Ọkwukwo izi
ke Mbọm
Pọlu gbaznennu
Ele Kọrinti
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Ọkwukwo izi Pọlu gbaznennu ele Kọrinti ke mbọm neelebna anya nụ bụdnu nụ ọkwnata mkpọma ke nye Karaịsi. O nookwu ọka gbasịri mkpa ke zị nụ ọgbako Chiokike ke zị nụ Kọrinti ke Pọlu miteru. Nụ ige wam, Kọrinti bụ ẹli-ọhna ke zị mkpa n'ẹli Girisi, ke bụ risi ọchichi ẹli Rom n'ọdoru-ẹli wam. Ele ẹli ka bụ ele be marnụ rẹwhna be n'ahịa, ele mkpako, nụ ele agwa ọjo, ele nọokponu chi zị ichne ichne risi ẹli.
Pọlu nookwu gbasịri okewa nụ agwa ọjo ke zị nụ rime ọgbako Chiokike pịi. O kwuru nhne gbasịri bụdnu ọgbako Chiokike nụ okpukpe, olizọ n'ẹnwu, ọlulu nzi nụ nnwerne. O kwuru nụ Izi Ọma nwernu ọsisa kpakara ajịji ele ka.
Nụ risi 13, Pọlu gesiri nụ ọwhnun'anya bụ ngọzi ke kakwo mma Chiokike nyernu ele badnụ.
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Ọpanizo (1:1-9)
Okewa nụ rime ọgbako (1:10---4:21)
Agwa ọma nụ bụdnu ezi-nụ-ọro (5:1---7:40)
Ele Karaịsi nụ ele naakwa rẹnwu (8:1---11:1)
Bụdnu ọgbako nụ okpukpe Chiokike (11:2---14:40)
Olizọ n'ẹnwu Karaịsi nụ ke ele kweru ekwe (15:1-58)
Nkesi ele Karaịsi nye ele zị nụ Judiya (16:1-4)
Mmụma Pọlu nụ okwukwo (16:5-24)
1
Mawa, Pọlu, nye Chiokike sukwuru hite n'echiche ma ọ bụru nye izi Karaịsi Jizọsi nụ nnwọ nda aị Sọsitenisi, naagbaznenu anụ, ọgbako Chiokike ke zị nụ Kọrinti ọkwukwo. Anụ bụ ele Chiokike sukwuru ma anụ be bụru ele ke a zị nsọ nụ Karaịsi Jizọsi, anụ nụ kpakara ele zị nụ hne ọbula be nọokpokwu rẹwhna Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi, Nyenwe be nụ Nyenwe aị.
Oru nụ udno ke Chiokike Nda aị nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi dazịnu anụ.
Ọtu mmamma
M nọotunu Chiokike m mmamma ige ọbula nụ risi anụ, o nyernu anụ oru hite nụ Karaịsi Jizọsi. O mernu anụ ba aba nụ rime Karaịsi nụ kpakara nhne, ma nụ ikwu-ọnu nụ nhne ọmuma anụ. Izi gbasịri Karaịsi gwuzosiri rikne nụ rime anụ. Kam kpayarụ, ọ zá nkesi ke enine kọgwu anụ kpa anụ neese ige be jookpume Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi. O jeeme anụ gwuzoru kwem dụ ọsoto, ma anụ bụru ele nwée ọru n'ọbochi Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi. Chiokike, nye sukwuru anụ ma anụ nụ Nnwọ a Jizọsi Karaịsi Nyenwe aị nwekọta nhne, bụ nye kwesiri ọkwnata ovu.
Okewa nụ rime
ọgbako Chiokike
10 Rụmu nda m, m ji m rẹwhna Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi naarịasno anụ, anụ bikno, anụ kwekọrita n'otu nhne anụ nookwu, okewa zọma n'esilawụru anụ. Anụ zịri n'otu n'echiche ma nụ nhne anụ neeme. 11 Rụmu nda m, agwna ele hi n'ezi-nụ-ọro Kilo kannụ m kpa o dnornu m anya, nụ okno ọka zị n'esilawụru anụ. 12 Ka bụ nhne me naakaa, otu badnụ naakaa, “M bụ m ke Pọlu,” nye berere kaa, “M bụ m ke Apọlosi,” nye berere kwno kaa, “M bụ m ke Pita,” nye berere masị kaa, “M bụ m ke Karaịsi.”
