Ọkwukwo izi
ke Mbọm
Jọni
gbarụ
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Jọni mernu ma ele Karaịsi mahịa nụ ọ bụru a kwuhịa mmehie aị, Chiokike jaagbarụnu aị, vume mmehie aị.
Nhne neegesi nụ ele Karaịsi nwernu ọkwnata mkpọma bụ ọwhnun'anya be nwernu n'ẹhni badnụ ibne be (3:11-24). Chiokike bụ ọwhnun'anya n'iwhuru a, ele ke a kwesiri ọ nụ lele ya masị (4:1-21). Nhne neegesi nụ a nwernu omegbu mmehie bụ ọwhnun'anya a nwernu n'ẹhni ele berere, a kweru nụ Jizọsi bụ Nnwọ Chiokike, nụ ọ bụ Karaịsi wam n'ezi, nụ ẹnwu a kwnornu aị bụ ezi ọka (5:1-12).
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Ikwu-ọnu ke neenye bụdnu (1:1-4)
Chiokike bụ iwhne aị, Karaịsi bụ nhne atụ aị (1:5---2:6)
Iwu ikne (2:7-17)
Ele irno Karaịsi nụ ele ke Chiokike (2:18---3:10)
Ọwhnun'anya Chiokike nụ ọwhnun'anya aị (3:11---4:21)
Omegbu ọwa (5:1-21)
1
Ikwu-ọnu ke neenye bụdnu
Ikwu-ọnu Chiokike wam ke panịzoru nụ mbọm, bụ ke a nụrnu, ke anya aị whnụrnu, ke a leru anya, bụ ke a kpatụru aka masị, bụ nhne a nọokpo okwo a, bụ ikwu-ọnu ke neenye bụdnu. Bụdnu wam whụyaru iwhne, a whnụrnu a, gba masị akebne a, a kpọ ọkwo bụdnu kwó okwo ke zị n'aka Nda, omekwo dụ aị. A nọokpo okwo nhne a whnụrnu, nụrnu masị, ma anụ snornu aị mekọ nhne. Omekọrita aị bụ ke aị nụ Chiokike nụ Nnwọ a Jizọsi Karaịsi. A gbarụ nhne ka n'ọkwukwo ma ovu ọso n'ọnu aị zu ozu.
Chiokike bụ iwhne
Ka bụ izi a nụrnu n'ọnu a bụ masị ke a znirni anụ. Chiokike bụ iwhne, o zá ọchichiri zị nụ rime a rịa rịa. Ọ bụru nụ a kaa nụ aị nụ ya neemekọ nhne, kọvu a neezne izne n'ọchichiri, a bụ ele aghalaghala, ezi ọka zị́la aị n'ọnu. Kọvu, ọ bụru nụ a zne izne n'iwhne, lele kpa o neezne izne n'iwhne, a neenwe mekọrita n'esilawụru aị, ọvnarna Jizọsi Nnwọ a, nọosnusnama kpakara mmehie aị.
Ọ bụru nụ a kaa nụ a nwée mmehie, a nooduhie ẹhni aị, ezi ọka zị́la aị n'ọnu. Kọvu, a kwuhịa mmehie aị, Chiokike bụ nye kwesiri ọkwnata ovu nụ nye mee mma, ọ jaagbarụnu aị mmehie aị, ọ snụmakwo kpakara arụru-ẹli aị. 10 Kọvu, a kaa nụ a méne mmehie, a neeme a nye aghalaghala, ikwu-ọnu a zị́la nụ rime aị rịa rịa.