Ẹhụhụọ-Ozi Pọlụ Dejẹnni
Ndị Rom
Isi Nke Ohu
Mmẹ wụ Pọlụ de ẹkụkwọ-ozini. M wụ igbọn Jizọs' Kraịstị. Osolobuẹ kpọ m, tumẹ m onyẹ-ozi pụ-ichẹn makẹ Oziọma Osolobuẹ.
Oziọmanị wụ banyeni ihiẹn hụn Osolobuẹ kwe nkwa a ẹdẹi imẹ Ẹhụhụọ-nsọ ghahanị ndị-amụma a. Oziọmanị wụ banyeni Nwa a wụ Jizọsị Kraịstị Di-nwọnni-ẹnyi—hụn bịa nọkẹ ịhịan; ebọn Defidi kẹ wẹ mụ a ye; Osolobuẹ gi ikẹn Mmọn-nsọ a ghọsịzịkwọ n'ọ wụ Nwa Osolobuẹ ghahanị ịgha ọnwụn weli ẹ.
Makẹ ufiri ẹfan Osolobuẹ, Osolobuẹ e mẹgụọnị ẹnyi ẹfọma ghahanị Nwa a nị wụ Jesu Kristi Di-nwọnni-ẹnyi; o yegụọzị ẹnyi ọrụn ndị-ozi pụ-ichẹnni ghahan'a, kẹni ẹnyi hụn ụzọ duhẹ ndị alị ndị ọzọ ile wụlẹni ndị Ju d'e kwerin'ẹ, humẹn'ẹ isi; kẹzi ụnụ lẹ enwẹn ụnụ, makẹni wẹ kpọzịkwọ ọnụ d'a wụrụ nke Jesu Kristi. M rị e dejẹnni ndị ile rị Osolobuẹ obi hụn rị Rom, ndị wẹ kpọ d'a wụrụ ndị-nsọ. Ẹfọma lẹ udọn gha ẹka Osolobuẹ Nẹdi ẹnyi lẹ Di-nwọnni-ẹnyi wụ Jesu Kristi a bịa ya rịnị ụnụ.
Pọlụ A Kpanmịn Osolobuẹ
Nke ibuzọ, m rị a kpanmịn Osolobuẹ m ghahanị Jesu Kristi makẹ ụnụ ile, makẹni wẹ rị e ku oku okukwe ụnụ imẹ ụwa ile. Osolobuẹ, hụn m gi obi m ile e fe ghahanị izisọnmẹ oziọma Nwa a, wụ ọshẹri m nị m'a nyanhan ụnụ ogẹn ile imẹ ekpere m. 10 M gha e mẹ ekpere, m'a rịọsọnmẹ Osolobuẹ n'o beye ni m oghere nị m saẹka bịa nwan d'a hụn ọnụ—omẹni uche ẹ rọ. 11 Makẹni ụnụ rị a da m—makẹni m chọ nị m yebeye ụnụ ngọzi imẹ-mmọn, kẹni ụnụ zekẹnmẹ. 12 Mba, kẹni mmẹ lẹ ụnụ hụn ụzọ gi okukwe ẹnyi gbatarị ibe ẹnyi umẹ.
13 Umunẹ m, m chọ nị ụnụ marịn n'o tekẹ m chọma nị m bịa d'a hụn ụnụ. (Kanị wẹ eke nị m bịa.) M rị a chọ nị m bịa, kẹni m gha imẹ ụnụ kpọhazịnị Osolobuẹ ịhịan kẹ m dọn mẹ imẹ anị ndị ọzọzị wụlẹni ndị Ju. 14 M gi ịhịan ile ụgwọ: kẹ ndị wa-ẹnya kẹ ndị walẹni ẹnya, kẹ ndị jẹn ụlọ-ẹhụhụọ kẹ ndị jẹnlẹni— 15 ya haịn o gi a dụ m nị m bịa d'e zizikwọ ụnụ ndị rị imẹ Rom' Oziọma.
Ikẹn Rị Imẹ Oziọma
16 Ifẹnrẹn oziọma arị e mẹ m, makẹni ya wụ ikẹn Osolobuẹ gi a zụọpụha onyẹ ọwụlẹ kwerini, ndị Ju wụ ibụzọ, o sọn ndị wụlẹni ndị Ju. 17 Makẹni, oziọma ya nwẹ a ghọsị kẹ Osolobuẹ dọn e mẹ ịhịan a wụrụ onyẹ rị kẹ Osolobuẹ chọ: o mẹ ẹ ghahanị okukwe onyẹ ahụn—gha mbidọn d'e ru njẹndemẹ. Ọ nọhụ kẹ Ẹhụhụọ-nsọ dọn ku ẹ, sị, “Onyẹ rị kẹ Chuku chọ ghahanị okukwẹ k'a rị ndụn.”
Ikpe Hụn Ma Ịhịan Ile
18 Iwe-lẹ-ọnụma Osolobuẹ a gha elu-igwee e hukwasị njọ ile lẹ ihiẹn ile rịlẹni mma hụn ndị-ejẹ e mẹ, ndị hụn gi eje-ihiẹn wẹ e mẹ e gbọndọn ezioku.
