Ẹhụhụọ-Ozi Ibuzọ Pọlụ Dejẹnni
Ndị Kọrẹntị
Ndị Kọrẹntị, Nke Ibuzọ
Isi Nke Ohu
Mmẹ wụ Pọlụ de Ẹkụkwọ-ozini, mmẹ lẹ nwẹnẹ ẹnyi wụ Sọstẹnẹsị. Kraịstị wụ Jizọsị kpọ m, tumẹ m onyẹ-ozi ẹ pụ-ichẹn makẹni uche Osolobuẹ rọ. Ẹnyi rị e dejẹnni ndị ụka Osolobuẹ hụn rị obodo Kọrẹntị; ndị Osolobuẹ dọn nsọ imẹ Jesu Kristi; ndị wẹ kpọ d'a wụrụ ndị-nsọ. Ẹnyi rị e dejẹnni uwẹ lẹ ndị ile rị ebe ọwụlẹ, hụn a kpọku ẹfan Nna-ẹnyi wụ Jesu Kristi—Nna ẹnyi lẹ wẹ. Ẹfọma lẹ udọn hụn gha ẹka Osolobuẹ Nẹdi ẹnyi lẹ Nna ẹnyi wụ Jizọs' Kraịstị bịa ya nọyeni ụnụ.
Ngọzi Hụn Rị Imẹ Kraịstị
Ogẹn ile kẹ m gi e gi ifiri ụnụ a kpanmịn Osolobuẹ, makẹ ihiẹn ile o gi gọzi ọnụ imẹ Kraịstị wụ Jizọsị. Makẹni, imẹ Kraịstị, ụnụ e nwẹgụọ oyiye bu ọda ụzọ ile—kẹ oyiye iku-oku kẹ ụdị amamihiẹn ile rị ichẹn-ichẹn— kẹ o dọnzi rị a pụha ifọn nị ozi Kraịstị e werigụọ ọnọdị imẹ ụnụ. Ya wụ, oyiye Mmọn-nsọ akọnị ụnụ, kẹ ụnụ dọn rị e che ọbịbịa Nna-ẹnyi wụ Jizọs' Kraịstị.
Nna ẹnyi wụ Jizọs' Kraịstị k'e mẹzikwọ ụnụ turu d'e ru njẹndemẹ, makẹ ụnụ gha e nwọn nkọrịanị Ụhụọhịn Nna-ẹnyi wụ Jesu Kristi. Osolobuẹ hụn kpọ ụnụ d'e sọn Nwa a wụ Jizọs' Kraịstị Nna-ẹnyi mẹkọ wụ onyẹ wẹ e gi dọn ẹnya.
Ikpe Lẹ Nkebe Imẹ Ụka!
10 Umunẹ, m gi ẹfan Nna-ẹnyi wụ Jesu Kristi a rịọ ụnụ, nị ụnụ ile e kweyeni ibe ụnụ, amamgbe nkebe gha a rị imẹ igunrun ụnụ, kama, nị ụnụ e nwẹ obi ohu, a chụ ihiẹn ohu.
11 Umunẹ m, m rị e ku ọnwan makẹni ndị hụ imẹ ndị ikpun-ụlọ Klo a gwaọlẹ m nị ikpe lẹ nkebe rị imẹ igunrun ụnụ.
12 Ikpe lẹ nkebe m rị e ku wụ nị ndị hụ imẹ ụnụ rị a sị, “Pọlụ kẹ m'e sọn;” ndị hụ sị “Apolọsị kẹ m'e sọn;” ndị hụ sị, “Kẹfasị wụ Pita kẹ m'e sọn;” ndị hụ sị, “Kraịstị kẹ m'e sọn.”
13 Kraịstị kebe ekebe? Pọlụ ya nwụnnị ụnụ ọnwụn? Ra ẹfan Pọlụ kẹ wẹ gi mẹ ụnụ mirin-Chuku?
14 A kpanmịnkwọ m Osolobuẹ n'o nwọnni onyẹ m mẹ mirin-Chuku imẹ ụnụ mmanị Krispọsị lẹ Gayọsị— 15 ya wụ, o nwọnni onyẹ ọwụlẹ k'a sị nị wẹ gi ẹfan m mẹ ụnụ mirin-Chuku. 16 (Ẹghẹẹ, e mẹghọzịkwọ m ndị ikpun-ụlọ Stẹfanasị mirin-Chuku. Wezụka ndịnị, anyanhanzịnị m kẹ o nwọnghọ onyẹ ọzọ m mẹ mirin-Chuku) 17 Makẹni, ẹlẹ mirin-Chuku kẹ Kraịstị zi m d'e mẹ; kama, o zi m d'e zi oziọma; ẹlẹ nke onyẹ ma dọnye oku, amamgbe ọ nọ kẹ sị ẹlẹzi ikẹn gha ọnwụn Kraịstị welụa enwẹn ẹ alị nwụn elu obe kẹ wẹ gi a rụn a.
