Ẹhụhụọ-Ozi Ibuzọ
Pita
De
Pita, Nke Ibuzọ
Isi Nke Ohu
Mmẹ wụ Pita hụn wụ onyẹ-ozi pụ-ichẹn Jesu Kristi de ẹhụhụọ-ozini jẹnni ndị nke Osolobuẹ rịlẹni ụlọ, hụn rịsọnmẹ alị ichẹn-ichẹn rị Azụụn Pọntusu lẹ Galeshịa lẹ Kapadosịa lẹ Eshịa lẹ Bitinia— ndị Chuku Nẹdi họtọ hụn Mmọn-nsọ dọn nsọ—kẹni wẹ hụn ụzọ humẹni Jizọsị Kraịstị isi, lẹni wẹ wụrụ ndị wẹ fekpu ẹdeke ẹ—a rị wẹ ọchan. Ẹfọma lẹ udọn ya rị nị ọnụ mmagi-mmagi.
Olile-ẹnya Hụ Rị Ndụn
Ọjịja-mma ya rị nị Osolobuẹ, hụn wụ Chuku lẹ Nẹdi Onyẹ-nwọnni-ẹnyi wụ Jizọs' Kraịstị! O gigụọ okẹn omikẹn ẹ mụdọnzi ẹnyi, mụ ẹnyi ye imẹ olile-ẹnya ọhụn rị ndụn. O mẹ ihiẹnni ebe ọ nọ gha ọnwụn weni Jizọsị. O mẹgụọ ẹnyi wụrụ nwan ndị k'e nwẹhẹn ihiẹn ndị hụn o dọnmẹtọnị ẹnyi, ihiẹn ndị hụn ghalẹni e rehi mọbụ a rụhụ mọbụ a fapụ. O bugụọ ihiẹn ndịnị tọnị ụnụ imẹ elu-igwee. O gi nwan ikẹn o gi wụrụ Osolobuẹ e chemẹ ụnụ, ghahanị okukwe ọnụ, kẹni nzụọfụha hụ ọ kwademẹgụụ, hụn lalanị ọgụgụ-ogẹn, hụn ụzọ ru ọnụ ẹka.
Osolobuẹ Gi Afụnfụn E Lele Okukwe
Ihiẹnni Osolobuẹ mẹ rị nwan e mẹ ụnụ a ghọghọ—ọsụọn'a nị wẹ rị nwan e gi afụnfụn rị ichẹn-ichẹn e lele ụnụ ẹkẹrẹ ogẹn, igi ghọsị nị okukwe ụnụ wụ nke ezigbo ẹ. Ẹrịra kẹ wẹ e gi ọkụn e lele goru makẹni ọ rị mkpa—goru hụn e wiwini! Bụ okukwe ụnụ ka goru mkpa a rị, ka a ọhụnma-ọhụnma! Ya wụ, ọ rịka mkpa nị wẹ lele okukwe ụnụ, kẹni ogẹn Jizọsị k'e gi bịa, a ja wẹ ụnụ mma, yezikwọ ụnụ ọghọ lẹ mgbaye; Jizọsị hụn ihiẹn ẹ rị a sụọ ụnụ—ọsụọn'a nị ụnụ e ke leghatu ẹ; ụnụ kwerin'ẹ—ọ sụọn'a nị ụnụ arị nwan e legha a kikẹnni. Ọhụn e mẹ ụnụ a ghọghọ ọda-ọda—okẹn ịghọghọ ọnụ ghalẹni a saẹka a kọwa! Ụnụ a ghọghọ ẹnịna makẹni ụnụ hụ e nwọnhẹn erere rị okukwe ụnụ—ya wụ, wẹ hụ a zụọpụha umẹ-ndụn ụnụ.
10 Nke nzụọpụhanị, ndị-amụma hụn Osolobuẹ gi ku oku ẹfọma hụn jẹnkọ d'e ru ọnụ ẹka te chọkẹnmẹ alị a, dọnrin ẹnya leban a ẹnya ebe wẹ n'a chọ nị wẹ ghọha a. 11 Wẹ hụ a jụ enwẹn wẹ ihiẹn Mmọn Kraịstị rị imẹ wẹ rị e ku oku ẹ ogẹn o gi gwatọ wẹ afụnfụn Kraịstị k'a ta lẹ ọghọ k'e sọn n'ẹ—a jụ enwẹn wẹ onyẹ ọ rị e ku lẹ ogẹn o gi jẹnkọ d'e gi mẹ. 12 Osolobuẹ nọ ghọsị wẹ nị ẹlẹ ifiri wẹ lẹ enwẹn wẹ kẹ wẹ gi e ku ihiẹn ndị ahụn wẹ ku, kanị, ifiri ụnụ. Ụnụ a nụgụọ nwan ihiẹn ndị hụ. Ọnụ ndị ahụn wẹhẹni ụnụ oziọma kẹ ụnụ gha nụ wẹ. Ikẹn Mmọn-nsọ ahụn Osolobuẹ gha enu-igwee zihẹ kẹ wẹ gi zi ụnụ ya wụ oziọma. Ndị mmọn-ozi nkẹ a chọkadẹ nị wẹ leghadẹ ihiẹn ndịnị!
