Isi Nke Ẹbụọ
Mmọn-nsọ A Bịa Ụhụọhịn Mmẹmmẹ-Pẹntikosu* Pẹntikosu wụ mmẹmmẹ ndị Ju e mẹ ahụa-ahụa (Livitikọsị 23.16). Gha ụhụọhịn Jesu gi nwụnhụn d'e ru ụhụọhịn o gi lashi elu-igwee wụ ihiẹn nọkẹ akp'ọhịn ọgụnnaị (1.3). Gha ogẹn Jesu gi nwụnhụn d'e ru ụhụọhịn Mmẹmmẹ-Pẹntikosu wụ akp'ọhịn iri kwasị ọgụnnaị.
Ogẹn o gi ru ụhụọhịn Mmẹmmẹ ahụn w'a kpọ Pẹntikosu, ndị ile kwerini rị ụzọ ohu. Idẹnmizi, ụzụn nọ gha elu-igwee bịa: ụzụnnị nọkẹ okẹn ufere rị a kpọnị. Ọ nọ jun imẹ ụlọ ebe wẹ nọdịsọnmẹ anị. Ya wẹ nọ hụn ihiẹn rịsọnmẹ kẹ ire k'ọ pụha, e nwun kẹ ọkụn, nọkwasịsọnmẹ onyẹ-onyẹ imẹ wẹ. Mmọn-nsọ nọ jun imẹ wẹ ile, wẹ nọ sụma asụsụ ndị ọzọ rị ichẹn-ichẹn, nọkẹ kẹ Mmọn-nsọ dọn ye wẹ ikẹn wẹ gi e ku.
Ogẹn hụ, ndị Ju hụn a tụ egun Osolobuẹ, hụn bisọnmẹ alị ile rị enu-ụwa, rị imẹ Jerusalẹm. Ogẹn wẹ gi nụ ụzụnnị, igunrun ịhịan nọ gbakikomẹ. Ọ tụ wẹ ẹnya, makẹni onyẹ-onyẹ imẹ wẹ hụ a nụ kẹ wẹ rị a sụ asụsụ a. Ọ gba wẹ ngharị-ẹnya ọda-ọda; wẹ nọ sị, “Ndịnị ile rị e ku oku ẹlẹ ndị Galili? Nanị k'o dọn nwan mẹ ni onyẹ-onyẹ imẹ ẹnyi hụ a nụ kẹ wẹ rị a sụ asụsụ alị wẹ nọ mụ a? Kẹ ndị Patịa kẹ ndị Medịa kẹ ndị Ẹlamụ; kẹ ndị bi Mẹsopotemịa lẹ Judia lẹ Kapadosịa lẹ Pọntusu lẹ Eshịa 10 lẹ Frigia lẹ Pamfilịa lẹ Ijiptu lẹ azụụn Libịa ndị hụ nọchimẹ Saịrin, lẹ ndị ọbịa gha Rom bịa, 11 (kẹ ndị Ju kẹ ndị gha ofufe ọzọ sọnmẹ ofufe ndị Ju); lẹzi ndị gha Kriti bịa lẹ ndị Arabụ—ẹnyi ile hụ a nụ kẹ wẹ gi asụsụ ẹnyi e ku okẹn ọrụn a tụ ẹnya Osolobuẹ rụnsọnmẹ.” 12 Ọ tụkẹnmẹ wẹ ile ẹnya, gba wẹ ngharị-ẹnya; wẹ hụ a jụ ibe wẹ, “Kị wụ ọnwan?”
13 Kanị ndị ọzọ hụ a mụ ẹmụ, a sị, “E gigụọ wẹ manya ọhụn ragbu enwẹn wẹ!”
Ozi Pita Zi Ogẹn Mmọn-nsọ Gi Bịakwasịgụụ Wẹ
(Juẹlụ 2.28-32; Ẹbụ-ọma 16.8-11; 110.1)
14 Kanị Pita lẹ ndị-ozi pụ-ichẹn mmanaị ndị ọzọ nọ lihi ọtọ, Pita nọ wesi olu elu gwa ndị hụ gbazuni oku, sị, “Ndị Ju ibe m lẹ ndị ile bi Jerusalẹm, nị m kọwa nị ọnụ ihiẹnni rị e mẹni; gọnkẹnmẹ ni m ntịn. 15 Manya arị a tụ ndịnị kẹ ọnụ dọn rị e ro, kaka—makẹni ọkụlọkụ itenẹi nke ụtụntụn rịhụ a kụ. 16 Mba, manya a rị a tụ wẹ. Kanị, ihiẹnni rị e mẹni wụ ihiẹn hụ Osolobuẹ gi Juẹlụ onyẹ-amụma ku, sị,
17 ‘Osolobuẹ sị,
“Ogẹn ịkpazụụn,
m jẹnkọ d'e hu Mmọn-nsọ m kpu ịhịan ile.
