Isi Nke Ẹbụọ
Jesu E Gi Mirin Hẹnrin Manya
Hụn mẹ ẹ akpụ-ụhụọhịn ẹtọ, o nwọn agbamẹhụhụọ rị obodo Kana rị Galili. Nnẹ Jizọsị rị ebahụn. Wẹ kpọzịkwọ Jizọsị lẹ ụmụ-azụụn a agbamẹkụkwọ hụ. Ogẹn manya gi gụụ, nnẹ Jesu nọ sị Jesu, “Manya wẹ a gụụ.” Jizọsị nọ sị a, “Okpoho, hatu m ye nụ, ogẹn m e ke ru.” Nnẹ ẹ nọ sị ndị rị e jẹn ozi, “Ihiẹn ọwụlẹ ọ sị ụnụ mẹ, ụnụ e mẹ.”
O nwọn ite-mirin isin wẹ gi ọmụma mẹmẹ rị ebahụn. Ohu-ohu imẹ wẹ jẹnkọ d'e ripụ ogbogoro mirin isẹn mọbụ ẹsa. W'e gi wẹ e dọnmẹ mirin wẹ gi a chanchan ihiẹn, hụn wẹ gi e mẹzu omẹnalị ndị Ju.
Jesu nọ sị idibo ndị hụ, “Gbajun ni ite ndị hụ mirin.” 'Ya wẹ nọ gbajun wẹ d'a pụ ọnụ. Ọ nọ sị wẹ, “Kuru ni nwan ẹkẹrẹ jẹnni onyẹ-isi ocho.” 'Ya wẹ nọ mẹ ihiẹn o ku.
Onyẹ-isi ocho nọ danmịn mirin hụ hẹnringụụ manya, bụ ọ marịn ebe ọ gha bịa, (kanị, ndị hụ rị e jẹn ozi a marịnghọ), ọ nọ kpọ okẹnnyẹ hụ rị a gba-ẹkụkwọ, 10 sị a, “Ndị ọzọ ile e bu ụzọ e wepụha manya ka a sụọ, ịhịan ile rajungụụ ẹfọ wẹ kebe wepụha hụn sụọlẹni; kalẹ y'e bu hụnnị sụọnị tọ d'e ru ogẹnni.”
11 Imẹ Kana rị Galili kẹ Jesu nọ rụn ọrụn-atụmẹnya ibuzọnị hụn o gi ghọsị ọghọ a, ụmụ-azụụn a nọ kweri n'ẹ. 12 Omẹgụụ, Jesu nọ si Kapanọm—'ya lẹ nnẹ ẹ lẹ umunẹ ẹ lẹ ụmụ-azụụn a, wẹ nọ nọdị ebẹhụ ẹkẹrẹ.
Jesu E Jẹn Ụlọ-nsọ
(Mat 21.12-13; Mak 11.15-17; Luk 19.45-46)
13 Ogẹn ndị Ju gi e mẹ Mmẹmmẹ-Nghafe e rumẹ, 'ya Jesu nọ si Jerusalẹm. 14 Ọ nọ hụn ndị rị Ụlọ-nsọ ebẹhụ e re efin lẹ atụnrụn lẹ oluikuku lẹzi ndị a gbahutọ ego ebe wẹ nọdịyesọnmẹ ni teburu wẹ. 15 Ọ nọ kpa iberi (aya), gi ẹ chụpụ wẹ ile lẹ okẹn-efin wẹ lẹ nduru wẹ imẹ Ụlọ-nsọ, bụọyịya egho ndị a gbahutọ egho, hukpumẹsọnmẹ teburu wẹ. 16 Ọ nọ sị ndị rị e re nduru, “Wepụ nị ihiẹn ndịnị wẹ ebeni; egizilẹni ụlọ Nẹdi m hẹnrin ebe wẹ nọ a zụ afịa!” 17 Ụmụ-azụụn a nọ nyanhan ni wẹ de ẹ imẹ Ẹkụkwọ-nsọ nị, “Adụdụ ụlọ ị jẹnkọ d'e bu m ri.”
18 Ya ndị-ndu ndị Ju nọ nwan sị a, “Ghọsị ẹnyi ahịma ẹnyi e gi marịn nị Osolobuẹ sị ị mẹ ihiẹnni.”
19 Jizọsị nọ za wẹ sị, “Tikpọ nị Ụlọ-nsọnị, e gi m akpụ-ụhụọhịn ẹtọ wesi e elu.”
20 Ndị-ndu ndị Ju nọ sị a, “Ụlọ-nsọnị wẹ gi ahụa isin-kwasị-ọgụnnaị tụn k'i jẹnkọ d'e gi akpụ-ụhụọhịn ẹtọ wesi elu?” 21 Kanị Ụlọ-nsọ Jesu rị e ku oku ẹ wụ ẹhụ a. 22 Ogẹn o gi ghagụụ ọnwụn lihi, ụmụ-azụụn a nọ nyanhan n'o kuọghọ ihiẹnni, wẹ nọ gi ihiẹn Ẹhụhụọ-nsọ ku lẹ ihiẹn Jesu ku dọn.
Jesu Marịn Kẹ Ịhịan Nọ
23 Ogẹn Jesu gi rị imẹ Jerusalẹm ogẹn Mmẹmmẹ-Nghafe, ndị bu ọda nọ kweri n'ẹ makẹni wẹ hụn ọrụn-atụmẹnya ndị ọ rị a rụn. 24 Kanị Jizọsị ebuni enwẹn ẹ ye wẹ, makẹni ọ marịngụọ kẹ ịhịan ile nọ. 25 Ẹlẹ hụn onyẹ ọwụlẹ e gi gwa a kẹ ịhịan nọ, makẹni 'ya lẹ enwẹn ẹ a marịngụọ ihiẹn rị imẹ ịhịan.