Ọkwukwo izi
ke Ẹbo
Pọlu gbaznennu
Ele Kọrinti
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Ọkwukwo izi Pọlu gbaznennu ele Kọrinti ke ẹbo bụ ke Pọlu gbarụ nga ọgbako Chiokike ke zị nụ Kọrinti nụ Pọlu zị nụ mkpa. Agwa ele zị nụ rime ọgbako wam bnornu Pọlu nhne, kọvu Pọlu noopio ma ya nụ be mee udno.
Nụ rime nhne mbọm Pọlu gbarụ n'ọkwukwo, o nookwu ọka nhne gbasịri ọgbako Chiokike ke zị nụ Kọrinti, nọokowa nụ mkpọma nọoso a n'ọnu k'agịda kwnornu nụ be tụhnasnarnu mkpọma. Ọ naarịasno ọgbako Chiokike gbalị gweru mkpọma be gweya nhne be jeekesi ele Karaịsi zị nụ Judiya. Nụ ipne-aznụ, Pọlu nọogoru ọnu a lele ọmamarna nye izi Karaịsi, megidne agwa ele kwuru ẹhni be ọmamarna ele izi. Be naakaa nụ Pọlu bụ nye izi aghalaghala.
Nhne zị n'ọkwukwo ka
Ọpanizo (1:1-11)
Pọlu nụ ọgbako Chiokike zị nụ Kọrinti (1:12---7:16)
Nkesi be nyernu ọgbako Chiokike zị nụ Judiya (8:1---9:15)
Pọlu gọru ọnu a lele nye izi (10:1---13:10)
Obekwu ikwu ipne-aznụ (13:11-14)
1
Mawa Pọlu, nye izi Jizọsi Karaịsi lele kpa ọ masịri Chiokike, nụ nnwọ nda aị Timoti, gbaznenu ọgbako Karaịsi ke zị nụ Kọrinti nụ kpakara ele ke Chiokike zị nụ kpakara Akaya ọkwukwo. Oru nụ udno ke Chiokike Nda aị nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi dazịnu anụ.
Pọlu nọotunu Chiokike
mmamma
Ọznarni zịnu Chiokike bụ Nda Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi, Nda ke obirizi, Chiokike ke nkasi ovu, nye naakasi aị ovu nụ rime kpakara awhnụwhnu aị, ma a nwernu rikne kasi ele berere zị n'awhnụwhnu ọbula ovu hite n'ọkasi ovu a nwehịaru n'aka Chiokike. Lele kpa a snornu Karaịsi takọ agịda awhnụwhnu a, ọ bụ masị kpa Karaịsi naakasi aị ovu k'agịda. Ọ bụru nụ a zị nụ mkpa, ọ bụ ma be snụta ovu anụ, znọhia masị anụ. Ọkasi aị ovu bụ nkasi ovu anụ masị, ọkasi ovu wam nọornusi ẹrnu rikne neegwehịa ndidi nụ rime awhnụwhnu wam a nọowhnuzu. Olile anya aị nụ hne anụ zị, zị chịm chịm, kwnornu nụ a maam nụ kpa anụ sno aị ta awhnụwhnu anụ joosno masị aị nwe nkasi ovu.
A pioru anụ mahịa nhne dnakwasịri aị n'Esia, nhne zị ogwnu ke dnakwasịri aị kakwo aị rikne, a nwéma olile anya bụdnu. A neeche nụ be joogbu aị. Kọvu ka gesiri aị nụ a kwésile ọ tụkwasi ẹhni aị mkpọma, kọvu a tụkwasiri Chiokike ovu, nye neeme nye nwụrnu ọnwu hi n'ẹnwu lizọ. 10 Ọ dọhiaru aị n'aka ẹnwu tụ ogwnu, nọodohia aị kọriri, a kwnatarụ ovu nụ hne ọ zị nụ ọ jaazị kọriri nọodohia aị, 11 kpa anụ zị neekpenu aị okpukpe. Agịda ele badnụ jọotunu Chiokike mmamma kwnornu nụ ruwhnu ọma o jeenye aị, ọ jaaza okpukpe agịda ele badnụ.
Pọlu gbanwornu mmụma a
12 Ka bụ nhne a ji naanya risi, nhne mkpọma aị naagba akebne, a wuru bụdnu zị snam, zị masị nsọ ke hi n'aka Chiokike. Ọ bụ́o kpa akọniche ke badnụ pioru, kọvu hite n'oru ke Chiokike, a wuru bụdnu aị nụ rime ọwa, ke kakwo nụ hne anụ zị. 13 A gbála ọkwukwo nhne anụ jọ́ogwnuli mọbu jọ́oghohiali, kọvu nhne anụ jọoghohiali. M neele anya nụ anụ jọoghohiazu a, 14 lele kpa anụ ghọhiaru aị matị, ma a kpa nganga kwnornu anụ, anụ kpa masị nganga kwnornu aị n'ọbochi Nyenwe aị.
15 Ka bụ olile anya me vu nụ mkpọma nụ mbọm kpa me marnụ mmụma ọ va, ma anụ nwehịa ngọzi okpukpu lawụru. 16 M marnụ m mmụma ọ vakwnusi anụ kpa me neezne Masidonia nụ nga me jeehi Masidonia hiehna. Anụ znernu eyinu m aka m zne Judiya. 17 Nga me neeme ka, m mernu m a ewheke ewheke sa? M marnụ m mmụma kwnornu nhne anọ-ẹhni m pioru, ọ kaa, “Owe, owe” nụ “Ọ́za, ọ́za”?
18 Kọvu kpa Chiokike bụ nye ezi ọka, izi me znirni anụ bụ́o izi “Owe” nụ “Ọ́za.” 19 Kwnornu nụ Jizọsi Karaịsi Nnwọ Chiokike nye Saịlasi nụ Timoti nụ me gbasarụ n'esilawụru anụ bụ́o nye “Owe” nụ “Ọ́za.” Kọvu kpakara nhne bụ “Owe” hne ọ zị. 20 Jizọsi neeji “Owe” neemezu kpakara mkwna Chiokike kweru. Hite nụ rime Jizọsi a naakaa, “Amịm” neenye Chiokike igwugwu. 21 Ọ bụ Chiokike nye neeme aị nụ anụ gwuzosi rikne nụ rime Karaịsi, Chiokike jiri aka a họhia aị, 22 nye bnịasiri aka nyenwe nụ risi aị, nye kesiri aị Enine Nsọ nụ rime mkpọma aị neemesi nhne ọ bịtannu aị rikne.
23 M noosukwu Chiokike nye akebne m, ọ magwụ mkpọma m, nhne mernu me vála Kọrinti bụ m gharụ o bigbọ anụ. 24 A zá neeme ẹhni aị lele nụ ọ bụ aị nwe anụ, ele naakanụ anụ nhne anụ jeekweru. Tnụnuma, aị nụ anụ nọornuko ẹrnu ma ovu sọ anụ n'ọnu. Anụ gwuzoru kwem n'ọkwnata mkpọma anụ.