Ọkwukwo izi Pọlu
gbaznennu
Ele Rom
Nhne gbasịri ọkwukwo izi ka
Ọkwukwo izi Pọlu gbaznennu ele Rom bụ ma be jiknernu ọ nabnanya Pọlu nụ Rom. Echiche a bụ ma ọ rnụ ẹrnu n'esilawụru be ige matị, hite n'oyi aka be, o zne Sipeni. Ọkwukwo izi ele Rom neegesi kpa Chiokike nọogwnu ele badnụ ele ikpe mána, mee ya nụ be zịri n'udno. Chiokike mernu ele badnụ nụ a zịri n'udno hite n'ọkwnata mkpọma ke zị nụ Jizọsi Karaịsi. Nye Karaịsi ọbula nwernu udno kwnornu nụ Chiokike mernu badnụ nwernu ẹhni a, whọga nụ rikne ke mmehie nụ ẹnwu. Pọlu kwuru nụ ele Ju nụ ele bụ́o ele Ju nwernu igwe n'oru Chiokike hite nụ Jizọsi Karaịsi.
Nhne zị n'ọkwukwo ka
Ọpanizo (1:1-17)
Ọznohia hite nụ mmehie zị mkpa (1:18---3:20)
Apna Chiokike kwnornu ọznohia (3:21---4:25)
Bụdnu ikne nụ rime Karaịsi (5:1---8:39)
Izirẹli zị nụ mmụma Chiokike (9:1---11:36)
Agwa nye Karaịsi (12:1---15:13)
Okwukwo nụ obekwu ikwu (15:14---16:27)
1
Mawa Pọlu, nye izi Karaịsi Jizọsi, nye Chiokike sukwuru, ma m bụru m nye izi Jizọsi, họhia masị a ma m bụru m nye zni izi ọma a, naagba ọkwukwo izi ka. Ka bụ izi ọma Chiokike kweru mkwna ogologo ige wheru ewhe hite n'ọnu ele ọwhnurninya, lele kpa be gbarụ a n'ọkwukwo nsọ. Izi ọma ka gbasịri Nnwọ a, Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi, nye ghọru badnụ, be mụ a n'avnụrnu Devidi. Chiokike gesiri nụ Jizọsi Karaịsi bụ Nnwọ a, nga o mernu o hi n'ẹnwu lizọ hite nụ rikne ke Enine Nsọ. Hite n'aka a, Chiokike nyernu aị oru ọ bụru ele izi kwnornu Karaịsi, ma a sukwu kpakara mba ma be kweru nụ ya, bno a masị nsnị. Kpakara anụ ele zị nụ Rom, zị n'esilawụru ele Chiokike sukwuru ma be bụru ke Jizọsi Karaịsi. M naagbanụ anụ ele zị nụ Rom ọkwukwo, ele Chiokike whnụrnu n'anya, sukwu ma be bụru ele ke a,
Oru nụ udno ke Chiokike Nda aị nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi dazịnu anụ.
Okpukpe ọtu mmamma
Ke mbọm, m nọotunu Chiokike mmamma hite nụ Jizọsi Karaịsi kwnornu anụ, nụ ọkwnata mkpọma anụ gazuru ọwa. Chiokike, nye me ji kpakara mkpọma m naakwanụ, hite n'ọkpo okwo izi ọma Nnwọ a, bụ nye akebne m, nụ m neechenwanya anụ ige ọbula. 10 Ige ọbula me neekpe okpukpe, m nọorio Chiokike ma hite n'echiche ọma a, o nyee m oghere me va lekasi anụ.
11 Kwnornu nụ m pioru m ọ whnụ anụ anya ma me nụ anụ keri ngọzi ke enine, ke jeeme anụ gwuzosi rikne. 12 Ke bụ me va, a kasirita ẹhni aị ovu, ọkwnata ovu m jaakasi anụ ovu, ọkwnata anụ jaakasi m ovu. 13 Rụmu nda m, m pioru anụ mahịa nụ agịda ige, m pioru m ọ va lekasi anụ, kọvu m nwée m rikne dụ kịtna. M pioru m o rihịa mkpụru ovu n'esilawụru anụ lele kpa me rihịaru mkpụru ovu n'esilawụru ele bụ́o ele Ju. 14 Kwnornu nụ m ji m kpakara ele badnụ ọgwo ọkpo okwo izi ọma, ma ele Giriki, ma ele bụ́o ele Giriki, ele nwernu akọ, ma ele nwée akọ. 15 Ke bụ nụ ọ zị m mkpa o zni anụ ele zị nụ Rom izi ọma.
