2
Izi ele Efesọsi
Gbaznenu enine izi ke ọgbako Chiokike ke zị n'Efesọsi ọkwukwo: Hite n'ọnu nye wam ji mbọ ẹsau wam n'akarikwnunga a, nye neezne izne n'esilawụru nhne be tụkwasi tọnji ẹsau wam. M magwụ m nhne anụ neeme. Anụ nọodogbu ẹhni anụ n'ẹrnu nụ ọsnuta mkpọma anụ. Anụ kwéle o kwubnanya ele arụru-ẹli, anụ kparụ ele kwuru ẹhni be ele izi iru, kọvu be bụ́o, anụ whnụ nụ be bụ ele aghalaghala. Anụ jiri ọsuta mkpọma nagidne awhnụwhnu anụ tarụ kwnornu rẹwhna m, anụ kwéle rikne gwụ anụ.
Kọvu m nwernu m otu nhne megidne anụ, anụ zị́ma n'ọwhnun'anya lele kpa anụ neeme nụ mbọm. Anụ chenwanya hne anụ dnarnụ. Anụ hi nụ mmehie anụ tụhnasna, rnụ ẹrnu mbọm anụ rnụrnu. Ọ bụru nụ anụ jọ́otuhnasna hite nụ mmehie anụ, m jaavakwnusi anụ wara wara, gweme nhne be tụkwasi tọnji anụ nụ hne ọ zị, okwolem ma anụ tụhnasnarnu. Kọvu anụ nwernu otu nhne bụru ọma, anụ sno ẹrnu ele Nikolata irno lele kpa me snornu a irno.
Nye nwernu nsnị, ọ nụrnu nhne Enine Nsọ naakanụ kpakara ọgbako Chiokike. Nye megburu, m jeenye a rikne o ri mkpụru isisi ke bụdnu ke zị n'ọbna Chiokike.
Izi ele Sịmaina
Gbaznenu enine izi ke ọgbako Chiokike ke zị nụ Sịmaina ọkwukwo: Hite n'ọnu nye wam bụ Nye Mbọm nụ Nye Ipne-aznụ, nye nwụrnu, zịri kwno bụdnu. M magwụ m awhnụwhnu anụ naata. M magwụ m nụ anụ bụ ele mboni, kọvu anụ bụ ele nwernu ẹkwnu k'agịda. M magwụ m ọka ọjo ele ka nụ be bụ ele Ju nookwugidne anụ, kọvu be bụ́o, be bụ ele ọro ọgbako Setani. 10 Ogwnu tụ́ko anụ kwnornu awhnụwhnu anụ jaata. Le Setani jeeyisi agwna anụ n'ikelu ma be kpa anụ iru. Anụ jeenwe ọkpagbu nri ọbochi. Anụ bụru ele kwesiri ọkwnata mkpọma dụ n'ẹnwu, m jeenye anụ okpu-eze ke bụ bụdnu.
11 Nye nwernu nsnị, ọ nụrnu nhne Enine Nsọ naakanụ kpakara ọgbako Chiokike. Nye megburu, ẹnwu ke ẹbo jóogbu a.
Izi ele Pegamọsi
12 Gbaznenu enine izi ke ọgbako Chiokike ke zị nụ Pegamọsi ọkwukwo:
Hite n'ọnu nye wam nwernu ama-ọgwnu ke nwernu ruwhnu lawụru zị bụko. 13 M magwụ m hne anụ wu bụ hne ngadna Setani zị. Anụ jidnesiri rẹwhna m rikne, anụ túwhule ọkwnata mkpọma anụ nụ hne me zị, ọ bụbedi nga be gburu Antipasi nye akebne m nye kwesiri ọkwnata mkpọma n'esilawụru anụ hne Setani wu. 14 Kọvu m nwernu m nhne ele nụ ele megidne anụ. Agwna ele noosno iznizni Balam nye znirni Balakị kpa o jeeme rụmu Izirẹli mmehie hite n'ori nhne be jiri kwanụ rẹnwu arịohna nụ hite n'ome ọyi. 15 Agwna ele noosno iznizni ele Nikolata zị masị n'esilawụru anụ. 16 Anụ hi nụ mmehie tụhnasna, ọ bụ́o kpam, m jaavakwnusi anụ wara wara, gweru ama-ọgwnu hi n'ọnu m whụya lụsi ele ka ọgwnu.
17 Nye nwernu nsnị, ọ nụrnu nhne Enine Nsọ naakanụ kpakara ọgbako Chiokike. Nye megburu, m jeenye a agwna mana ke tugwaru otugwa. M jeenye masị a otu akaworugwu abọchna ke be gbakwasịri rẹwhna ikne n'olu a, ọ zá nye berere marnụ a, okwolem nye wam nahịaru a.
Izi ele Taịtira
18 Gbaznenu enine izi ke ọgbako Chiokike ke zị nụ Taịtira ọkwukwo: Ka bụ nhne Nnwọ Chiokike kwuru, nye wam anya a lawụru nụ lele bẹkwnu, nye ọchi a lawụru noonwu lele ọla chnarnụ achna. 19 M magwụ m nhne anụ neeme. M magwụ m ọwhnun'anya anụ, nụ ọkwnata mkpọma anụ, nụ izi anụ, nụ ọsnuta mkpọma anụ. M magwụ m masị nụ ẹrnu anụ kịtna kakwo ke mbọm.
20 Kọvu m nwernu otu nhne megidne anụ. Anụ gharụru nwerinya wam bụ Jezibẹli n'esilawụru anụ. Nwerinya ka kwuru ẹhni a nye ọwhnurninya Chiokike, neezni ele izi m kpa be mee ọyi, nụ o ri nhne be jiri kwa rẹnwu, nooduhie ele badnụ. 21 M nyernu m a ige ma ọ tụhnasna nụ mmehie ome ọyi, o kwéle. 22 Le, m jọotubna n'ọkpata ya nụ ele ọyi a, be jaata awhnụwhnu k'agịda, okwolem ma be tụhnasnarnu hite nụ nhne ọjo be mụhiaru n'aka a. 23 M joogbu rụmu a, ma kpakara ọgbako Chiokike mahịa nụ mawa bụ nye wam noonyosna mkpọma nụ echiche ke rụmu badnụ. M jọokwuhnasi nye ọbula lele kpa ẹrnu a jiri zịri. 24 Kọvu agwna anụ gwnarnụ nụ Taịtira, ele snóge iznizni ọjo ka, ele máa nhne be nookwu nhne tugwaru otugwa ke Setani, m jéenye anụ ivu rụna berere. 25 Kọvu anụ jidnesi rikne nhne anụ ji tem m va.
26 Nye megburu, bịta ikwu-ọnu m dụ okwukwo,
m jeenye a rikne hne kpakara mba zị.
27 O jeeji mkpara rugwe nẹechi be,
ọ jẹeliwa be lele kpa be lịwa itechi,
28 lele kpa me nahịaru iknernema n'aka Nda m. M jeenye a mbọ ọsisi. 29 Nye nwernu nsnị, ọ nụrnu nhne Enine Nsọ naakanụ kpakara ọgbako Chiokike.