Ẹrnu Ele Izi
Nhne gbasịri ọkwukwo ka
Ẹrnu Ele Izi sno izi ọma lele kpa Lukwu gbarụ n'ọkwukwo n'aznụ. Risi ọka a bụ o gesi kpa ele sno apna Jizọsi panịzoru ẹrnu izi ọma be. Enine Nsọ duru be gbasa Izi Ọma gbasịri Jizọsi hite nụ Jerusẹlem, nụ kpakara Judiya nụ Sameria, tem dụ n'ọsotoma ọwa (1:8). Nye gbarụ ọkwukwo ka mernu ma ele nọogwnu a mahịa nụ ele Chiokike (Kirisiteni) bụ́o otu ele nọodo ọchichi ke neemegidne ọchichi ele Rom.
Be kewarụ ọkwukwo ka nga ẹto, ke neegesi kpa be kpọru okwo Izi Ọma gbasịri Jizọsi nụ ọpanizo ọgbako Chiokike. (1) Ọpanizo otu ele Chiokike nụ Jerusẹlem nga Jizọsi lahnarnụ oligwe. (2) Ọgbasa izi ọma nụ kpakara ẹli Palẹsitini. (3) Ọgbasa izi ọma dụ kpakara ọwa, dụ Rom.
Otu nhne zị okne mkpa nụ Ẹrnu Ele Izi bụ ẹrnu Enine Nsọ, nye nyernu be rikne n'ọbochi Pẹntikosi, nye zị kọriri naagba ọgbako Chiokike inwe nụ ele risi a. Ọkwukwo Ẹrnu Ele Izi neegesi iknernema ikwu-ọnu Chiokike nụ bụdnu ele kweru nụ omekọrita ele ọgbako Chiokike.
Nhne zị n'ọkwukwo ka
Ojiknernu ọ gba akebne (1:1-26)
Nhne Jizọsi nyernu n'iwu ipne-aznụ nụ mkwna (1:1-14)
Nye gweruru ọnodi Judasị (1:15-26)
Akebne be gbarụ nụ Jerusẹlem (2:1---8:3)
Akebne nụ rime Judiya nụ Sameria (8:4---12:25)
Ẹrnu Pọlu (13:1---28:31)
Ọgaghari neezni izi ọma ke mbọm (13:1---14:28)
Ogbo ke zị nụ Jerusẹlem (15:1-35)
Ọgaghari neezni izi ọma ke ẹbo (15:36---18:22)
Ọgaghari neezni izi ọma ke ẹto (18:23---21:16)
Pọlu nye ikelu nụ Jerusẹlem, Sizeria nụ Rom (21:17---28:31)
1
Jizọsi kweru mkwna
Enine Nsọ
Tiofilọsi, n'ọkwukwo mbọm ke me gbarụ, m gbarụ m kpakara nhne Jizọsi mernu nụ nhne o znirni hite n'ige ọ panịzoru ẹrnu a, tem dụ n'ọbochi be gweruru a la n'oligwe. Sị ọ larụ oligwe, o nyernu ele rukna wam ọ họhiaru iwu hite nụ rikne ke Enine Nsọ. Nga ọ takworu awhnụwhnu, o gesiri ele izi wam ọ họhiaru ẹhni a, nyee be agịda nhne mesiri a rikne nụ ọ zị bụdnu. Be whnụrnu a, ya nụ be kwu ọka gbasịri ẹli-eze Chiokike nri ọbochi ẹno. Nga be gbakọru n'otu, o nyernu be iwu ka, “Anụ híkọ nụ Jerusẹlem whọga, kọvu anụ seru nkesi ke Nda m kweru mkwna, ke anụ nụrnu nhne me kwuru gbasịri a. Jọni jiri mini wụ ele badnụ mini, kọvu be jeeji Enine Nsọ nọowu anụ mini nga ọbochi ele nụ ele whemernu.”
Jizọsi larụ oligwe
(Mak 16:19-20; Luk 24:50-53)
Nga ele izi wam gbakọru n'otu, be sịkwa Jizọsi, “Nyenwe aị, i jeegweru ọchichi ka nyehnata ele Izirẹli kịtna?”
