Izi ọma lele kpa
Makị
gbarụ a n'ọkwukwo
Nhne gbasịri ọkwukwo ka
Izi ọma lele kpa Makị gbarụ a n'ọkwukwo jiri mkpụru ọka ka panịzo, “Ọpanizo izi ọma Jizọsi Karaịsi, Nnwọ Chiokike.” Makị gesiri nụ Jizọsi bụ badnụ ke nọornu ẹrnu ndu-ẹhni nụ nye nwernu rikne. Iknernema a whụyaru iwhne nụ nhne o znirni, nụ rikne megidne rẹnwu ọjo, nụ rikne ọ gbarụnu ele badnụ mmehie. Jizọsi kwuru ẹhni a Nnwọ ke Badnụ, nye varụ o gweru bụdnu a nyee ma ọ dọhia ele badnụ hite nụ mmehie be.
Makị gbarụ nhne Jizọsi mernu karụ ikwu-ọnu o kwuru nụ nhne o znirni. Ọ gbarụ nhne matị gbasịri Jọni Nye Wụ Mini, ọwuwu mini a, nụ ọrnurna Jizọsi. O znernu nụ ruwhnu kwu nhne gbasịri ele sno apna Jizọsi nụ ele irno a. N'ipne-aznụ ọkwukwo a, o kwuru gbasịri ẹnwu Jizọsi nụ olizọ n'ẹnwu a.
Nhne zị n'ọkwukwo ka
Ọpanizo izi ọma (1:1-13)
Ẹrnu Jizọsi nụ rime Galili (1:14---9:50)
Jizọsi znirni nhne rnụ ẹrnu ndu-ẹhni nụ Judiya (10:1-52)
Hite nụ Galili dụ Jerusẹlem (11:1---15:47)
Olizọ n'ẹnwu Jizọsi (16:1-8)
Jizọsi gesiri ẹhni a, mekwo lahna oligwe (16:9-20)
Nye gbarụ ọkwukwo ka: Makị
Risi nhne o kwno gba a: O gesi nụ Jizọsi bụ Nnwọ Chiokike, hite nụ ẹrnu ndu-ẹhni a.
1
Ikwu-ọnu Jọni
Nye Wụ Mini
(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Jọn 1:19-28)
Ọpanizo izi ọma Jizọsi Karaịsi, Nnwọ Chiokike. Lele kpa Azaya nye ọwhnurninya gbarụ a n'ọkwukwo, Chiokike karụ,
“Bno nsnị, le, m neezizne nye izi m nụ ruwhnu ị,
nye jeemekwata apna ị.
Akpịri otu badnụ nọokpo okwo n'ẹli-ịkpa, naakaa,
‘Anụ mekwata apna Nyenwe aị,
anụ mee ma apna a snịrni asnị.’ ”
Jọni Nye Wụ Mini bụ nye wam whụyaru iwhne n'ẹli-ịkpa nọokpo okwo naakaa ele badnụ tụhnasna mkpọma ma be wụ be mini, ma Chiokike gbarụnu be mmehie. Kpakara ele zị nụ mgbu Judiya nụ ẹli Jerusẹlem whọkwnusiri a. Ọ wụ be mini n'Osimini Jọdani, be nookwuhịa mmehie be.
Jọni wogwu iwo rịjni akpụkpo anọhia be kwu kamẹli. Ajnị ọ snụ n'ikwnu bụ akpụkpo anọhia. Wiri a bụ igwurube nụ mọno ebeka ọhia. Ọ nọokpo okwo naakaa, “Nye kakwo m rikne vawa n'aznụ m, nye me kwésile o whudnahie ẹli tọma eriri okoro-ọchi a lawụru. M ji m mini wụ anụ mini, kọvu nụ nye wam jeeji Enine Nsọ nọowu anụ mini.”
Ọwuwu mini Jizọsi
nụ ọrnurna a
(Mat 3:13---4:11; Luk 3:21,22; 4:1-13)
N'ige wam, Jizọsi hiri nụ Nazarẹti ke zị n'ẹli Galili va, Jọni wụ a mini nụ rime Osimini Jọdani. 10 Ngangam Jizọsi hiri nụ mini nọowhuya, ọ whnụrnu oligwe hne o kpumernu, ọ whnụ Enine Nsọ hne o neewhekwasi a lele nduru. 11 Otu akpịri hiri n'oligwe kaa, “Jị bụ Nnwọ m me whnụrnu n'anya, nhne ị masịri m.”
12 Ngangam Enine Nsọ wam duru a bna ẹli-ịkpa. 13 Ọ zị n'ẹli-ịkpa nri ọbochi ẹno. Ekwensu naarna a ọrnurna, ya nụ rụmu anọhia zị. Kọvu nụ ele enine izi neeznenu a izi.
Jizọsi sukwuru ele
noogbu aznụ
(Mat 4:12-22; Luk 4:14,15; 5:1-11)
14 Nga be yisiri Jọni n'ikelu, Jizọsi znernu Galili neezni izi ọma Chiokike gweyarụ. 15 Ọ naakaa, “Ige zulem, ẹli-eze Chiokike zị ndụndu, anụ tụhnasna mkpọma kweru izi ọma.”
