Isi Nke Ẹbụọ
Ọmụmụ Jizọsị
(Mat 1.18-25)
Ogẹn hụ, eze-kanị w'a kpọ Siza Ọgọstusu nọ ye iwu, sị wẹ detuchanrịn ẹfan ịhịan ile rị ụwa—ebe ile rị okpuru ọkịkị ndị Rom. (Ọnwan wụ nke ibuzọ wẹ detu ẹfan ịhịan ile; ogẹn Kwịrịnọsị gi wụ Gọvanọ rị a kị alị Siria kẹ wẹ gi detu ẹfannị.) Onyẹ ọwụlẹ hụ e jẹn obodo ẹ d'e deye ẹfan.
'Ya Josẹfụ nọ gha obodo Nazarẹtị rị Galili si obodo Bẹtulẹhẹm hụn rị Judia, obodo wẹ nọ mụ Defidi—makẹni ikpun-ụlọ Defidi k'ọ gha pụha. Ịya lẹ Meri hụn wẹ ẹbụọ kwerigbama nị wẹ jẹnkọ d'a lụ wị jẹn d'e deye ẹfan. Meri rị imẹ ogẹn hụ. Ebe wẹ rị Bẹtulẹhẹm, ogẹn Meri k'e gi mụ nwa hụ e ru, imẹ nọ mẹmẹ ẹ. Ọ nọ mụ nwa ibuzọ a, mụ a okẹnnyẹ, gi ẹkwa wẹ gi a pa nwa fụma a, bu ẹ dinẹ imẹ ihiẹn anụ gi e ri ihiẹn-oriri—makẹni ụzọ arịa hụn wẹ sikọ d'a nọdị imẹ ụlọ ndị-ijẹn a nọdị.
Ozi Ndị Mmọn-ozi Wẹhẹ Ni Ndị-ndu Anụ Ahụn
Uhinhin hụ, o nwẹ ndị e du anụ rị ọfịa ẹgbẹrẹ ahụn, e lepụ anụ wẹ ẹnya. Mmọn-ozi Di-nwọnni-ẹnyi nọ nwọnpụha ebe wẹ rị, ọghọ Di-nwọnni-ẹnyi nọ nwunhunmẹ wẹ lẹkẹ ukpẹ. 'Ya egun nọ tụma wẹ. 10 Kanị mmọn-ozi hụ nọ sị wẹ, “Atụlẹ ni egun! M bịa d'e zi ọnụ ozi ọma hụn sikọ d'e wẹhẹni ịhịan ile ẹregede ịghọghọ. 11 A mụgụọ nị wẹ ụnụ Onyẹ-nzụọpụha tannị imẹ obodo Defidi; ịya wụ Kraịstị, Onyẹ Hụ Osolobuẹ Tumẹ, hụn wụ Di-nwọnni-ẹnyi! 12 Ọnwan kẹ ụnụ jẹnkọ d'e gi marịn a: ụnụ jẹnkọ d'a hụn nwa wẹ gi ẹkwa fụma, bu dinẹ imẹ ihiẹn anụ gi e ri ihiẹn-oriri.”
13 Idẹnmizi, igunrun ndị mmọn-ozi elu-igwee nọ fopụha che ni mmọn-ozi hụ, a ja Chuku mma, a sị,
14 “Ọghọ 'ya rị nị Osolobuẹ
ebẹhụ kachanrịn elu ejẹn;
udọn 'ya rị nị ndị rị imẹ ụwa,
ndị ọ rị e mẹni ọhụnma!”
15 Mgbe ndị mmọn-ozi hụ gi lagụụ wẹ tọ, si elu-igwee, ndị-ndu anụ hụ nọ sị ibe wẹ, “Nị ẹnyi jẹnru Bẹtulẹhẹm d'a hụn ihiẹnni mẹni, hụn Di-nwọnni-ẹnyi gwa ẹnyi.” 16 Wẹ nọ jẹnmẹ ozigbo-ozigbo. Wẹ nọ hụn Meri lẹ Josẹfụ lẹ nwa ahụn wẹ bu dinẹ imẹ ihiẹn anụ gi e ri ihiẹn-oriri. 17 Ogẹn ndị hụ a zụn anụ gi hụn Jesu, wẹ nọ gwa wẹ ihiẹn mmọn-ozi hụ gwa wẹ banyeni nwa hụ. 18 Ihiẹn ndị hụ e du anụ ku nọ tụ ndị ile nụn'a ẹnya. 19 Kanị Meri e buchanrịn ihiẹn ndịnị ile tọ imẹ obi ẹ, e ro wẹ.
