Ẹhụhụọ-Ozi Pọlụ Dejẹnni
Ndị Ẹfẹsọsị
Isi Nke Ohu
Ekele
Mmẹ wụ Pọlụ de Ẹkụkwọ-ozini. M wụ onyẹ ozi pụ-ichẹn Kraịstị wụ Jizọsị ghahanị uche Osolobuẹ. M rị e dejẹnni ndị nke Osolobuẹ rị Ẹfẹsọsị, ndị wẹ gi e dọn-ẹnya imẹ Kraịstị wụ Jizọsị. Ẹfọma lẹ udọn, hụn gha ẹka Osolobuẹ Nẹdi ẹnyi lẹ Onyẹ-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi bịa, ya nọyeni ụnụ.
Ngọzi Ẹnyi Nwọn Imẹ Kraịstị
Ekele ya rị nị Osolobuẹ, onyẹ hụ wụ Osolobuẹ lẹ Nẹdi Onyẹ-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi, n'o yeọlẹ ẹnyi ngọzi imẹ-mmọn ile rị elu-igwee makẹni ẹnyi rị imẹ Kraịstị.
Nị Osolobuẹ d'e kedẹ ụwa, ọ họtọgụọlẹ ẹnyi imẹ Kraịstị, makẹni ọ nwẹ ihiẹn-ọsụsụọ ebe ẹnyi rị—kẹni ẹnyi wụrụ ndị rị nsọ, nwọnlẹni nkọrịanị ẹnya Osolobuẹ. Ọ nọ kwademẹ nị, o ru, ọ mụnrụn ẹnyi ye ikpun-ụlọ a ghahanị Jesu Kristi—makẹni ọ sụọghọ a, makẹni uche ẹ rọ. O mẹ ẹ kẹni wẹ gi ẹ ja Osolobuẹ mma makẹ okẹn ẹfọma o mẹ, hụn o hukpu ẹnyi ghahanị ezi Nwa a! Makẹni ẹnyi rị imẹ Kraịstị, ẹnyi a wụrụọlẹ ndị wẹ gi ẹdeke ẹ gbarị—ya wụ nị Chuku a gbagharịgụọ ẹnyi njọ; ifiri okẹn ẹfọma a k'o gi mẹ ẹ. O gi amamihiẹn lẹ nghọta a ile mẹ ni ẹnyi okẹn ẹfọmanị. Ọ nọ nwan mẹ ẹnyi marịn ihiẹn o bu obi, hụn o te zuemẹ; ihiẹn hụn ọ kwademẹ ketekete n'o jẹnkọ d'a rụnfụha imẹ Kraịstị. O mẹgụọ ẹnyi marịn a makẹni ọ sụọghọ a n'o mẹ ẹrịra. 10 Ihiẹnni o bu obi wụ nị, ogẹn zu, o wegbama ihiẹn ile che okpuru Kraịstị—kẹ ihiẹn rị elu-igwee kẹ ihiẹn rị enu-ụwa.
11 Makẹni ẹnyi rị imẹ Kraịstị, ihiẹn Osolobuẹ e rugụọ ẹnyi ẹka—makẹni Osolobuẹ, hụn e mẹ ihiẹn ile hụn o mẹ n'o gi ẹ mẹzu uche ẹ, gi ẹka a họtọ ẹnyi ketekete n'o gi ẹnyi mẹzu uche ẹ. 12 O mẹ ẹ kẹni ẹnyi ndị ibuzọ tụkwasị Kraịstị obi hụn ụzọ wụrụ ihiẹn wẹ gi ifiri ẹ a ja Osolobuẹ mma n'o nwẹkẹ ọghọ.
13 Kẹ ụnụ lẹ enwẹn ọnụ, ọnụ hẹnrinzikwọ ndị nke Kraịstị ogẹn ọnụ gi nụ oku hụ wụ ezioku, kweri—oku ahụn wụ oziọma ahụn ụnụ gi nwẹhẹn nzụọpụha. Ụnụ e kwerigụụ nị Jesu, Osolobuẹ nọ bu Mmọn-nsọ o kwe nkwa a che imẹ ndụn ụnụ, gi ẹ ye ụnụ ahịma a—gi ghọsị nị ụnụ wụ nke ẹ. 14 Mmọn-nsọ kẹ Osolobuẹ e bu ụzọ e ye; ịya kẹ Osolobuẹ gi a ghọsị nị ẹnyi jẹnkọ d'e nwọnhẹnchanrịn ihiẹn ile o kwe nkwa—o ru ogẹn ahụn Osolobuẹ k'e gi werichanrịn ẹnyi—ẹnyi ndị ọ gbarịgụụ. Ọnwan k'e wẹhẹ ni Osolobuẹ ọjịja-mma n'o nwẹkẹ ọghọ.
Ekpere Pọlụ Mẹ Ni Ndị Kwerini
15 Ịya haịn o gi mẹ ni, kete m'a nụlẹ oku okweri ụnụ kwerini Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu lẹ ihiẹn-ọsụsụọ ụnụ nwọn ebe ndị nke Osolobuẹ ile rị, 16 akụsịtuni m iye Osolobuẹ ekele makẹ ufiri ụnụ. M hụ a nyanhan ụnụ ogẹn ile m gha e mẹ ekpere. 17 M'a rịọ Nẹdi hụn nwẹ ọghọ, hụn wụ Osolobuẹ Onyẹ-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi, n'o ye ụnụ mmọn ịmarịn-ihiẹn; ya ghọsịsọnmẹ ụnụ ihiẹn—kẹ ụnụ dọn rị a marịnwaye ẹ ọhụnma. 18 M'a rịọ a ọnwan kẹni ẹnya imẹ-mmọn ụnụ shịapụ, ụnụ a hụn ụzọ marịn ihiẹn ahụn o butọ o gi ifiri ẹ kpọ ụnụ, marịn kẹ ihiẹn o kwademẹ o jẹnkọ d'e ye ndị-nsọ a hihan ogbe, marịnzịkwọ k'o nwẹhan ọghọ; 19 ọnụ a ghọtazị kẹ ikẹn o gi a rụn ọrụn imẹ ẹnyi ndị kwerini han, ikẹn hụn wẹ ghalẹni a sa ẹka e ku k'ọ han, hụn han kẹ ikẹn o gi wụrụ Osolobuẹ. 20 Ya wụ ikẹn k'ọ ghọsị ogẹn o gi gha ọnwụn weli Kraịstị, m'ẹ nọdị anị ẹka-nni ẹ imẹ elu-igwee; 21 nke wụnị Kraịstị kachanrịn ọkịkị ile lẹ ikẹn ile rị ichẹn-ichẹn lẹ ihiẹn ile w'a gbaye agbaye lẹ ẹfan lẹ nzere ile—ẹlẹdẹ ndị rị ogẹnni sụọ, kanị kẹzị ndị rịdẹ ogẹn hụn lalanị. 22 Osolobuẹ e wegụọ ihiẹn ile che ẹ okpuru ụkụ, tumẹ ẹ Onyẹ-isi ụka, Onyẹ ihiẹn ile rị okpuru ẹ. 23 Ụka wụ ẹhụ a; imẹ ụka kẹ ihiẹn ile banyen'ẹ rị; ya lẹ enwẹn ẹ wụ onyẹ hụn rị ebe ile, hụn e mẹ ihiẹn ile e zu oke.