16 Nga o znernu nụ ngeri Osimini Galili, ọ whnụ Saịmoni nụ Anduru nwene a rukna hne be zị nọowu ịgbo nụ rime osimini, kwnornu nụ be bụ ele noogbu aznụ. 17 Jizọsi kanụ be, “Anụ va sno m n'aznụ, m jeeme anụ bụru ele jọokwnuhia ele badnụ lele kpa anụ noogbu aznụ.” 18 Ngangam be sịgbasi ịgbo be, sno a.
19 O zne nụ ruwhnu matị, ọ whnụ Jemisi nnwọ Zebidi nụ Jọni nwene a rukna zị n'ọgbo berere, neemekwata ịgbo be. 20 O sukwu be, ngangam be gharụ Zebidi nda be n'ọgbo, ya nụ ele be gnornu ẹrnu, snornu a.
Jizọsi chịhalaru
rẹnwu ọjo
(Luk 4:31-37)
21 Be nụ Jizọsi zne n'ẹli-ọhna Kapanọm bna n'ọro ọgbako ele Ju n'Ọbochi Ozukwa Inwe neezni nhne. 22 Nhne o neezni duru be ẹhni, kwnornu nụ o znirni nhne lele nye nwernu rikne, ọ bụ́o lele ele zni iwu ele Ju.
23 Otu nwerukna rẹnwu ọjo nwụgwu bnanyarnụ nụ rime ọro ọgbako be, siwama, 24 “Kịni bụ nhne aị nụ jị nwekọgwu, Jizọsi nye Nazarẹti? Ị varụ ma i gbumekwo aị? M maam nye ị bụ, ị bụ nye nsọ ke Chiokike.”
25 Jizọsi bigbọru a, kaa, “Kpusnime ọnu ị, hi nụ rime a whụya.”
26 Rẹnwu ọjo wam dọsiri a rikne. O gweru okne nkọli si okokoba, hi nụ rime a whụya. 27 O duru kpakara be ẹhni ke mernu be bete nẹesikwarita ẹhni be, “Ka bụ kịni? Ọ bụ o zni nhne ikne sa? O nwernu rikne ke o ji nọotunu rẹnwu ọjo ọka, be bnotenu a nsnị.”
28 Be tnụsi ọtnutnu a nụ kpakara ẹli Galili.
Jizọsi gwọru ele nrịria
(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)
29 Nga Jizọsi hiri n'ọro ọgbako ele Ju wam whụya, ya nụ Jemisi nụ Jọni, be bna n'ọro Saịmoni nụ Anduru. 30 Ige wam nne nnwerne Saịmoni dnanyị naarịa ẹhni orne bẹkwnu, ngangam be kanụ Jizọsi nhne gbasịri nwerinya wam. 31 O znekwnusi a, jiri a n'aka, dọlizo a olu. Ngangam ẹhni orne bẹkwnu wam sịgbasi a, o bete neeznenu be izi.
32 N'ogbednachi, nga ẹhnam dnarnụ, be kwuyanụ Jizọsi kpakara ele nrịria, nụ ele rẹnwu ọjo nwụgwu. 33 Kpakara ele zị n'ẹli wam gbakọru n'ọnu-mgbo neelekiri. 34 Ọ gwọru agịda ele nrịria zị ọdo n'ọdo, ọ chịmarnu agịda rẹnwu ọjo. O kwéle rẹnwu ọjo kwu ọka, kwnornu nụ be magwụ nye ọ bụ.
Jizọsi znirni izi ọma
nụ Galili
(Luk 4:42-44)
35 N'ọnu ọsisi, nga chi yọ́obochnage, o lizọ zne hne kọru owu, neekpe okpukpe. 36 Saịmoni nụ ele ya nụ be zị noopio a. 37 Nga be piohịaru a, be kanụ a, “Kpakara ele badnụ noopio ị.”
38 Kọvu Jizọsi kanụ be, “A jeezne n'ẹli ele ke berere ma m zni m be izi ọma, kwnornu ka bụ nhne me kwnornu va.”
39 O zne nụ rime kpakara ọro ọgbako ele Ju zị nụ kpakara Galili neezni izi ọma, chịhala masị rẹnwu ọjo.
Jizọsi gwọru nye nchnịchna
(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 Otu nye naarịa nchnịchna vakwnusiri a, rịasno a, gbunu a mpnerne ọchi, kaa, “Ọ bụru nụ i pioru, i nwernu rikne mee m zịri rịchna.”
41 Jizọsi dọnu a obirizi, dọsnima aka a, kpatụ a, kaa, “M pioru m, zịri rịchna.” 42 Ngangam be gwọru a nchnịchna wam, ọ zịri rịchna.
43 Jizọsi dọru a aka nụ nsnị k'agịda chịhala a. 44 Ọ kanụ a, “Ọ zá nye ọbula ị kanụ, kọvu la, gweru ẹhni ị gesi nye ọkwa arịohna, gweru masị nhne Mozizi nyernu n'iwu kwa arịohna ma ọ bụru nhne akebne nyee be nụ ị zị rịchna.” 45 Kọvu ọ whọgaru bete nọotnunu ele badnụ, neewheke ọka wam, ke kpahịaru nụ Jizọsi nwéma rikne berere ọ bna nụ rime ẹli-ọhna hne ele badnụ jọowhnu a, kọvu o znernu hne kọru owu, ele badnụ neehi penupe ọbula naavakwnusi a.