20 Ndị hụ e du anụ nọ lama, e tuchan Osolobuẹ, a ja a mma, makẹni ihiẹn ile wẹ nụ lẹ ihiẹn ile wẹ hụn rịchanrịn kẹ mmọn-ozi hụ dọn gwa wẹ.
A Gụn Wẹ Jizọsị Ẹfan
21 Nke akpụ-ụhụọhịn ẹsatọ, ogẹn wẹ jẹnkọ d'e gi kwa nwata hụ ugun nọ ru, wẹ nọ gụn a Jesu/Jizọsị, ẹfan hụ mmọn-ozi hụ ye ẹ nị nnẹ ẹ d'a tụ imẹ ẹ.
A Papụha Wẹ Jizọsị Imẹ Ụlọ-nsọ
22 O ru ogẹn Josẹfụ lẹ Meri e gi mẹ Mmẹmmẹ Idọn-nsọ rịkẹ kẹ Iwu Mozizi dọn ku, 'ya wẹ nọ weri nwa hụ shi Jerusalẹm kẹni wẹ papụhanị Di-nwọnni-ẹnyi 'ya, 23 (kẹ wẹ dọn de ẹ imẹ Iwu Di-nwọnni-ẹnyi, nị, “Wẹ sịkọ d'e wepụha nị Di-nwọnni-ẹnyi nwa-okẹnnyẹ ibuzọ ọwụlẹ wẹ mụ”). 24 Wẹ nọ chụ ẹjan kẹ wẹ dọn de ẹ imẹ Iwu Di-nwọnni-ẹnyi, ebẹhụ Iwu nọ sị, “Nduru ẹbụọ mọbụ ụmụ oluikuku ẹbụọ.”
25 Ogẹn hụ, o nwọn okẹnnyẹ ohu w'a kpọ Simiọnụ hụn bi Jerusalẹm. Onyẹ e mẹ ihiẹn Osolobuẹ chọ k'ọ wụ; o gi obi ẹ ile e fe Osolobuẹ, e che ni Osolobuẹ zụọpụha ndị Izrẹlụ. Mmọn-nsọ nọyen'ẹ anọyeni. 26 Mmọn-nsọ mẹ ẹ marịn n'ọ nwụnkọ d'e ru n'ọ hụn Kraịstị, Onyẹ Hụ Di-nwọnni-ẹnyi Tumẹ. 27 Mmọn-nsọ nọ duru Simiọnụ si imẹ Ụlọ-nsọ. Ogẹn ndị mụ nwa hụ wụ Jizọsị gi wẹhẹ ẹ d'e mẹ n'ẹ ihiẹn Iwu chọ, 28 Simiọnụ nọ parị nwa hụ, ja Osolobuẹ mma, sị,
29 “Di-nwọnni-ẹnyi,
ị rị nwan a sị odibo i ya gi udọn lama,
nọkẹ kẹ i dọn kụ;
30 makẹlẹ e gigụọ m ẹnya m hụn nzụọpụha ị,
31 hụn ị kwademẹ id'ẹnya ndị alị ile rị ichẹn-ichẹn:
32 Ukpẹ hụn jẹnkọ d'a ghọsị ndị alị ndị ọzọ uche i,
ukpẹ hụn jẹnkọ d'e wẹhẹ ni ndị nke i wụ ndị Izrẹlụ ọghọ.”
33 Ihiẹn ndị hụ wẹ ku banyeni nwata hụ nọ tụ nẹdi ẹ lẹ nnẹ ẹ wụ Josẹfụ lẹ Meri ẹnya. 34 'Ya Simiọnụ nọ gọzi wẹ; ya ọ nọ sị nnẹ ẹ wụ Meri, “Gọn ntịn, wẹ tumẹ nwatanị n'ọ wụrụ onyẹ wẹ sikọ d'e gi budan ndị bu ọda imẹ Izrẹlụ, gizikwọ a busi ndị bu ọda elu imẹ Izrẹlụ.”
“O sikọ d'a wụ ahịma, hụn gha ẹka Osolobuẹ bịa, hụn ndị ịhịan jẹnkọ d'a lusọn, 35 kẹni ihiẹn ndị bu ọda rị e ro hụn ụzọ pụha ifọn—ihiẹn ụfụ jẹnkọ d'e zupuzi ịyụ nwẹn obi rịkẹ ọpịa-agha makẹ ufiri nwatanị.”
