Izi ọma lele kpa
Matiyu
gbarụ a n'ọkwukwo
Nhne gbasịri ọkwukwo ka
Izi ọma lele kpa Matiyu gbarụ a n'ọkwukwo nookwu ọka izi ọma nụ Jizọsi bụ Nye Ọznohia Chiokike kweru mkwna a. Ọmumu Jizọsi nye Nazarẹti gwebnanyarnụ ẹli-eze ikne n'ọwa, ke bụ ọchichi Chiokike. Izi ọma Matiyu neegesi ẹli-eze ikne ka hite nụ nhne Jizọsi, nye bụ Mezaya, znirni nụ nhne o mernu. Matiyu gesiri kpa Jizọsi mezuru kpakara nhne be gbarụ nụ Tẹsitamenti Ọknani gbasịri a. O gesiri nụ be mụrnu Jizọsi hite n'avnụrnu ele eze. Nne a Meri bụ woknornokno máa nyerukna. Matiyu tụkparu ẹhni gba nụ ele bụ́o ele Ju nwernu igwe n'ẹli-eze Chiokike lele kpa ele Ju nwernu. O kwuru nhne gbasịri ẹnwu Jizọsi, olizọ n'ẹnwu a, nụ iwu o nyernu ele sno apna be zni kpakara ele zị n'ọwa izi ọma a.
Nhne zị n'ọkwukwo ka
Bụdnu wikoro Jizọsi (1:1---4:25)
Ikwu-ọnu Chiokike o kwuru n'olu rugwu (5:1---7:29)
Nhne o znirni, elulu nụ nhne berere nụ Galili (8:1---18:35)
Izne a dụ Jerusẹlem (19:1---20:34)
Ikwezu ipne-aznụ Jizọsi nụ rime Jerusẹlem (21:1---27:66)
Olizọ n'ẹnwu a (28:1-20)
Nye gbarụ ọkwukwo ka: Matiyu (Livaị)
Risi nhne o kwno gba a: O gesi nụ Jizọsi bụ Mezaya, nye gweyarụ ẹli-eze ke bụ ọchichi Chiokike n'ọwa.
1
Osnusno ọmumu Jizọsi
(Luk 3:23-38)
Ọkwukwo osnusno ọmumu Jizọsi Karaịsi, nnwọ Devidi, nnwọ Ebereham.
Ebereham mụrnu Aziki, Aziki mụhia Jekọpu, Jekọpu mụhia Juda nụ rụmu nne a. Juda mụhia Pẹrezi nụ Zẹra, nne be bụ Tama, Pẹrezi mụhia Hezirọni, Hezirọni mụhia Ram, Ram mụhia Aminadabụ, Aminadabụ mụhia Nasọni, Nasọni mụhia Salịmoni, Salịmoni mụhia Boazi, nne a bụ Rehabụ, Boazi mụhia Obedi, nne a bụ Rutu, Obedi mụhia Jesi, Jesi mụhia Eze Devidi.
Devidi mụhia Solomọni, nne a bụ nnwerne Uraya, Solomọni mụhia Rehoboam, Rehoboam mụhia Abija, Abija mụhia Asa, Asa mụhia Jehosafati, Jehosafati mụhia Joram, Joram mụhia Uzaya, Uzaya mụhia Jọtam, Jọtam mụhia Ehazị, Ehazị mụhia Hezikaya, 10 Hezikaya mụhia Manase, Manase mụhia Amọni, Amọni mụhia Josaya, 11 Josaya mụhia Jekonaya nụ rụmu nne a. Ka bụ ige ele Babịloni vuru be la n'ẹli Babịloni.
12 Nga be vukworu be zne nụ Babịloni, Jekonaya mụhia Seatẹli, Seatẹli mụhia Zerubabẹli, 13 Zerubabẹli mụhia Abiudu, Abiudu mụhia Ẹliakim, Ẹliakim mụhia Azọ, 14 Azọ mụhia Zadọku, Zadọku mụhia Akịm, Akịm mụhia Eliudu, 15 Eliudu mụhia Eleza, Eleza mụhia Matanị, Matanị mụhia Jekọpu, 16 Jekọpu mụhia Josefu nzi Meri. Meri bụ nye mụrnu Jizọsi, nye be kwu Karaịsi.
17 Kpakara ẹbnurnu hite n'Ebereham dụ Devidi bụ nri ẹbnurnu nụ ẹno, hite nụ Devidi dụ nga be vuru be zne n'ẹli Babịloni bụ nri ẹbnurnu nụ ẹno, hite nụ nga be wuru nụ Babịloni dụ nụ ọmumu Karaịsi bụ nri ẹbnurnu nụ ẹno.
Ọmumu Jizọsi Karaịsi
(Luk 2:1-7)
18 Ka bụ kpa be jiri mụ Jizọsi Karaịsi. Nga be kweru nụ Josefu jọolu nne a Meri,* Mọbu ọgbasi ọmu n'aka ke neegesi nụ aka ji a. nga be yáadnanyịna, be whnụrnu nụ ọ zị rime hite n'Enine Nsọ. 19 Josefu bụ nzi a bụ ọmamarna badnụ, ọ chọ́la ọ kpasị a iwhnerne nụ ruwhnu ọhna, o pioru ọ gba a nnam nụ mgwụgwa.
20 Kọvu nga ọ zị naarị kpakara nhne ka nụ mkpọma a, enine izi Nyenwe aị vakwnusiri a nụ mbọro, kaa, “Josefu, nnwọ Devidi, ị tụ́ko ogwnu o kwuru nnwerne i Meri, nnwọ ọ zị rime a hi n'aka Enine Nsọ. 21 Ọ jọomuhia nnwọ rukna, i jookwu a Jizọsi, kwnornu nụ o jọoznohia ele ke a nụ kpakara mmehie be.”
22 Ka bụ ma nhne Nyenwe aị kwuru hite n'ọnu nye ọwhnurninya mezu, 23 “Otu woknornokno máa nyerukna jọotu rime, ọ jọomuhia nnwọ rukna, be jookwu a Imanụeli,” ke bụ, “Chiokike zịnu aị.”
24 Nga Josefu tnenyarnụ nụ anyarna, o lizọ, o mee kpa enine izi Nyenwe aị nyernu a iwu, o kwuru Meri nnwerne a. 25 Kọvu ya nụ a dnányina dụ nga ọ mụhiaru nnwọ rukna, ọ jịta rẹwhna a Jizọsi.

*1:18 Mọbu ọgbasi ọmu n'aka ke neegesi nụ aka ji a.