Isi Nke Mmẹtọ
Obibi Hụn A Sụọ Osolobuẹ Ụsụọ
E nwẹ ni ihiẹn-ọsụsụọ umunẹ ụnụ imẹ Kraịstị ogẹn ile. Egikwọlẹ ni ịnabanhan ndị ọbịa gu egu—makẹni, o nwọngụọ ndị gi ẹnịna nabanhan ndị mmọn-ozi, lee wẹ ọbịa—bụ a marịn wẹ nị ndị-mmọn ozi rọ. A nyanhan nị ndị rị ụlọ-ngan nọkẹ sị ụnụ lẹ wẹ rị ụlọ-ngan; a nyanhan nị ndị wẹ rị e mẹshi-ikẹn nọkẹ sị ụnụ kẹ wẹ rị e mẹshi ikẹn. Gbayekẹnmẹ ni ọlụlụ di-lẹ-nwunyẹ; kẹ di kẹ nwunyẹ ewiwikwọlẹ enwẹn ẹ, mẹrụ elu-ukpo wẹ* Di esọnlẹ okpoho ọzọ; nwunyẹ esọnlẹ okẹnnyẹ ọzọ.—makẹni Osolobuẹ jẹnkọ d'a ma ndị ughẹrẹ ikpe. Anịkwọlẹ ni egho a sụọ ụnụ; a nị nị ihiẹn ụnụ nwọn e jun ụnụ ẹfọ. Makẹni, Osolobuẹ e kuọlẹ, sị, “Ahapụkọ m ụnụ mọbụ la ụnụ tọ.” Ya wụ, ẹnyi k'a saẹka dụ ẹka obi, sị,
“Di-nwọnni-ẹnyi wụ onyẹ e yeni m ẹka,
egun atụkọ m;
kị ịhịan k'a saẹka mẹ m?”
Nyanhan nị ndị-ndu ụnụ, hụn gwa ụnụ oku Osolobuẹ; lekpọ nị ihiẹn ndụn wẹ rụnpụha; kịnrịn nị okukwe wẹ. Kẹ Jizọsị Kraịstị rị ụnyanhụn k'ọ rị tannị; ọ k'a rị ẹrịra jẹnrin ejẹn. Awụkwọlẹ ni ndị wẹ gi nkuzi rị ichẹn-ichẹn e dufie; makẹni ọ rịka mma ebe ọ nọ mẹ ni eyemẹka Osolobuẹ kẹ obi gi ru ịhịan alị, nị ẹlẹ idọnmẹsọnmẹ iwu ihiẹn-oriri—iwu ihiẹn-oriri hụn bantulẹni ni ndị e dọnmẹ ni wẹ erere. 10 Ukpo nchụ-ẹjan nke ẹnyi wụ ụdị hụn o mẹ ni ndị nchụ-ẹjan hụn a rụn imẹ Ọdụ-ofufe akan hụ efuruni nị wẹ ri ihiẹn rị n'a.
11 Onyẹ-isi nchụ-ẹjan Ofufe-akan hụ e webanhan ẹdeke anụ wẹ gi chụ-ẹjan njọ imẹ Ebẹhụ Kachanrịn Nsọ, kanị w'e bu anụ hụ e shi ebe ịhịan bilẹni d'a dụn ọkụn. 12 Ya haịn Jizọsị gilẹni nọ imẹ obodo nwụnhụn, kama wẹ gha imẹ obodo wepụ a d'e gbu, kẹni ọ hụn ụzọ gi ẹdeke ẹ dọn ndị ịhịan nsọ. 13 Nị ẹnyi gha nwan imẹ obodo pụ, buru ẹ ebẹhụ ịhịan bilẹni—d'e sọn ẹ narịn ihiẹn ifẹnrẹn wẹ mẹ ẹ, 14 makẹni ẹnyi e nwọn obodo ọwụlẹ hụn k'a tọnị elu ụwanị ẹnyi rị; kama, ẹnyi rị a tụ ẹnya obodo hụ lalanị. 15 Nị ẹnyi ghama nị nwan ẹka Kraịstị a ja Osolobuẹ mma ogẹn ile, makẹni ebe Osolobuẹ rị, ọhụn wụ ẹjan ẹnyị rị a chụyen'ẹ—mkpụrụ ọ rị a ghọrị ụgb'ọnụ ndị rị e fen'ẹ, a kpọku ẹfan a.
16 Hụn n'a nị ụnụ hụ e mẹ mma lẹ nị ụnụ e keye ibe ụnụ ihiẹn ụnụ nwọn, makẹni ụdị ẹjannị a sụọ Osolobuẹ ụsụọ.
17 E humẹ ni ni ndị-ndu ụnụ isi; e bu ni enwẹn ụnụ e che okpuru wẹ. Makẹni, wẹ rị e lepụ umẹ-ndụn ụnụ ẹnya. Wẹ jẹnkọ d'e ye Osolobuẹ mgbakọ banyeni ụnụ. Hụn n'a nị wẹ gi ịghọghọ ye ya wụ mgbakọ, ẹlẹ ẹnya-mirin, makẹ ọ gha a jọ ụnụ njọ.
18 E mẹ ni ni ẹnyi ekpere. Makẹni, ẹnyi a marịnghọ nị obi ẹnyi rị ọchan, nị ẹnyi a chọzịkwọ nị ẹnyi e bi obibi nwẹ ọghọ imẹ ihiẹn ile ẹnyi rị e mẹ. 19 M rị a rịọkẹnmẹ ụnụ, mẹ ni ihiẹnni, kẹni wẹ hụn ụzọ wekinhẹn m ebe ụnụ rị ẹgwa.
Ekpere
20 Osolobuẹ e ye udọn; ịya gha ọnwụn wekinhẹn Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu, okẹn onyẹ-ndu atụnrụn ahụn wẹ gi ẹdeke ẹ (ya wụ ọnwụn a) biye nkwerigbama itẹbitẹ hụ Osolobuẹ tumẹ ẹka; 21 ya dodo yechanrịn ụnụ ihiẹn ile rị mma hụn ụnụ e gi mẹ uche ẹ. Ya dodo mẹ ẹ, kẹni ihiẹn a sụọn'a hụn ụzọ e mẹ imẹ ndụn ẹnyi ghahanị Jesu Kristi. Ọghọ ya rịnị Jizọs' Kraịstị ogẹn ile jẹnrin ejẹn! Isẹẹ.
Oku Ịkpazụụn
22 M rị a rịọ ụnụ umunẹ m, dodo, nabanhan nị oku nkasị-obini m de ni ụnụ, n'o suekẹni.
23 M chọ nị ụnụ marịn nị a hatugụọ wẹ nwẹnẹ ẹnyi wụ Timoti—n'ọ ghagụọ ụlọ-ngan pụha. Mmẹ lẹ 'ya jẹnkọ d'a wị m lalanị d'a hụn ụnụ, omẹni ọ bịaghọ ẹgwa.
24 Kele ni ndị-ndu ụnụ ile lẹ ndị-nsọ ile. Ndị hụn gha Itali bịa rị ekele ụnụ. 25 Ẹfọma Osolobuẹ ya rịnị ụnụ ile. Isẹẹ.

*Isi Nke Mmẹtọ:4 Di esọnlẹ okpoho ọzọ; nwunyẹ esọnlẹ okẹnnyẹ ọzọ.