Iknernema ke izi ọma
16 Iwhnerne izi ọma ka zá nọotu m, ọ bụ rikne Chiokike dụ ọznohia kpakara ele kweru, ele Ju ke mbọm, nụ ele bụ́o ele Ju. 17 Kwnornu nụ ome mma ke Chiokike whụyaru iwhne n'izi ọma, hite n'ọkwnata ovu dụ ọkwnata ovu, lele kpa be gbarụ a n'ọkwukwo nsọ, “Nye mee mma jeehi nụ ọkwnata ovu a zịri bụdnu.”
Ọnuma Chiokike
megidne badnụ
18 Kwnornu nụ ovu owe ẹhni Chiokike hiri n'oligwe whụya iwhne megidne kpakara ele máa Chiokike, ele hi nụ risi rikne arụru-ẹli be naakpagidne ezi ọka. 19 Chiokike neewe ẹhni megidne be, kwnornu nụ nhne be kwesiri ọ mahịa gbasịri Chiokike whụyaru iwhne. Ọ bụ Chiokike n'iwhuru a gesiri be ẹhni a. 20 Hite n'okike ọwa, nhne be whnụ́ anya gbasịri Chiokike, nụ rikne a zị ọkwnukokwnu, nụ oyiyi a zị nsọ bụ ke badnụ whnụrnu anya, be whnụrnu be nụ kpakara nhne Chiokike keru, ke bụ nụ badnụ nwée nhne o ji gọnahoru ẹhni a.
21 Be marnụ Chiokike, kọvu be nyéne a igwugwu kwesiri a, be tụ́ mmamma, kọvu echiche be bụ nhne etekne, mkpọma iwhnirniwhno be jihịaru n'ọchichiri. 22 Be kaa nụ be bụ ele nwernu akọniche, be bụ ele iwhnirniwhno. 23 Tnụnuma be jaakwanụ Chiokike ke nwụ́ ọnwu, be nọokpo risi ẹli nyee nhne be pnịornu ọpnio lele badnụ ke nọonwu ọnwu, nụ ọnunu, nụ anọhia nụ agwọ.
24 Chiokike gweru be nyewhete n'aka nhne zị́la rịchna hite nụ ome nhne ovu ọjo be pioru, be gweru ẹhni be mee nhne tụ iwhnerne n'esilawụru ẹhni be. 25 Be gweru aghalaghala gbanwo ezi ọka Chiokike, be nọokpo risi ẹli nyee nhne be keru eke tnụnuma nye keru nhne n'iwhuru a, nye nwe ọznarni ọkwnukokwnu. Amịm.
26 Kam kpayarụ, Chiokike nyernu be n'aka ome nhne tụ iwhnerne. Ele rinya gharụ o mee nhne lele kpa omen'ẹli omekọrita nyerukna nụ nyerinya zị, be be neemekọrita. 27 Kpam masị, ele rukna sịgbasiri ọ dnanyị ele rinya, be naadnanyịtaru ẹhni be. Be neeme nhne tụ iwhnerne n'esilawụru be, be naata awhnụwhnu nhne ọjo be mernu.
28 Kpa be kwéle ọ marnụ Chiokike nụ mkpọma be, Chiokike nyewhete be n'aka ovu rụru ọru, ma be mee nhne be kwésile o mee. 29 Arụru-ẹli zị ọdo nụ ọdo jihịaru mkpọma be, mmehie, ọwho-anya, okne nhne ọjo, ntaknarnama ovu, ogbu badnụ, ọlu ọgwnu, aghịgho, nụ osno irno, ozno izno. 30 Ele naakaja ẹhni be, be snornu Chiokike irno, ele sọ́ anya, ele noolu ọnu, ele neechehịa apna ikne kpa be jeeme nhne ọjo, ele zá noobnonu ele mụrnu be nsnị, 31 ele nwée ọghohia, ele zá naabịta ọgba-njọ-ẹhni, ele nwée ovu ọma, ele zá nọodonu ele berere obirizi. 32 Be magwụ nụ iwu Chiokike kwuru nụ ele neeme nhne ọjo ka jọonwu ẹnwu, ọ bụ́o nụ be neeme nhne ele ka kpọi, kọvu be naadasịnu ele neeme nhne ele ka n'ikwnu.