Izi ọma lele kpa
Jọni
gbarụ a n'ọkwukwo
Nhne gbasịri ọkwukwo ka
Izi ọma lele kpa Jọni gbarụ a n'ọkwukwo gwehịaru Jizọsi iwhne lele Ikwu-Ọnu Chiokike, nye “ghọru badnụ, va wuru n'esilawụru aị” (1:14). Lele kpa ọkwukwo wam kwuru, be gbarụ izi ọma ka ma ele badnụ kweru nụ Jizọsi bụ Nye Ọznohia wam, Nnwọ Chiokike, hite n'ọkwnata mkpọma nụ rẹwhna a, be nwehịa bụdnu (20:31).
Jọni mernu a mahịa nụ Jizọsi bụ Ikwu-Ọnu Chiokike. Ẹrnu ndu-ẹhni Jizọsi gesiri nụ ọ bụ Nye Ọznohia wam Chiokike kweru mkwna. Ọkwukwo ka gesiri nụ agwna ele badnụ kweru nụ Jizọsi ghọ ele sno apna a, kọvu ele berere kwéle nụ a, be bụru ele neemegidne Jizọsi dụ n'ẹnwu a.
Jọni kwusiri nhne gbasịri nkesi bụdnu kwó okwo rikne hite nụ Karaịsi, nookwu nụ Jizọsi bụ apna, ezi ọka nụ bụdnu. Nụ ọkwukwo Jọni, a whnụrnu nụ nhne a nọowhnu anya kpakara ọbochi lele mini, brẹdi, iwhne, nye znụ atnụrnu nụ atnụrnu a, isisi nụ mkpụru a, neegesi nhne ke Enine.
Nhne zị n'ọkwukwo ka
Ọpanizo (1:1-18)
Jọni Nye Wụ Mini nụ ele sno apna Jizọsi mbọm (1:19-51)
Ẹrnu Jizọsi nụ ọhna (2:1---12:50)
Ọbochi ipne-aznụ nụ rime Jerusẹlem (13:1---19:42)
Olizọ n'ẹnwu nụ ọwhuya iwhne Nyenwe aị (20:1-31)
Ọ whụyaru iwhne nụ Galili (21:1-25)
Nye gbarụ ọkwukwo ka: Jọni
Risi nhne o kwno gba a: Ma ele badnụ kweru nụ Jizọsi bụ Karaịsi wam, ma hite n'ọkwnata mkpọma nụ rẹwhna a, be nwehịa bụdnu.
1
Ikwu-ọnu ke ghọru badnụ
Nụ mbọm hne Ikwu-ọnu wam zị, Ikwu-ọnu wam nụ Chiokike zị nụ mbọm, Ikwu-ọnu wam bụ Chiokike. Ya nụ Chiokike zị nụ mbọm.
Be keru kpakara nhne hite n'aka a, ọ zá nhne ke be keru hne ọ zị́la. Ikwu-ọnu wam bụ risi bụdnu, bụdnu wam bụ masị iwhne ke badnụ. Iwhne wam nọomu nụ rime ọchichiri, ọchichiri nwée rikne nwegidne a.* nwée rikne nwegidne a: mọbu nwée rikne ghọhia a.
Chiokike ziyaru otu nyerukna rẹwhna a bụ Jọni. Jọni varụ lele nye akebne ke iwhne wam, ma kpakara ele nụrnu izi a kweru n'iwhne wam. Jọni bụ́o iwhne wam, kọvu ọ bụ nye akebne iwhne wam. Ka bụ iwhne wam n'ezi bụ ke varụ n'ọwa, ke neenye kpakara ele badnụ iwhne.
10 Ikwu-ọnu wam zị n'ọwa, ọ bụ n'ezi nụ Chiokike keru ọwa hite nụ rime a, kọvu ọwa máa nye ọ bụ. 11 Ọ vakwnusiri ele ke a, kọvu ele ke a nábnanyana a. 12 Kọvu kpakara ele nabnanyarnụ a, kwerumakọ nụ rẹwhna a, o nyernu be rikne be bụru rụmu Chiokike. 13 Be mụ́ge ele ka lele kpa be mụrnu ele badnụ. Be mụ́ge be hite n'echiche ke badnụ, mọbu hite nụ nda k'ọwa, kọvu Chiokike bụ Nda be.
