Ẹkụkwọ-Ozi Nke Ẹbụọ Pọlụ Dejẹnni
Timoti
Timoti, Nke Ẹbụọ
Isi Nke Ohu
Mmẹ wụ Pọlụ de ẹkụkwọ-ozini. M wụ onyẹ-ozi pụ-ichẹn Kraịstị wụ Jizọsị makẹni uche Osolobuẹ rọ. Wẹ tumẹ m onyẹ-ozi pụ-ichẹn d'a rụn ọrụn w'e gi mẹ nkwa Osolobuẹ gha—nkwa ahụn o kwe n'o k'e ye ndụn imẹ Kraịstị wụ Jizọsị. M rị e dejẹnni ezi nwa m wụ Timoti: ẹfọma, omikẹn lẹ udọn, hụn gha ẹka Chuku Nẹdi lẹ Kraịstị wụ Jizọsị Di-nwọnni-ẹnyi bịa ya rịnị ị.
Pọlụ E Kele Osolobuẹ, Ọ Gba Timoti Umẹ
M rị a kpanmịn Osolobuẹ, hụn m gi obi rị ọchan e fe nọkẹ kẹ ndị nẹdi m kanị dọn gi obi rị ụchan fe ẹ. M'a kpanmịn a m gha a nyanhan ị ogẹn ile imẹ ekpere m—kẹ uhinhin kẹ efinnaị.
M gha a nyanhan ẹnya-mirin i, ọ hụ a rị m nị m hụn ị, kẹni ịghọghọ jun m obi. M rị a nyanhan okukwe i hụn gha akpakalị obi i pụha; okukwe ohu hụ hụn bu ụzọ rị imẹ nnẹ-i-kanị wụ Lọịsị lẹ nnẹ i wụ Yunisi, hụn m marịn n'ọ rịzịkwọ nwan imẹ i. Ufiri ẹ, m rị a nyanhan n'ị n'ị fụnwun oyiye Osolobuẹ hụn rị imẹ i, hụn Osolobuẹ ye i ogẹn m gi bu ẹka kwasị ị. Makẹni, Osolobuẹ eyeni ẹnyi mmọn egun, kama, mmọn ikẹn lẹ ihiẹn-ọsụsụọ lẹ ikwọndọn-enwẹn-ịhịan k'o ye ẹnyi. Ya wụ, emẹkwọlẹ nwan ifẹnrẹn iku oku Onyẹ-nwọnni-ẹnyi, emẹzịkwọlẹ ifẹnrẹn mmẹ nwẹn hụn gi ifiri ẹ rị imẹ ngan. Kama, gi ikẹn Osolobuẹ ye i tarị afụnfụn nke i hụn oziọma e gi gha ihun.
Osolobuẹ wụ onyẹ zụọpụha nị ẹnyi, kpọ ẹnyi oku rị nsọ. Ẹlẹ ọrụn-ọma ẹnyi rụn haịn o gi kpọ ẹnyi, kanị makẹni ẹrịra k'ọ chọ n'o mẹ ẹ lẹzi makẹ ifiri ẹfọma a hụn o mẹ ni ẹnyi imẹ Kraịstị wụ Jizọs' nị ụwa d'e bidọn— 10 ọ nọ nwan mẹ ẹ n'ọ pụha ifọn ogẹnni ghahanị ọbịbịa Onyẹ-nzụọfụha ẹnyi wụ Kraịst' Jizọsị bịa imẹ ụwa. Kraịstị wụ Jizọsị e mẹrigụọ ọnwụn, napụ a ikẹn. O gigụọ Oziọma wepụha ndụn lẹ ibi-jẹnrin-ejẹn ifọn.
11 Ufiri oziọmanị k'o gi tumẹ m onyẹ e zisọnmẹ ozi, onyẹ-ozi pụ-ichẹn lẹ onyẹ-nkuzi, kẹni m d'e zisọnmẹ ẹ, a rụn ọrụn rịn'a; 12 ifiri ẹ kẹ m gizikwọ rị a ta afụnfụn ẹnịna. Kanị ifẹnrẹn arị e mẹ m, makẹni a marịnghọ m onyẹ m gi dọn ẹnya; a maringhọzị m n'o k'a saẹka chedọn ihiẹn hụn m buche ẹ ẹka, d'e ru Ụhụọhịn hụ.
13 Sọnmẹ ụdị nkuzi ahụn zu oke ị nụ ọnụ m; e gi okukwe lẹ ihiẹn-ọsụsụọ hụn rị imẹ Jesu Kristi e sọn ẹ. 14 Chedọn ihiẹn-ọma ahụn wẹ buche i ẹka; mẹ ẹ ghahanị eyemẹka Mmọn-nsọ hụn bi imẹ ẹnyi.
15 Y'a marịnghọ nị ndị ile rị Azụụn Eshịa a gbakịtọgụọ m azụụn; Figelọsị lẹ Homojinisi a gbagụọzịdẹ m tọ.
16 Osolobuẹ ya mẹ ni ezi-lẹ-ụlọ Ọnẹsifọrọs' omikẹn, makẹni Ọnẹsifọrọs' a gbaka m umẹ! Ifẹnrẹn ẹgan m e mẹdẹn'ẹ. 17 Kama, o ruhụ Rom, ọ nọ chọsọnmẹdẹ m d'e ru n'ọ hụn m. 18 Di-nwọnni-ẹnyi ya mẹ ni Ọnẹsifọrọsị nwẹhẹn omikẹn ẹka a Ụhụọhịn hụ! Ịyụ lẹ enwẹn i a marịnghọ ẹka ile o yeni m imẹ Ẹfẹsọsị.