Isi Nke Mmisẹn
Nsọngbu Ịkpazụụn Ẹsa E D'e Bidọn
Ya m nọ hụnzị okẹn ahụnlele ọzọ pụ-ichẹn imẹ elu-igwee; ọnwan a tụkẹnmẹkẹ ẹnya: mmọn-ozi ẹsa gi eje-afụnfụn ẹsa! Eje-afụnfụn ẹsanị wụ ndị ịkpazụụn. Uwẹ kẹ iwe-lẹ-ọnụma Osolobuẹ k'e gi bi.
M nọ hụn ihiẹn nọ kẹ ohimin ughegbe wẹ gwagbama ya lẹ ọkụn, hụnzị ndị hụ mẹri eje-anụ hụ lẹ ihiẹn hụ wẹ kpụ kẹ ya—lẹ ahịma nọmba hụ hụn a nọkin ẹnya ẹfan a. Ndịnị wẹ turu mkpẹnrẹn ohimin ughegbe hụ. Wẹ gisọnmẹ ụbọ Osolobuẹ ye wẹ. Wẹ hụ a bụ ẹbụ odibo Osolobuẹ wụ Mozizi lẹ ẹbụ Nwa-ebulu hụ,
“Euu Chuku Nna,
Onyẹ hụn nwọn ikẹn ile!
Y'e mẹkẹ okẹn ihiẹn lẹ ihiẹn a tụ ẹnya!
Euu, Eze anị ile lẹ agbọ ile!
Ịrị-ọchan lẹ ezioku kẹ i gi e mẹ ihiẹn i.
Euu Nna,
onyẹ k'a sị n'ọ tụkọ egun i,
n'ọ jakọ ẹfan ị mma?
Ịyụ sụọ rị nsọ.
Alị ile k'a bịa d'e fe i,
makẹni y'a hangụọ eṅẹn
hụn ghọsị n'ị rị-ọchan.”
Ọnwan e mẹgụụ, m nọ hụn Ụlọ-nsọ (Ọdụ-nkwerigbama ahụn, Ọdụ Ashịa-ẹri ahụn, wẹ nọ e fe ofufe) hụn rị elu-igwee. Wẹ gụnpụ a agụnpụ. Ndị mmọn-ozi ẹsa hụ gi eje-afụnfụn ẹsa hụ nọ gha imẹ Ụlọ-nsọ pụha. Wẹ yisọnmẹ ẹkwa linẹ nwunni, hụn rị e gbukeni. Wẹ ile gisọnmẹ ihiẹn goru kẹnhunmẹ obi wẹ.
Imẹ ihiẹn ẹnọ hụ rị ndụn, ohu nọ ye mmọn-ozi ẹsa hụ afẹrẹ ẹsa wẹ gi goru mẹmẹ. Ihiẹn jun afẹrẹ ndị hụ wụ iwe-lẹ-ọnụma Osolobuẹ, Onyẹ hụ rị ndụn jẹnrin ejẹn. Ẹnwụnrụn gha ọghọ Osolobuẹ lẹ ikẹn ẹ a lọfụha nọ jun ụnọ-nsọ hụ; o nwọnzini onyẹ saẹka banye Ụlọ-nsọ hụ d'e ru nị eje-afụnfụn ẹsa hụ mmọn-ozi ẹsa hụ gi e bi.