14 Ikwu-ọnu wam ghọru badnụ, va wuru n'esilawụru aị. A whnụrnu igwugwu a, bụ igwugwu ke Nnwọ Nda a mụrnu kpọi, oru nụ ezi ọka jihịaru nụ rime a.
15 Jọni gbarụ akebne gbasịri a, siwama, kaa, “Ka bụ nye me nookwu ọka a nụ o snogwu m n'aznụ, kọvu ọ kakwo m, kwnornu nụ ọ zị sụ be mụrnu m.”
16 Hite n'oru a zị agịda, a nwernu ngọzi tụkwasi nụ ngọzi. 17 Chiokike hiri n'aka Mozizi nyee iwu, Chiokike nyee masịri oru nụ ezi ọka hite n'aka Jizọsi Karaịsi. 18 Ọ zá nye whnụleru Chiokike anya. Nnwọ Nda a mụrnu kpọi, nye bụ Chiokike, nye zị n'akwankọ ke Nda a, mernu ele badnụ mahịa Nda a.
Jọni karụ nụ ọ bụ́o
Karaịsi
(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)
19 Ka bụ akebne Jọni gbarụ nga ele risi ele Ju zị nụ Jerusẹlem ziznernu ele arịohna nụ ele Livaị be sịkwa a, “Ị bụ nyele?”
20 Jọni sarụ be, ọ gọ́la ẹgo, kọvu o kwusiri a rikne, kaa, “M bụ́la m Karaịsi.”
21 Be sịkwa a, “Ị bụ kọ nyele? Ị bụ Ẹlaija sa?”
Jọni kaa, “Ọ́za.”
Be sịkwa a, “Ị bụ Nye Ọwhnurninya wam?” Nye Ọwhnurninya wam: Gwnụ Ditaronomi 18:15; Ẹrnu Ele Izi 3:22
Ọ sarụ be, “Ọ́za.”
22 Be kaa, “Kanụ aị nye ị bụ, ma a mahịa nhne a jaakanụ ele dusiri aị. Kịni bụ nhne i kwuru gbasịri ẹhni i?”
23 Jọni sarụ be,
“M bụ m akpịri nye nọokpo okwo n'ẹli-ịkpa,
‘Anụ mekwata apna Nyenwe aị ma ọ snịrni asnị,’
lele kpa Azaya nye ọwhnurninya kwuru.”
24 Ele izi ele Farisi ziyaru, 25 sịkwaru Jọni, “Ị bụ́o Karaịsi, mọbu Ẹlaija, mọbu Nye Ọwhnurninya wam, kịni mernu ị nọowu ele badnụ mini?”
26 Jọni sarụ be, “M ji m mini nọowu ele badnụ mini, kọvu otu nyenum gwuzo n'esilawụru anụ, nye anụ máa. 27 O snogwu m n'aznụ, kọvu m kwésile m ọ tọma eriri okoro-ọchi a.”
28 Kpakara nhne ka mernu nụ Bẹtani n'ọbosi ẹhnam ke aznụ Osimini Jọdani kịyari, hne Jọni nọowu ele badnụ mini.
Jizọsi, Nnwọ
Atnụrnu Chiokike
29 N'ekile a, Jọni whnụrnu Jizọsi hne o naavakwnusi a, ọ kaa, “Anụ le, ka bụ Nnwọ Atnụrnu ke Chiokike, nye noovume mmehie k'ọwa. 30 Ka bụ nye wam me nookwu ọka nga me karụ, ‘Otu nyenum sno m n'aznụ, kọvu ọ kakwo m, kwnornu nụ ọ zị sụ be mụrnu m.’ 31 M máam nye ọ bụ, kọvu m nọowu ele badnụ mini ma ele Izirẹli mahịa nye ọ bụ.”
32 Ka bụ akebne Jọni gbarụ, “M whnụrnu m Enine Nsọ hi n'oligwe lele nduru dnakwasị a, dazịri n'olu a. 33 Kọvu nụ m máam nye ọ bụ. Chiokike nye ziyaru m me wụ ele badnụ mini kannụ m, ‘Ị jọowhnu Enine Nsọ hi n'oligwe dnakwasị otu badnụ dazịgidne nụ ya, nye wam bụ nye jeeji Enine Nsọ nọowu ele badnụ mini.’ 34 Me nụ iwhuru m whnụrnu a, gba akebne nụ nye ka bụ Nnwọ Chiokike.”