19 Makẹni, ihiẹn ịhịan k'a saẹka marịn banyeni Osolobuẹ we wẹ ẹnya, makẹni Osolobuẹ lẹ enwẹn ẹ e mẹgụọ n'o we wẹ ẹnya. 20 Makẹni, kete Osolobuẹ e kelẹ ụwa, ikẹn-itẹbitẹ Osolobuẹ lẹ ihiẹn o gi wụrụ Osolobuẹ a fụhachanrịngụọ ifọn. Ọsụọn'a nị ẹlẹ wẹ ihiẹn wẹ e legha ẹnya, wẹ e gi ihiẹn ndị hụn Osolobuẹ ke a ghọta wẹ, a hụn kẹ wẹ nọ. Ya wụ, o nwọnni ihiẹn ndị nọ ẹrịra k'e kin, dodo arịkọnị wẹ ya, kaka! 21 Makẹni, ọsụọn'a nị a marịngụọ wẹ Osolobuẹ, eyeni wẹ ẹ mgbaye run'ẹ, akpanmịnị w'a. Kama, iroro wẹ a wụrụ ihiẹn ọlal'iwi, uche wẹ hụn ghazịlẹni a rụn a gbagụọ ishi. 22 Ebe wẹ rị e ro nị wẹ marịn ihiẹn, e hẹnrin wẹ ndị-nzuzu; 23 hụn nkẹ w'e gi fe Osolobuẹ hụn ghalẹni a nwụn, ye ẹ ọghọ run'ẹ, e fesọnmẹ wẹ ihiẹn wẹ kpụ akpụ—kẹ ndị nọ kẹ ịhịan hụn a nwụnnị kẹ ndị nọ kẹ anụ rị ichẹn-ichẹn, kẹ anụ ndị nwẹ ụkụ-ẹnọ kẹ nnụnụ kẹ ihiẹn ndị hụn a rịnị!
24 Osolobuẹ nọ gi ifiri eje-ihiẹn ndị ahụn rị a gụn wẹ imẹ obi la wẹ tọnị imẹsọnmẹ ihiẹn ru unyin—wẹ lẹ ibe wẹ nọ gi ẹhụ wẹ mẹsọnmẹ ihiẹn-ifẹnrẹn; 25 wẹ nọ gi ntụ nọkin ẹnya ezioku Osolobuẹ, fesọnmẹ ihiẹn Osolobuẹ ke, a kpọ nị wẹ isi-alị hụn nkẹ w'e gi fe Osolobuẹ hụn wụ Onyẹ-okike hụn rịchanrịn mma jẹnrin ejẹn! Isẹẹ.
26 Ufiri ọnwan, Osolobuẹ nọ la wẹ tọnị ẹgụn ihiẹn-ifẹnrẹn, nke wụ nị ikpoho wẹ e gi imẹ-mgba ikpoho-lẹ-ikpoho ịhịan ghalẹni e mẹ, nọkin ẹnya imẹ-mgba ikẹnnyẹ-lẹ-ikpoho hụn o mẹ ni ya kẹ ịhịan e mẹ. 27 Ẹrịra kẹ ikẹnnyẹ wẹ gizikwọ latọ imẹ-mgba wẹ lẹ ikpoho hụn ịhịan e mẹ, ẹgụn isọn ikẹnnyẹ ibe wẹ e mẹ mgba hụ a gụngbu wẹ: ikẹnnyẹ lẹ ikẹnnyẹ ibe wẹ hụ e mẹtarị ihiẹn ifẹnrẹn—a narịnzịkwọ afụnfụn furu eje-ihiẹn wẹ rị e mẹ.
28 Makẹni ndịnị jụ nị eyekọ wẹ Osolobuẹ ọnọdị wẹ marịn run'ẹ, Osolobuẹ nọ la wẹ tọnị uche wẹ ahụn rụnị kẹni wẹ mẹsọnmẹ ihiẹn furulẹni. 29 Ụdị ihiẹn ile jọ-njọ e jun imẹ wẹ, ya lẹ eje-omumẹ, ẹnya-uku, iwe, ẹnya-ụfụ, igbu-ọchụ, ikpe, ndufie lẹ ẹro; e hẹnrin wẹ ndị-ọghẹlẹ, 30 ndị-nkutọ, ndị ize Osolobuẹ e ze; w'a kpari ịhịan, a pache, a nyan isi, e ropụhasọnmẹ eje-ihiẹn rịtụlẹni, e nupụ-isi okpuru ndị mụnị wẹ. 31 E nwẹ wẹ uche, w'a ra gi wẹ dọn ẹnya, ẹfọ a jọka wẹ, w'a ra mẹ ebere.
32 A marịnghọ wẹ nị iwu Osolobuẹ wụ nị ndị hụn e mẹ ụdị ihiẹn ndịnị k'a nwụn, kanị wẹ hụzị e mẹ wẹ—ẹlẹdẹ nị wẹ e mẹ wẹ sụọ, wẹ hụzị e ye ndị ọzọ rị e mẹni wẹ ndu.