6
Nye ọbula ke bụ ọhi whnụ nụ ọ nọoso nye nwe a anya lele kpa o kwesiri, ma be gharụ ọ kaja rẹwhna Chiokike nụ iznizni a. Ele ọhi ke ele nwe be kweru nụ Chiokike lédna be anya, kwnornu nụ be bụ rụmu nda. Tnụnuma, be rnụnu be ẹrnu ka mma kwnornu nụ ele neerihịa mbnarna n'ẹrnu be bụ ele kweru ekwe, ele be whnụrnu n'anya. Ka bụ nhne i kwesiri neezni, ma be neeme masị be.
Ọwhnu ịwai n'anya
Ọ bụru nụ nye ọbula neezni iznizni aghalaghala, ke kwéle nụ n'iznizni ke nọotu ogwnu Chiokike nụ iznizni ke zị snam ke Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi, nye wam bụ nye oknomokno. Kọvu ọ máa nhne ọbula. Echiche a bụ́o ọma, ka noodubna nụ okno ọka, nụ ọwho-anya, ọlu ọgwnu, ọka ọjo, anya ọjo, ọdogbuta zị n'esilawụru ele ovu ọjo, ele tuwhuru ezi ọka. Be neeche nụ okpenu Chiokike bụ apna be jeeji neenwehịa iru ke be.
Kọvu okpenu Chiokike nụ rụwho ojiji bnarnụ mbnarna k'agịda. Kwnornu nụ ọ zá nhne a vuru va n'ọwa, a nwée masị rikne vuru nhne ọbula whọga nụ rime a. Kọvu ọ bụru nụ a nwernu wiri oriri nụ iwo o kpusni ẹto aị, ka kwesiri o ji aị rụwho. Ele noopio ọ bụru ele eze naadnabna nụ rime ọrnurna nụ mbịta, nụ agịda nhne iwhnirniwhno ke naakpakna be ẹhni, ke noodubna ele badnụ nụ mwhu. 10 Kwnornu nụ ọwhnun'anya ịwai bụ mgbarẹgwnugwnu kpakara nhne ọjo zị ọdo nụ ọdo. Agwna ele noopio ịwai k'agịda kpawhuru n'ọkwnata ovu, gweru agịda nhne igbugbu mekasi ẹhni be ẹhni.
Lụ ọgwnu ọma
ke ọkwnata ovu
11 Kọvu, jị badnụ ke Chiokike, gbanahọru kpakara nhne ka. Tnụnuma, snornu ome mma, ọtu ogwnu Chiokike, ọkwnata ovu, ọwhnun'anya, ndidi nụ ọzi wọhnernerne. 12 Lụ ọgwnu ọma ke ọkwnata ovu. Jikwasi bụdnu kwó okwo aka ke Chiokike nyernu i nga ị kwuhịaru ọkwnata ovu i nkarị nụ ruwhnu agịda ele akebne. 13 Nụ ruwhnu Chiokike nye neenye kpakara nhne bụdnu, nụ Karaịsi Jizọsi, nye gbarụ akebne ọma nụ ruwhnu Pọntiosi Paịleti, m neenye i iwu, 14 bịta nhne ka ma ị gharụ o nwe ntụpo nụ ọtna tem Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi va, 15 nye Chiokike jeegweya n'ige ke a, nye nwe ngọzi, nye nẹechi kpọi, Eze kakwo ele eze, nụ Nyenwe kakwo ele nwe. 16 Chiokike ke zị bụdnu ọkwnukokwnu, nye wu n'iwhne ke ọ zá nye nwernu rikne vadu ndụndu, nye ọ zá nye whnụleru anya, mọbu whnụli a anya, ọson'anya nụ rikne bụru ke a tim tọm. Amịm.
17 Dọ ele eze ke ọwa ka aka nụ nsnị be bụ́o ele oknomokno, be tụ́kwasi ẹkwnu be ovu, ke jáazị tim tọm, kọvu be tụkwasi Chiokike ovu nye naasama aka a neenye aị kpakara nhne bụru ọma ke a neeri. 18 Dọ be aka nụ nsnị, be mee nhne bụru ọma, be bụru ele barụ aba n'ome nhne bụru ọma, ele ovu ọma ke neekesi ele badnụ nhne be nwernu. 19 Be mee kpam, be nọotu ntụ-ẹli bụru ọma ke zị kwem n'ige naava, ma be nwehịa bụdnu ke bụ ezi.
20 Timoti, legidne nhne be yisiri ị n'aka anya nkarị. Whọga nụ nhne ọbula ke neegweya ikwu-ọnu ke neemegidne ogwnu Chiokike nụ ọka iwhnirniwhno ke nụ lele nụ o nwernu akọniche, kọvu o nwée. 21 Agwna ele badnụ snornu a kpawhu n'ọkwnata ovu.
Oru Chiokike dazịnu anụ.