Ọkwukwo izi
ke Ẹto
Jọni
gbarụ
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Nga Jọni gbarụ Ọkwukwo izi Jọni ke ẹto, ọ ghọlam nye okno badnụ. O gweznenu nye risi ọgbako Chiokike, nye rẹwhna a bụ Gayọsi. Ọkwukwo izi ka, naaznarnị Gayọsi kwnornu ẹrnu ọma a hne rụmu Chiokike berere zị, nọodo masị a aka nụ nsnị gbasịri otu nyerukna be kwu Diotirifesi.
Nhne zị n'ọkwukwo izi ka
Ọpanizo (1-4)
Gayọsi kwesiri ọkwnata ovu (5-8)
Diotirifesi mékwala nkarị (9-10)
Demetirisi mekwarụ nkarị (11-12)
Okwukwo (13-15)
1
Mawa, nye okno badnụ, naagbaznenu Gayọsi enyi m me whnụrnu n'anya nụ ezi ọka.
Enyi m me whnụrnu n'anya, okpukpe m bụ ma ẹhni i si rikne, ma kpakara nhne i neeme gakwanụ ị nkarị lele kpa mkpụru ovu i naagakwa nkarị. O nyernu m mkpọma ọso n'ọnu k'agịda nga agwna rụmu nda varụ kanụ m nhne gbasịri ọkwnata ovu i n'ezi ọka nụ kpa i neezne izne n'ezi ọka wam. Ọ zá nhne nọoso m ovu n'ọnu kakwo nga me nụrnu nụ rụmu m neezne izne n'ezi ọka.
Gayọsi kwesiri
ọkwnata ovu
Ezi enyi m me whnụrnu n'anya, i kwesiri ọkwnata ovu nụ kpakara nhne i neemenu rụmu nda, ọ bụ n'ezi nụ be bụ ele izne n'ẹhni ị. Be kannụ ọgbako Chiokike ọwhnun'anya ị, ọ jọoburu ọma ma ị zihala be kpa o kwesiri n'anya Chiokike. Be kwnornu rẹwhna Karaịsi whọga zni izi ọma, be kwéle ọ nahọru oyi aka hite n'aka ele kwé ekwe. A kwesiri ọ nabnanya ele ka nkarị ma aị nụ be snornu rnụkota ẹrnu ezi ọka n'otu.
Diotirifesi mékwala nkarị
M gbaznennu m ọgbako Chiokike ọkwukwo, kọvu Diotirifesi nye noopio ọ bụru nye risi kwéle obno nsnị nụ nhne me nookwu. 10 Nga me varụ, m jeeme ele badnụ mahịa nhne o neeme, kpakara nhne o nookwu gbasịri aị nụ kpakara aghalaghala a. Tụkwasi n'olu nhne ka, o kwéle ọ nabnanya rụmu nda aị. Ele pioru o kwubnanya rụmu nda aị, o kwéle be, kọvu ọ chịhala be n'ọgbako Chiokike.
Demetirisi mekwarụ nkarị
11 Enyi m me whnụrnu n'anya, i snó nhne bụ́o ọma, kọvu snornu nhne bụru ọma. Nye ọbula ke neeme nhne bụru ọma hi hne Chiokike zị va. Nye neeme nhne ọjo whnụ́ge Chiokike anya rịa rịa. 12 Kpakara ele badnụ nookwu Demetirisi ọka ọma hite n'ezi ọka. Aịla masị nookwu a ọka ọma, anụ magwụ nụ akebne aị bụ ezi.
Obekwu ikwu ipne-aznụ
13 M nwernu m agịda nhne me kwesiri ọ gbanụ ị n'ọkwukwo, kọvu m jéeji mkpịsi ọkwukwo nụ nki naagba a. 14 M neele anya nụ m jaava whnụ ị anya ige matị, me nụ jị kwu ọka ruwhnu nụ ruwhnu.
15 M neekpe ma Chiokike nyee i udno. Kpakara ele enyi i neebekwu i. Bekwu kpakara ele enyi aị n'otu n'otu.