Wẹ Kpọ Ụnụ D'e Bi Obibi Rị Nsọ
13 Ya wụ, kọnrin ni nwan ọrụn imẹ obi ụnụ, e dọnrin ẹnya e bi; buchanrịn nị olile-ẹnya ụnụ che ngọzi hụ Jesu jẹnkọ d'e gi ẹfọma a wẹhẹni ụnụ—ogẹn o k'e gi bịa. 14 Lẹkẹ ezigbo ụmụ hụn e humẹ isi, emẹzilẹ ni ihiẹn ndị hụ te rị a gụn ụnụ ogẹn ụnụ kelẹni marịn Jizọsị. 15 Kama, obibi ụnụ ya rịchanrịn nsọ ụzọ ile nọkẹ kẹ Osolobuẹ hụn kpọ ụnụ dọn rị nsọ. 16 Makẹni Ẹkụkwọ-nsọ sị, “Rị nị nsọ, makẹni mmẹ nwẹn rị nsọ.”
17 Ebe o mẹ ni Osolobuẹ hụn ghalẹni egbeyeni onyẹ ọwụlẹ kẹ ụnụ a kpọ Nẹdi ụnụ—Osolobuẹ hụn e gi ihiẹn onyẹ-onyẹ mẹ e kin ẹ ikpe—gikwọ nị nwan egun ẹ bichanrịn ogẹnni họdụnị ụnụ k'e bi elu-ụwanị ụnụ wụ itumunyẹ.
Kẹ Wẹ Dọn Gbapụha Ẹnyi
18 Ụnụ a marịngụọ kẹ Chuku dọn gbapụha ụnụ imẹ obibi-ẹti hụ ụnụ gha ẹka ndị mụnị ụnụ nwẹhẹn; nị ẹlẹ ihiẹn e wiwini rịkẹ egho ọna (siva) mọbụ goru—kẹ wẹ gi gbarị ụnụ, 19 kanị, ẹdeke hụn rịkẹnmẹ mkpa—ẹdeke Kraịstị, hụn rị kẹ nwa-ebulu ẹhụ a zu oke nwọnlẹni ọrụsị. 20 Osolobuẹ a họtọgụọ a nị Osolobuẹ d'e ke ụwa, o ru ogẹn ịkpazụụnnị, ọ nọ nwan wepụha a ifọnrin-ifọn makẹ ọrịnịmma ụnụ.
21 Ụnụ a ghagụọ nwan ẹka Kraịstị bịa d'e gi Osolobuẹ dọn ẹnya, Osolobuẹ hụn gha ọnwụn weli Kraịstị, ye Kraịst' ọghọ. Ya wụ nị Osolobuẹ kẹ ụnụ kwerini; Osolobuẹ kẹ ụnụ rị e lee ẹnya.
Onyẹ Wẹ Gbafụha Nke-esi E Nwẹ Ezigbo Ihiẹn-ọsụsụọ
22 Hụnnị ụnụ chanchangụụ nwan umẹ-ndụn ọnụ ghahanị ịgbaye ezioku Osolobuẹ, ihiẹn ọnụ ile kwerini k'a sa nwan ẹka a sụọtarị ibe ọnụ. Ya wụ, gi ni nwan akpakalị-obi ụnụ e nwẹ ihiẹn-ọsụsụọ ibe ụnụ. 23 Ụnụ a wụrụgụọ ndị wẹ mụdọnzi. Ẹlẹ mkpụrụ wẹ gha a mụ ịhịan hụn a nwụnnị kẹ Osolobuẹ gha mụndọnzi ụnụ, kama, mkpụrụ ghalẹni a nwụn kẹ wẹ gha mụ ụnụ. Mkpụrụ ahụn wụ oku Osolobuẹ—oku rị ndụn, hụn a tọ jẹnrin ejẹn. 24 Makẹni, Ẹhụhụọ-nsọ sị,
“Ịhịan ile nọhụ kẹ ẹfịfịa;
ọghọ ile ịhịan nwọn nọhụ kẹ obobo ẹfịfịa.
Ẹfịfịa shinwụn, obobo a danpụ!
25 Kanị, oku Onyẹ-nwọnni-ẹnyi
jẹnkọ d'e turu jẹnrin ejẹn!”
Oku hụ wụ oziọma hụ wẹ zi ụnụ.