Jizọsi kanụ be, “Nda m ji iknernema a bịta ige nụ ọbochi, o kwésige anụ mahịa a. Kọvu nụ anụ jaanahịa rikne nga Enine Nsọ wam dnakwasịri anụ, anụ jọobu ele akebne m nụ rime Jerusẹlem, ma nụ kpakara Judiya, nụ Sameria nụ hne ọwa sọtoru.” Nga o kwukworu ọka ka, kpa be neele a anya, be gwelizọ a la n'oligwe, erumeru gweme a n'anya be.
10 Kpa be zị neelegidne anya n'oligwe kpa ọ naala, ele rukna lawụru wogwu iwo abọchna gwuzoru n'esilawụru be. 11 Be kaa, “Ele rukna Galili, ndaa kpa anụ gwuzo neele anya n'oligwe? Jizọsi ka, nye be gweruru la oligwe, jaava berere lele kpa anụ whnụrnu a la oligwe.”
Matayasị gweruru
ọnodi Judasị
12 Ele izi wam lahna Jerusẹlem hite nụ Rugwu Olivu, nhne nụ lele izne otu Ọbochi Ozukwa Inwe. 13 Be zne Jerusẹlem, bna nụ rime ọro olu hne be wu. Pita, Jọni, Jemisi, nụ Anduru, Filipu nụ Tọmosi, Batolomi nụ Matiyu, Jemisi nnwọ Alịfayosi, Saịmoni nye zị n'esilawụru ele noonwu bẹkwnu nụ mkpọma nụ Judasị nnwọ Jemisi. 14 Kpakara be zị n'otu neekpe okpukpe ige ọbula, be nụ ele rinya wam nụ Meri nne Jizọsi nụ rụmu nne a.
15 N'ọbochi wam, Pita gwuzoru n'esilawụru ele sno apna Jizọsi, be bụ otu riwhu nụ nri lawụru. 16 Ọ kaa, “Rụmu nda m, nhne be gbarụ n'ọkwukwo nsọ ke Enine Nsọ kwuru hite n'ọnu Devidi gbasịri Judasị nye duru ele nwụgwuru Jizọsi, jeemezu. 17 Judasị bụ otu badnụ nụ rime aị, be họhiaru a ma o kehịa igwe n'ẹrnu aị.” 18 (Judasị bụ nye ji ịwai be kwụru a n'ẹrnu arụru-ẹli a zụ otu ẹli, ọ dna, kpu ruwhnu n'ẹli, kpakara nhne zị a nụ rụwho wụhia. 19 Kpakara ele wu nụ Jerusẹlem nụrnu a, be kwu ẹli wam n'ikwu-ọnu be, Akẹlidama, ke bụ Ẹli Ọvnarna.)
20 “Kwnornu nụ be gbarụ n'ọkwukwo Eri Ọma,
‘Ọro a dazịri etekne,
ọ zá nye wu nụ rime a.’
Be gba kwno a nụ nhne berere,
‘Nye berere gweru ọnodi ẹrnu a.’
21 Kịtna, ọ zị mkpa a họru otu nyerukna n'esilawụru ele sno aị n'ige Nyenwe aị Jizọsi snornu aị whọga, bnanya masị n'esilawụru aị, 22 hite n'ọwu mini Jọni dụ nga Jizọsi larụ n'oligwe. Nye wam jọoburu nye joosno aị gba akebne nụ Jizọsi hiri n'ẹnwu lizọ.”
23 Be họhia ele rukna lawụru, Josefu nye be kwu Basabasị nye rẹwhna a berere bụ Jọsitosi nụ Matayasị. 24 Be kpe okpukpe kaa, “Nyenwe aị, jị nye magwụ mkpọma kpakara ele badnụ, bikno, Nyenwe aị, gesi aị nye ị họhiaru n'esilawụru ele rukna lawụru ka, 25 nye jeegweru ọnodi ẹrnu nye izi ke Judasị ghasarụ zne hne o kwesiri.” 26 Be vu ọgbanuchi, ọgbanuchi wam dnakwasị Matayasị, be gwnụsi a n'esilawụru ele izi nri nụ otu wam.