Kraịstị Wụ Ikẹn Lẹ Amamihiẹn Osolobuẹ
18 Makẹni, ozi banyeni ọnwụn Kraịstị nwụn elu obe wụ ihiẹn nzuzu ebe ndị lakọ ntikpọ rị; kanị ebe ẹnyi ndị Osolobuẹ rị a zụọpụha rị, ikẹn Osolobuẹ k'ọ wụ. 19 Makẹni Ẹhụhụọ-nsọ sị,
“M k'e wiwi amamihiẹn
ndị marịn ihiẹn;
m k'e budan akọ-lẹ-uche
ndị nwọn uche.”
20 Elebe kẹ onyẹ hụ marịn ihiẹn rị? Elebe kẹ ọka-ẹhụhụọ rị? Elebe kẹ onyẹ hụn kachanrịn alị-oku amarịn rị? Osolobuẹ e mẹgụọnị nị amamihiẹn ụwanị wụrụ ihiẹn nzuzu?! 21 Makẹni, ebe o mẹ ni ụwa asanị ẹka gi amamihiẹn wẹ marịn Osolobuẹ ebe ọ nọ gi amamihiẹn ẹ e mẹ ihiẹn, ọ sụọ Osolobuẹ n'o gi nzuzu rị ozi ẹnyi rị e zi zụọpụha ndị hụn kwerini.
22 Ndị Ju sị wẹ k'a hụnrịrị ọrụn-atụmẹnya pụ-ichẹn wẹ kebe kweri; ndị elu Griki sị mmanị ya lẹ amamihiẹn wẹ dangbama, ekwerikọ wẹ. 23 Kanị ẹnyi hụ e zisọnmẹ ozi Kraịstị hụn wẹ gi obe kpọgbu: ebe ndị Ju rị, ihiẹn atụ-ẹnya wẹ e lenịa a kpọgburu rọ; ebe ndị wụlẹni ndị Ju rị nzuzu rọ. 24 Kanị, nke ndị Osolobuẹ kpọ, kẹ ndị Ju kẹ ndị wụlẹni ndị Ju, Kraịstị wụ ikẹn Osolobuẹ lẹ amamihiẹn Osolobuẹ. 25 Makẹni, “nzuzu” nwẹn gha ẹka Osolobuẹ bịa ka amamihiẹn ịhịan; “ndụn-ọgụgụ” nwẹn gha ẹka Osolobuẹ bịa ka ikẹn ịhịan.
26 Umunẹ m, lekpọ nị ihiẹn ụnụ wụsọnmẹ ogẹn Osolobuẹ gi kpọ ụnụ: ndị bu ọda imẹ ụnụ ẹlẹ ndị ụwa a kpọ ndị marịn ihiẹn; ndị bu ọda ẹlẹ ndị-uku; ndị bu ọda ẹlẹ ụmụ-nze. 27 Kama, Osolobuẹ họrị ihiẹn ndị ahụn wụ nzuzu ẹnya ụwa, kẹni o gi wẹ gbe ifẹnrẹn ye ndị marịn ihiẹn ihun; ọ họrị ihiẹn ndị hụn zelẹni, kẹni o gi wẹ gbe ifẹnrẹn ye ndị zeni ihun. 28 Osolobuẹ họrị ihiẹn ndị hụ lụa alị, hụn w'e lenịa elu ụwanị, lẹ ihiẹn ndị hụ nwọnlẹni ihiẹn wẹ wụ imẹ ụwanị, kẹni o gi wẹ wetu ihiẹn ndị hụ rị mkpa alị. 29 Osolobuẹ mẹ ẹrịra makẹ onyẹ ọwụlẹ gha a nyann'a isi. 30 Osolobuẹ mẹ ụnụ gi nwan rị imẹ Kraịstị wụ Jizọsị e bi. O mẹgụọ Kraịstị wụrụ amamihiẹn ẹnyi—amamihiẹn hụn gha ẹka Osolobuẹ bịa, makẹni Kraịstị k'o gi mẹ ẹnyi wụrụ ndị rị ọchan, dọn ẹnyi nsọ, gbafụha ẹnyi. 31 Ẹrịra kẹ Osolobuẹ gi mẹ n'ọ rị kẹ Ẹhụhụọ-nsọ dọn ku, sị, “Onyẹ ọwụlẹ k'a nyan isi, ya gi ihiẹn Di-nwọnni-ẹnyi mẹ sụọ nyan isi.”