13 Be kewarụ Karaịsi sa? Be kpọgidnernu Pọlu n'olu ọgba kwnornu anụ? Be wụru anụ mini nụ rẹwhna Pọlu sa? 14 M nọotunu Chiokike mmamma nụ ọ zá nye me wụru mini kwekọlam Kirisipọsi nụ Gayọsi. 15 Ọ zá nye jaakaa sị nụ me wụru a mini nụ rẹwhna m. 16 (Owe, m wụru m ezi-nụ-ọro Stefanasi mini, be gweme kpam, m máam ma m wụru m nye berere mini.) 17 Karaịsi zíyage m me wụ mini, kọvu o zni izi ọma. Ọ bụ́o hite n'ikwu-ọnu ke akọniche badnụ, ọ zị ẹnwu Karaịsi n'olu ọgba bụru nhne etekne.
Karaịsi bụ akọniche
nụ iknernema Chiokike
18 Kwnornu nụ izi gbasịri ọgba bụ nhne etekne hne ele nọonwu ọnwu zị, kọvu hne ele be nọoznohia zị, ọ bụ iknernema Chiokike. 19 Be gbarụ a n'ọkwukwo nsọ, kaa,
“M joolulu akọniche ke ele akọ,
tuwhu ọghohia ke ele marnụ nhne.”
20 Ndaa hne nye akọ zị? Ndaa hne nye okne ọkwukwo zị? Ndaa hne nye agịrigo ke ọwa ka zị? Chiokike mernu akọniche ke ọwa bụru nhne iwhnirniwhno. 21 Kwnornu nụ hite n'akọniche Chiokike o kwéle ọwa mahịa nye ọ bụ hite n'akọniche ke ọwa. Ọ sọru Chiokike n'ọnu o hite n'iwhnirniwhno ke ọkpo okwo izi ọma znọhia ele kweru ekwe. 22 Ele Ju noopio nhne elekema, ele Giriki noopio akọniche. 23 Kọvu a nọokpo okwo nụ be kpọgidnernu Karaịsi n'olu ọgba, ke bụnu ele Ju rugwu ọkpobi ọchi, hne ele bụ́o ele Ju zị, ọ bụ nhne iwhnirniwhno. 24 Kọvu hne ele Chiokike sukwuru zị, ele Ju ma ele bụ́o ele Ju, Karaịsi bụ iknernema Chiokike nụ akọniche Chiokike. 25 Kwnornu nụ iwhnirniwhno Chiokike kakwo akọniche ke badnụ, rikne ọgwugwu Chiokike kakwo iknernema ke badnụ.
26 Rụmu nda m, anụ chenwanya nhne anụ bụ sụ Chiokike sukwuru anụ. Agịda anụ bụ ele ọwa karụ nụ be nwée akọniche, agịda anụ bụ ele ọwa máa, agịda anụ bụ ele híge ezi-nụ-ọro eze whụya. 27 Kọvu Chiokike họhiaru nhne iwhnirniwhno ke ọwa ma iwhnerne tụ ele akọ. Chiokike họhiaru nhne ele ọwa karụ nụ ọ zị́la rikne ma iwhnerne tụ ele zị rikne. 28 Chiokike họhiaru nhne ele ọwa lednarnụ anya nụ nhne zá nhne ọ bụ, mee nhne ke be kwuru nhne bụru nhne etekne. 29 O mernu ka ma badnụ ọbula gharụ o mee oknomokno nụ ruwhnu Chiokike. 30 Chiokike mernu anụ nụ Karaịsi Jizọsi bụru otu, nye bụrunu aị akọniche nụ rime Chiokike. Ya bụ ome mma aị nụ ọzi nsọ aị nụ ọgbahia aị. 31 Lele kpa be gbarụ a n'ọkwukwo nsọ, “Nye ọbula ke jeeme oknomokno, o mee oknomokno nụ nhne Nyenwe aị rnụrnu.”