Ẹhụhụọ-Ozi Pọlụ Dejẹnni
Taịtọsị
Isi Nke Ohu
Mmẹ wụ Pọlụ de ẹhụhụọ-ozini. M wụ igbọn Osolobuẹ; m wụzịkwọ onyẹ-ozi pụ-ichẹn Jizọs' Kraịstị. Ọrụn m wụ ịkwadọn okukwe ndị hụ Osolobuẹ họrị, kẹn'ọ gha ihun, lẹ imẹ ịhịan marịn ezioku ahụn k'e mẹ wẹ femẹ Osolobuẹ k'o furu. M rị a rụn kẹni wẹ nwẹhẹn ihiẹn ahụn ẹnyi rị e lee ẹnya a: ndụn itẹbitẹ ahụn Osolobuẹ ghalẹni a tụ ntụ kwe nkwa a nị ogẹn d'e bidọndẹ, o ru nwan ogẹn o tumẹ, ọ nọ nwan wepụha ihiẹn o ku ifọn ghahanị ozini ya wụ Osolobuẹ Onyẹ-nzụọpụha-ẹnyi ye m zisọnmẹ.
M rị e dejẹnni Taịtọsị, hụn wụ ezigbo nwa m imẹ okukwe ẹnyi. Ẹfọma lẹ udọn, hụn gha ẹka Osolobuẹ Nẹdi ẹnyi lẹ Kraịstị wụ Jizọsị Onyẹ-nzụọpụha ẹnyi a bịa, ya rịn'ị.
Ọrụn Taịtọsị K'a Rụn
Ihiẹn haịn m gi na ị tọ alị Kriti wụ n'ị hụn ụzọ dọnkwama ihiẹn ndị họdụnị lẹ n'i hụn ụzọ tumẹsọnmẹ ndị-ndu ụka imẹ obodo ọwụlẹ kẹ m dọn gwa ị.
Ndị-isi Ụka
Onyẹ-isi ụka k'a wụrịrị onyẹ nwọnlẹni nkọrịanị. O k'a wụrịrị onyẹ nwọn nwunyẹ ohu sụọ; onyẹ ụmụ a wụ ndị kwerini—ndị hụn o mẹ ni o nwọnni onyẹ k'a s'ẹka kpọ wẹ ndị e mẹ ihiẹn-ifẹnrẹn lẹ ndị isi-ikẹn.
Ebe o mẹ ni onyẹ-isi ụka e lefụ ọrụn Osolobuẹ ẹnya, o furuni n'o nwọn nkọrịanị. Ọ wụkọ onyẹ ghalẹni a nị ndị ọzọ e kuye mọbụ onyẹ e bukẹnrin olulu mọbụ onyẹ-manya mọbụ onyẹ ẹka-ikẹn mọbụ onyẹ e gi ẹnya-naị a chọ egho.
Kama, o k'a wụrịrị onyẹ ma nabanhan ndị ọbịa; onyẹ ihiẹn rị mma a sụọ; onyẹ e leban ihiẹn ẹnya, e gi uche e mẹ ihiẹn; onyẹ kụma enwẹn ẹ ọtọ; onyẹ rị nsọ, onyẹ e kwọndọn enwẹn ẹ.
O k'a marịnrịrị ẹnya nkuzi ahụn furu w'a tụkwasị obi hụn rị okukwe ẹnyi, marịn kẹ wẹ dọn a kuzi ẹ, kẹni ọ saẹka gi nkuzi zu oke a kpasu obi ndị ọzọ, e gi ẹ a ghọzịkwọ ndị hụn a papụ nkuzi ahụn nị wẹ rị e mẹfie.
10 Makẹni ndị rị a gba isi-akwanran ebe ezigbo-nkuzi rị lẹ ndị e ku mpụ lẹ ndị-ndufie bu ọda, tụmadụ ndị hụn a kwadọn ịkwa-ugun.
11 O furu ni wẹ kpukin wẹ ọnụ! Makẹni, wẹ rị e gi ihiẹn ahụn furulẹni wẹ gi ifiri egho a kuzi a sụkpọsọnmẹ ikpun-ụnọ.
12 Onyẹ Kriti ibe wẹ hụn e deni e kugụọd'a, sị, “Ndị Kriti wụ ndị-ntụ; ezigbo eje-anụ kẹ wẹ wụ, ndị okẹn ihiẹn-oriri, ndị ghalẹni e ri-ẹka a rụn ihiẹn ọwụlẹ.” 13 Ihiẹnni o ku wụ ezioku. Gi ifiri ẹ a jụgbọ wẹ ọhụnma-ọhụnma, kẹni wẹ hụn ụzọ turu ọhụnma imẹ okukwe, 14 gọnbehi ilu ndị Ju ntịn, mẹbehi ihiẹn ndị gbakịtọgụụ ezioku azụụn sị wẹ e mẹ.
15 Ndị rụlẹni e weri ẹ nị ihiẹn ile rị ụchan, kanị, nke ndị rụnị, hụn kwerilẹni, ihiẹn ile rụ-arụ ebe wẹ rị: kẹ uche wẹ kẹ ịhọrị wẹ rụchanrịndẹ arụ. 16 Wẹ sị n'a marịnghọ wẹ Osolobuẹ, kanị wẹ e gi ihiẹn w'e mẹ a ghọsị n'a marịn w'a. Wẹ wụ ihiẹn izize; wẹ a gba isi-akwanran; o nwọnni ọrụn-ọma wẹ furu ịrụnnị.