Isi Nke Mmisin
Ihiẹn Wẹ Tụ Nị Ndị Nke Osolobuẹ
Nị ẹnyi ku nwan oku ihiẹn wẹ rị a tụnị ndị nke Osolobuẹ rị Jerusalẹm. Mẹ ni ihiẹnni m gwa ụka ndị rịsọnmẹ Galeshịa mẹ: ụhụọhịn ibuzọ ọwụlẹ imẹ izu-ụka, onyẹ-onyẹ imẹ ọnụ y'a gha ihiẹn Osolobuẹ ye ẹ e wepụha, e dọnmẹ—amamgbe m'a bịa ụnụ a tụma ihiẹn. M bịa, e we m ẹhụhụọ-ozi ye ndị ọnụ hanpụha, e zi m wẹ bu oyiye ụnụ shi Jerusalẹm. Omẹni ọ hụọghọ mma nị mmẹ lẹ enwẹn m jẹn, e sọnjẹn wẹ m.
Ihiẹn Pọlụ Chọ N'o Mẹ
M sikọ d'a bịa d'a hụn ụnụ—m ghagbarịgụụ Masẹdonia—makẹni m bu ẹ obi nị m k'a ghaha Masẹdonia. Ikẹnkwọ e sọn m ụnụ nọye mọbụ a nọdịchanrịndẹ m ogẹn oyi* ogẹn winta; kẹni ụnụ hụn ụzọ yeni m ẹka ijẹn m—ebe ọwụlẹ m jẹnkọ d'a chọ nị m jẹn. Ogẹnni, achọnị m nị m hụnhụ ụnụ ghafe. Makẹni, m chọ nị, m bịa, a nọye m—omẹni Di-nwọnni-ẹnyi a nị m.
Kanị m k'a nọdị imẹ Ẹfẹsọsị d'e ru ogẹn Mmẹmmẹ-Pentikosu, nị ezigbo oghere m'e gi rụnpụha ihiẹn a fụhagụọnị m—ọsụọn'a nị ndị ọdakin buzikwọ ọda.
10 Omẹni Timoti a bịaghọ, ụnụ e mẹkwọ obi ru ẹ alị imẹ igunrun ụnụ, makẹni ọrụn Nna-ẹnyi ohu ahụn m rị a rụn k'ọ rị a rụn. 11 Ya wụ, onyẹ ọwụlẹ y'e legberikwọl'a. Hụn n'a n'o gi udọn la, kẹni ọ bịa d'e kunrun m—nị m rị a tụ ẹnya ya lẹ umunẹ ẹnyi ndị hụ. 12 Nke nwẹnẹ ẹnyi wụ Apolọsị, a rịọkẹnmẹgụọ m'a n'o sọnhẹn umunẹ ẹnyi ndị ọzọ hụ d'a hụn ụnụ, kanị o ke chọ n'ọ bịa. Kanị, ezigbo oghere pụhan'a, o k'a bịa.
Oku Ịkpazụụn
13 Dọnrin ni ẹnya; turukẹnmẹ ni imẹ okukwe ụnụ; atụlẹ ni egun; zekẹnmẹ ni. 14 Gi ni ihiẹn-ọsụsụọ e mẹ ihiẹn ile ụnụ e mẹ.
15 Umunẹ, ụnụ a marịngụọ nị ikpun-ụlọ Stẹfanasị wụ ndị ibuzọ kwerini Jesu imẹ Azụụn Akaya. Ọzọ wụ n'e buchanrịngụọ wẹ enwẹn wẹ che ịrụnnị ndị nke Osolobuẹ ọrụn. 16 M rị a sị ụnụ hụn a nị ụnụ e mẹ ihiẹn ọwụlẹ ndị nọ ẹrịra sị ụnụ mẹ hụn k'e yeni wẹ ẹka rụn ọrụn hụ—kẹ uwẹ kẹ ndị ile e sọn wẹ a rụn ọrụn hụ, a rụnshi ẹ ikẹn.
17 Ọbịbịa Stẹfanasị lẹ Fọtunatọsị lẹ Akayatọsị bịa hụ a sụọ m. A nọkingụọ wẹ ẹnya ụnụ nwẹn rịlẹni ebeni. 18 Wẹ gba mmọn m umẹ, gbazịkwọ nke ụnụ. A gbaye ni nwan ndị nọ ẹnịna.
19 Ụka ndị rịsọnmẹ Azụụn Eshịa e zi ekele ụnụ. Akwila lẹ Priska mọbụ: Prisilịa lẹ ụka hụn e zu iwe wẹ e kele ụnụ ọhụnma-ọhụnma imẹ Nna-ẹnyi. 20 Umunẹ ẹnyi ile rị ebeni e zi ekele. Dide ni ibe ụnụ odide rị nsọ.
21 Mmẹ wụ Pọlụ gi ẹka m de ekeleni. 22 Ịbụ-ọnụ ya rịnị onyẹ ọwụlẹ ihiẹn Di-nwọnni-ẹnyi ghalẹni a sụọ!
Di-nwọnni-ẹnyi, bịa!
23 Ẹfọma Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jizọsị ya nọyeni ụnụ.
24 M nwẹ ihiẹn-ọsụsụọ jẹnni ụnụ ile imẹ Jesu Kristi.

*Isi Nke Mmisin:6 ogẹn winta

Isi Nke Mmisin:19 mọbụ: Prisilịa