi Hosea hu neusal ni pengi-ang-angan ni elaw Apu Dios. Tep liniwwan tu nambahulan Gomer e ahwatu et tu awiten et ienamut tud baley da. Hanniman daman Apu Dios e impannananeng tu hu impeminhed tuddan helag Israel. Pinhed tun bangngaden ida et ipaptek tudda hedin mantuttuyyuddan liwat da. Nem eleg pinhed idan helag Israel ni mantuttuyyud lawah ni elaw da et iebulut law nan Apu Dios hu Assyria ni mengapput ni hi-gadad gubat et alen daddan balud di bebley da. (722 B.C.)
Ya neitudek eyad libluh:
1. Ya nelahinan Hosea, ya neni-yanan nan Gomer ni hi-gatu ni ya nan-adduman da mewan. Huyya hu neipeang-angan ni planuh nan Apu Dios ni mengibbangngad ni kayyaggud ni pekiddagyuman idan helag Israel ni hi-gatu. (chapters 1–3)
2. Ya nengipeamtaan Apu Dios e kastiguen tudda helag Israel tep ya ngehay da niya liwat da. (chapters 4–13)
3. Ya nanghelan Apu Dios ni liwwanen tu liwat idan helag Israel niya ippaptek tudda hedin mantuttuyyuddan liwat da. (chapter 14)
1
Yahhuy ida hu impeamtan Apu Dios nan Hosea e u-ungngan Beeri eman ni nampatulan Ussiah, hi Jotham, hi Ahas et hi Hesekiah di Judah et yan eman ni nampatulan Jeroboam e u-ungngan Jehoas di Israel.
Ya pamilyah nan Hosea
Yahhuy hu nemangulun inhel Apu Dios nan Hosea ni peamta tuddan helag Israel. Kantun hi-gatuy “Kalehin ka e Hosea di hakey ni biin eleg tu ikkahhakey ni hi-gam impeminhed tu. Et humman hu, i-anemut tullin hi-gam hu u-ungnga tud edum ni laki. Humman ali pengi-ang-angan ni elaw idan tutu-uk ni helag Israel e eleg da pannananeng hu impeminhed dan hi-gak tep nanliwat ida e daka daydayawa edum ni dios.”
Et ahwaen nan Hosea hi Gomer e u-ungngan Diblaim. Entanni ey neiungnga hu pengulwan ni u-ungnga da ey laki. Ey kan Apu Dios nan Hosea ey “Ingedan mu hu Jesreel ni u-ungnga yu, tep kamangkedettengi hu pengastiguan kun patul di Israel ma-lat ibleh ku hu pinetepetey lan aputu hi Jehu di Jesreel. Ya kakulugan tu ey pappegek hu pan-ap-apuan ni Israel. Bahbahen kullin nunman hu nangka-let ni sindalun Israel di nandeklan di Jesreel.”
Entanniy newad-an mewan hi Gomer et man-ungngan bii. Et kan Apu Dios nan Hosea ey “Ngadanim ni Lo-Ruhamah. Ya keibbellinan tu ey ‘Endi neminhed ni hi-gatu,’ tep endi law nak peang-ang ni impeminhed kuddan iIsrael niya eggak law pessinsahi liwat da.
Nem hedin yadda iJudah, man peang-ang ku neminhed kun hi-gada. Hi-gak e Ap-Apu e Dios da hu mengihwang ni hi-gadad buhul da e eleg meussal hu almas winu sindalu.”
Naphu hi Lo-Ruhamah ey newad-an mewan hi Gomer et man-ungngan laki. Kan Apu Dios nan Hosea ey “Ngadanim ni Lo-Ammi. Ya keibbellinan tu ey ‘Beken kun tutu-u.’ Tep beken kudda law ni tutu-u hu iIsrael niya beken law ni hi-gak hu Dios da.
10 Nem edum alin aggew ey umdakkel ida iIsrael et heniddalli palnah di gilig ni baybay e eleg mebillang. Et ma-nut kangkun nunyay ‘Beken kayu law ni tutu-uk’ nem yan nunman ali law ey kangkulliy ‘U-ungnga dakeyun hi-gak e Dios ni wadan ingganah.’ * 1:10 Romans 9:2 11 Mangkakahhakey idalli law iIsrael niyadda iJudah ey hakey ali pillien dan pan-ap-apu da. Hi-yanen dalli etan bebley ni nengilawwan dan hi-gada et mambangngad idad bebley da, et man-am-amleng ida tep panyaggud kulli bebley da. Em, yan nunman ali kekakkayyaggudan ni aggew di Jesreel!”

*1:10 1:10 Romans 9:2