Ele mbọm sno
apna Jizọsi
35 N'ekile a, Jọni nụ ele sno apna a lawụru gwuzo. 36 Nga ọ whnụrnu Jizọsi hne o neewhe, ọ kaa, “Anụ le Nnwọ Atnụrnu ke Chiokike.”
37 Ele sno apna a lawụru wam nụrnu a, be snornu Jizọsi. 38 Jizọsi tụhnasnarnu whnụ nụ be noosno a n'aznụ, ọ sịkwa be, “Kịni bụ nhne anụ noopio?”
Be kaa, “Rabaị” (ke bụ, Nye-zni-nhne), “Ndaa hne i wu?”
39 Jizọsi sarụ be, “Anụ va whnụrnu.” Ọ bụ nhne nụ lele ọtnu-ige ke ẹno n'iwhnehnie, Ọtnu-ige ke ẹno n'iwhnehnie: ọkwukwo ke mbọm kwuru ige nri awa be snornu a zne whnụrnu hne o wu, be nụ a dazịri kpakara ọbochi wam.
40 Otu nụ rime ele nụrnu nhne Jọni kwuru ke snornu Jizọsi bụ Anduru nwene rukna Saịmoni Pita. 41 Ngangam, o piohịaru nwene a rukna, Saịmoni, ọ kanụ a, “A whnụna m Mezaya” (ke bụ Karaịsi). 42 O kwuznenu Jizọsi Saịmoni.
Jizọsi legidne Pita anya kaa, “Ị bụ Saịmoni nnwọ Jọni, be jookwu i Kifasi,” be tụhnasna a, Pita, ke bụ rugwu.
Jizọsi sukwuru Filipu
nụ Natanẹli
43 N'ekile a, Jizọsi kpebi o zne Galili, o piohịa Filipu, ọ kanụ a, “Snornu m zne.”
44 Filipu, Anduru nụ Pita hi nụ ẹli Bẹtesaida. 45 Filipu pohịa Natanẹli, ọ kanụ a, “A whnụrnu nye wam Mozizi nụ ele ọwhnurninya gbarụ nhne gbasịri a n'ọkwukwo nsọ, Jizọsi nye Nazarẹti, nnwọ Josefu.”
46 Natanẹli sịkwa a, “Ẹli Nazarẹti, o nwernu nhne ọma ọbula ke jeehi n'ẹli Nazarẹti whụya?”
Filipu sarụ a, “Vaa, whnụrnu.”
47 Nga Jizọsi whnụrnu Natanẹli naavakwnusi a, o kwu nhne gbasịri a, “Ka bụ nye Izirẹli n'ezi, nye aghịgho zị́la nụ rime a.”
48 Natanẹli sịkwa a, “Nda kpa i jiri mahịa m?”
Jizọsi sarụ a, “M whnụrnu m jị nụ mkpururu isisi figi sụ Filipu sukwuru i.”
49 Natanẹli sarụ a, “Nye-zni-nhne, ị bụ Nnwọ Chiokike. Ị bụ eze Izirẹli.”
50 Jizọsi sịkwa a, “Ị kweruru kpọi kwnornu nụ m karụ m nụ m whnụrnu m jị nga ị zị mkpururu isisi be kwu figi? Ị jọowhnu nhne ke kakwo ka.” 51 Ọ kanụ be, “Me kanụ anụ ezi ọka, anụ jọowhnu hne oligwe kpumernu, nụ ele enine izi Chiokike neepnezne, neehidna n'olu Nnwọ ke Badnụ.”

*1:5 nwée rikne nwegidne a: mọbu nwée rikne ghọhia a.

1:21 Nye Ọwhnurninya wam: Gwnụ Ditaronomi 18:15; Ẹrnu Ele Izi 3:22

1:39 Ọtnu-ige ke ẹno n'iwhnehnie: ọkwukwo ke mbọm kwuru ige nri awa