Ụmụ ụnụ ikẹnnyẹ lẹ ụmụ ọnụ ikpoho
k'e bu amụma;
ikorọbịa ọnụ k'a hụn ọhụn;
ikẹnnyẹ-ọba ụnụ k'a rọ nrọ.
18 Ẹghẹẹ, ogẹn hụ,
m k'e hudẹ Mmọn-nsọ m kpu ndị idibo m—
kẹ ikẹnnyẹ kẹ ikpoho,
e bu wẹ amụma.
19 M k'a ghọsịsọnmẹzịkwọ ihiẹn a tụ ẹnya elu-igwere,
ghọsịsọnmẹ ahịma elu-ụwa—
kẹ ẹdeke kẹ ọkụn kẹ ẹnwụnrụn.
20 Ẹnya-anwụn jẹnkọ d'a gba ishi,
ifọn e nwunmẹ ẹdeke-ẹdeke,
Ụhụọhịn Di-nwọnni-ẹnyi kebe ru—
okẹn ụhụọhịn hụ nwẹ ọghọ.
21 Ogẹn hụ,
onyẹ ọwụlẹ hụn k'a kpọku ẹfan Di-nwọnni-ẹnyi
k'e nwọn nzụọpụha.” ’
22 Ndị Izrẹlụ, gọn ni m ntịn! Osolobuẹ wụ onyẹ hụn zihẹ okẹnnyẹ hụ wụ Jizọs' onyẹ Nazarẹtị. Ọ nọ gi ẹ rụn ọrụn-atụmẹnya lẹ ahụnlele lẹ ihiẹn ahịma bu ọda ebe ọnụ rị, gi ẹ ghọsị ụnụ nị 'ya zihẹ ẹ. Ụnụ lẹ enwẹn ọnụ a marịngụọ ihiẹn ndịnị ọhụnma-ọhụnma. 23 Kanị, nọkẹ kẹ Osolobuẹ hụn marịn ihiẹn k'e mẹ ihun dọn kwademẹ, wẹ nọ we ẹ che ẹka ụnụ, ọnụ nọ we ẹ ye ndị anị ndị ọzọ hụn marịnlẹni Osolobuẹ—wẹ nọ kpọma elu-obe, kpọgbuni ụnụ 'ya. 24 Kanị Osolobuẹ nọ gha ọnwụn weli ẹ, gha ikẹn ọnwụn gbafụha a, makẹni ọnwụn asakọ ẹka kwọndọn ẹ. 25 Makẹni Defidi ku oku ẹ, sị,
‘M'a hụn Di-nwọnni-ẹnyi ogẹn ile ebe ọ nọyeni m;
makẹni ọ rị ẹka-nni m,
emẹhunmekọ m.
26 Ya haịn obi gi a sụọ m ụsụọ;
ya haịn m gi a bụ ẹbụ.
Ẹhụ m enwẹkọdẹ nsọngbu,
makẹni m nwẹ olile-ẹnya.
27 Makẹni, y'a lakọ m tọ imẹ ili;
y'a nịkọ Onyẹ-nsọ ị rehi.
28 Y'e mẹgụọ m marịn ụzọ ndụn;
i k'e mẹ m ghọghọ ebe ị rị.’
29 Umunẹ m, o furu nị m gwapụ ọnụ nị nẹdi ẹnyi kanị wụ Defidi a nwụnhụnghọ, e li wẹ ẹ—ili ẹ rịkwọ nwan ebeni d'e ru tannị. 30 Kanị, makẹni ọ wụ onyẹ-amụma, makẹni ọ marịngụọ nị Osolobuẹ kwe ẹ nkwa, kun enwẹn ẹ, n'o jẹnkọ d'e tumẹ nwa Defidi ohu eze n'ọ nọdị ukpo ya lẹ enwẹn ẹ wụ Defidi, 31 Defidi hụn ihiẹnni n'o d'e mẹ. Ọ nọ ku ẹ nị Kraịstị, Onyẹ Hụ Osolobuẹ Tumẹ, jẹnkọ d'a gha ọnwụn lihi, nị ananị w'a tọ imẹ ili lẹni ẹhụ a eretọnị imẹ ili. 32 Osolobuẹ a ghagụọ nwan ọnwụn weli Jesuni: ẹnyi ile wụ oshẹri. 33 E wesigụọ w'a ọnọdị ọghọ ẹka-nni Osolobuẹ; ọ nahangụọ Chuku-Nẹdi Mmọn-nsọ hụ Nẹdi kwe nkwa a. Ọ nọ nwan hupụha ihiẹnni ụnụ rị a hụn, a nụ. 34 Makẹni Defidi lẹ enwẹn ẹ aghanị ọnwụn lihi lashi elu-igwee, kanị 'ya lẹ enwẹn ẹ ku, sị,
‘Di-nwọnni-ẹnyi sị Di-nwọnni-m,
“Nọdị alị ẹka-nni m,
35 d'e ru
mgbe m gigụụ ndị-iṅẹnrẹn i
mẹmẹ ihiẹn i gi a zọma ụkụ.” ’
36 Ụnụ ndị Izrẹlụ ile, marịn nị nwan ọhụnma-ọhụnma nị Osolobuẹ e mẹọlẹ Jesuni ụnụ kpọgbu elu obe wụrụ Nna lẹ Onyẹ-nzụọpụha hụ ụnụ rị e lee ẹnya a, hụn wụ Kraịstị.”
