Ẹhụhụọ-Ozi Wẹ Dejẹnni
Ndị Hibru
Isi Nke Ohu
Osolobuẹ E Kugụọ Nwan Oku Ghahanị Nwa a
Ogẹn mbụ, Osolobuẹ gi ụzọ rị ichẹn-ichẹn gwasọnmẹ ndị nẹdi ẹnyi wẹ oku ghahanị ndị-amụma. Kanị, ogẹn ịkpazụụnnị, ọ gwaọlẹ ẹnyi oku ghahanị Nwa a. Ịya kẹ Osolobuẹ yechanrịn ihiẹn ile. Ẹka Nwa a nị kẹ Osolobuẹ gha ke ụwa ile lẹ ihiẹn ile rịn'a. Ịya kẹ wẹ gi a hụn kẹ ọghọ Osolobuẹ nọ. Ẹnya hụn n'a a hụngụọ Osolobuẹ* Jọn 14.9. O gi oku ẹ hụ hụn nwọn ikẹn hi-ogbe e kwọndọn ụwa ile. Ogẹn o gi chụgụụ ẹjan wẹ gi a chanchanpụ njọ, ọ nọ nọdị alị azụụn ẹka-nni Osolobuẹ, Onyẹ hụn kachanrịn ihiẹn ile ọghọ e nwọn, makẹni ịya ka ndị mmọn-ozi, ka wẹ ọhụnma-ọhụnma; nọkẹ kẹ ẹfan (nzere) o nwẹ dọn ka nke wẹ.
Nwa Osolobuẹ Ka Ndị Mmọn-ozi
Ẹghẹẹ; makẹni, elee mmọn-ozi kẹ Osolobuẹ sịtu,
“Nwa m kẹ ị wụ;
a ghọsịgụọ m tannị n'ị wụ nwa m” mọbụ sịzị,
“M k'a wụrụ nẹdi ẹ,
ọ wụrụ nwa m.”?
Ogẹn Osolobuẹ gidẹ wẹhẹ Nwa-ibuzọ a hụ imẹ ụwa, ọ sị,
“Ndị mmọn-ozi Osolobuẹ ile, fe n'ẹ.”
Nke ndị mmọn-ozi, ihiẹn Osolobuẹ ku wụ nị
“Chuku mẹ ndị mmọn-ozi ẹ e hẹnrin ufere;
o mẹ ndị idibo ẹ e hẹnrin ọkụn rị e nwunni.”
Kanị, nke Nwa a, ihiẹn Osolobuẹ ku wụ,
“Euu, Osolobuẹ!
Ukpo ị nọ a kị
k'a tọ jẹnrin ejẹn;
ezi-omumẹ wụ ọkpọ ị
hụn i gi a kị Alị-eze i.
Ihiẹn furuni wụ ihiẹn a sụọnị ị;
njọ e ze i ize.
Ịya haịn Osolobuẹ—Osolobuẹ i—
gi hukpu i udẹn-ịghọghọ,
tumẹ i,
ye i ọnọdị
hụn kachanrịn nke ibe i.”
10 Osolobuẹ sịzị Nwa a,
“Di-nwọnni-ẹnyi,
ịyụ ke ụwanị ogẹn mbidọn;
ẹka ị mẹmẹ igwere
lẹ ihiẹn ndị rị n'a.
11 Wẹ k'e wiwi,
kanị ị k'a rịferi;
wẹ k'a fafụ rịkẹ ẹkwa.
12 I k'a fụma wẹ rịkẹ ẹkwa, wepụ wẹ;
gi ọzọ nọkin ẹnya wẹ,
kẹ wẹ dọn e yihutọ ẹwuru.
Kanị, yụ nwẹn egbehutọkọ;
ndụn ị enwọnkọ ọgụgụ.”
13 Elee mmọn-ozi kẹ Osolobuẹ sịtu,
“Nọdị alị ẹka-nni m ebeni,
d'e ru mgbe m gigụụ ndị iṅẹnrẹn
i mẹmẹ n'i ihiẹn i gi a zọma ụkụ”?
14 Kịnị kẹ ndị mmọn-ozi wụdẹ? Ẹlẹ mmọn ndị e jẹn ozi kẹ wẹ wụ; mmọn ndị Osolobuẹ zihẹ d'a rụn ọrụn makẹ ọrịnịmma ndị jẹnkọ d'e nwọn nzụọfụha?

*Isi Nke Ohu:3 Jọn 14.9