36 O nwọn onyẹ-amụma ohu wụ okpoho, hụn w'a kpọ Ana* Griki: Hana, nwa Fanụẹlụ, onyẹ ikpun-ụlọ Asha rọ; ọ kagụọ ẹgẹdi; di ẹ a nwụnhụngụọ—ahụa ẹsa sụọ kẹ ịya lẹ di ẹ bi nị di ẹ d'a nwụnhụn. 37 Ọ rị nwan nwa ahụa ẹnọ kwasị ọgụn-ẹnọ. A ra gha Ụlọ-nsọ pụ, ọ hụ e fe Osolobuẹ ukinkin lẹ efinnaị, e bu ọnụ, e mẹ ekpere. 38 Ogẹn ohu hụ k'o gi pụhazịkwọ, ye Osolobuẹ ekele, kumẹ oku nwa hụ kẹni ndị ile rị e che ni Osolobuẹ gbapụha Jerusalẹm nụ.
A Lakin Wẹ Nazarẹtị
39 Ogẹn Josẹfụ lẹ Meri gi mẹgụụ ihiẹn ile Iwu Di-nwọnni-ẹnyi chọ, wẹ nọ lakin obodo wẹ bi wụ Nazarẹtị hụn rị imẹ Galili. 40 Nwata ahụn e sue, ka ẹhụ, marịn ihiẹn ọda-ọda, ẹwẹrẹ Osolobuẹ hụ e sọn ẹ.
Ihiẹn Jesu Mẹ Imẹ Ụlọ-nsọ K'ọ Rị Nwata
41 Ahụa ile kẹ ndị mụ Jizọsị gi e jẹn Jerusalẹm d'e mẹ Mmẹmmẹ-Nghafe. 42 Ogẹn Jesu gi rị nwa ahụa mmẹbụọ, wẹ nọ jẹnzi mmẹmmẹ hụ kẹ wẹ dọn e jẹn mbụ. 43 Ogẹn mmẹmmẹ gi gụgụụ, wẹ nọ lama, kanị nwata hụ wụ Jesu nọ dịnọ Jerusalẹm bụ ndị mụn'a a marịn.
44 Wẹ rị e ro n'ọ rị imẹ igunrun ịhịan hụ wẹ ile gba lakọ, wẹ nọlẹni chọ a d'e ru nị e jẹnpụ wẹ ijẹn akpụ-ụhụọhịn ohu gbe-gbe-gbe—ya wẹ nọ nwan chọma a ebe ndị nke wẹ lẹ ndị ọwụ wẹ rị. 45 a chọbe w'ẹ, ahụnnị w'a, ya wẹ nọ kin-azụụn, si Jerusalẹm d'a chọ a. 46 Hụn mẹ akpụ-ụhụọhịn ẹtọ kẹ wẹ gi hụn a imẹ Ụlọ-nsọ, ebe ọ nọdịye ni ndị-nkuzi, e gọn wẹ ntịn, a jụ wẹ ọtaa. 47 Nghọta a lẹ azịza a atụkẹnmẹ ndị ile rị e gọn ẹ ntịn ẹnya. 48 Ogẹn ndị mụn'a gi hụn a, ndụn a gụụ wẹ; nnẹ ẹ nọ sị a, “Nwa m, kị mẹni ẹnyi ihiẹnni? Mmẹ lẹ nẹdi i hụ a gbaka-obi, a chọ ị.”
49 Ọ nọ sị wẹ, “Kị ụnụ chọmazị nị m? Ụnụ amarịn nị m jẹnkọ d'a rịrịrị iwe mọbụ: ọrụn Nẹdi m?” 50 Kanị aghọtanị wẹ ihiẹn ọ za wẹ. 51 'Ya Jesu nọ sọnmẹ wẹ, wẹ ile nọ lashi Nazarẹtị. Ọ hụ e humẹni wẹ isi; nnẹ ẹ a nachanrịn ihiẹn ndịnị ile tọ imẹ obi ẹ. 52 Jesu hụ e sue, a ka ẹhịụ, a marịnwaye ihiẹn; ihiẹn ẹ hụ a sụọ kẹ Osolobuẹ kẹ ịhịan.

*Isi Nke Ẹbụọ:36 Griki: Hana

Isi Nke Ẹbụọ:49 mọbụ: ọrụn