Ndị Kwerini
37 Ogẹn wẹ gi nụ ihiẹnni, o gbu wẹ mgbu obi ọda-ọda. Wẹ nọ sị Pita lẹ ndị-ozi pụ-ichẹn ndị ọzọ, “Umunẹ, kịnị kẹ ẹnyi k'e mẹ?” 38 Pita nọ za wẹ, sị, “Onyẹ ọwụlẹ imẹ ọnụ ya rogharị, kẹni wẹ gi ẹfan Jizọs' Kraịstị mẹ ẹ mirin-Chuku, kẹni Osolobuẹ gbagharị a njọ, o k'e nwọnhẹn oyiye hụ wụ Mmọn-nsọ. 39 Makẹni ụnụ kẹ Osolobuẹ kwe nkwanị n'o k'e zihẹ Mmọn-nsọ—ọnụ lẹ ụmụ ụnụ lẹ ndị rị ebe teni—onyẹ ọwụlẹ Di-nwọnni-ẹnyi wụ Osolobuẹ ẹnyi k'a kpọrị.”
40 Pita nọ gwazị wẹ ihiẹn ndị ọzọ bu ọda, gi ẹ dọ wẹ ẹka-ntịn, a rịọ wẹ, sị, “Zụọpụha nị enwẹn ọnụ imẹ agbọnị zinlẹni!” 41 Wẹ nọ mẹ ndị ile nabanhan ozi ẹ mirin-Chuku. Ihiẹn nọkẹ madụ ọgụn-iri kwasị nnụ-ẹsa madụ nnụ-uku ẹtọ nọ banye ni wẹ ụhụọhịn hụ. 42 Ndịnị ile nọ bu enwẹn wẹ che nkuzi ndị-ozi hụ pụ-ichẹn, imẹgbama ihiẹn ile, iri Oriri-nsọ lẹ imẹ ekpere.
Obibi Ndị Kwerini
43 Egun-Osolobuẹ hụ a tụ onyẹ ọwụlẹ; Osolobuẹ hụ e gi ndị-ozi hụ pụ-ichẹn a rụnsọnmẹ ọrụn-atụmẹnya lẹ ihiẹn-nghọsị bu ọda. 44 Ndị ile kwerini hụ a nọgbama; o nwọnzini onyẹ weri ẹ nị ihiẹn o nwẹ wụ nke 'ya sụọ. 45 W'e resọnmẹ ihiẹn wẹ nwọn, e keyesọnmẹ onyẹ ọwụlẹ k'o dọn nwẹ mkpa. 46 Wẹ hụ e gi obi ohu e zu imẹ Ụlọ-nsọ ụhụọhịn-ụhụọhịn; e ri Oriri-nsọ ụlọ-ụlọ; a shịapụ ẹfọ e gi ịghọghọ e rigbama ihiẹn-oriri iwe wẹ, 47 a ja Osolobuẹ mma. Ihiẹn wẹ hụ a sụọ ịhịan ile. Ụhụọhịn-ụhụọhịn, Di-nwọnni-ẹnyi hụ e bucheni wẹ ndị hụn ọ rị a zụọfụha.

*^ Pẹntikosu wụ mmẹmmẹ ndị Ju e mẹ ahụa-ahụa (Livitikọsị 23.16). Gha ụhụọhịn Jesu gi nwụnhụn d'e ru ụhụọhịn o gi lashi elu-igwee wụ ihiẹn nọkẹ akp'ọhịn ọgụnnaị (1.3). Gha ogẹn Jesu gi nwụnhụn d'e ru ụhụọhịn Mmẹmmẹ-Pẹntikosu wụ akp'ọhịn iri kwasị ọgụnnaị.

Isi Nke Ẹbụọ:41 madụ nnụ-uku ẹtọ