SAN PEDRO
MUSUGLLA KARTA KACHASKAMANDA
1
Jesu­cristo kacha­mus­ka­mi nuka kani, Alli Willai­ta willaspa purin­ga­pa. Kam­kuna kikin­pa alpa­manda rispa, kasama chasa­ma purispa, Ponto, Gala­sia, Kapa­do­sia, Asia i Biti­nia suti alpa­kunapi kaug­sa­na­kus­ka­ta­mi kai karta kachai­ki­chita. Kam­kuna­ta­ka, Taita Dius ñugpa­manda­ta pai imasa muna­kus­ka­sina­mi agllarka. Pai­pa Ispi­ri­tu­wa pai­pa­lla­mi tukug­sa­mur­kan­gi­chi; chasaka, paita suma uiaspa, Jesu­cristopa iawar­wa mai­llaska ni­raian­ga­pa. Taita Dius, kam­kunata kuiaspa, asku­rinti suma iuiai­wa kawa­pua­chu.
Suma luarpi kaug­sag­rin­ga­pa iuiai­lla­wa kaug­sa­sun­chi
Nukan­chipa Iaia Jesu­cristopa Taita Diusta ni­sun­chi: “Kam, iapa suma atun­mi kangi”. Paika, Jesu­cristo wañus­kata kaug­sa­chis­ka­wa, nukan­chi­manda iapa suma lla­ki­rispa, musu kaug­sai­ta­mi kara­murka. Chi­wanka, suia­na­kun­chimi, suma luarpi kaug­sag­rin­ga­pa. Chi­pika, Taita Dius kam­kunata karan­ga­pa kas­ka­ta­mi waka­chi­raiá. Chi waka­chi­raias­kaka mana tuku­rin­ga­pa kan­chu sug tugtu chaki­rig­sina u ima ismug­sina.
Kam­kuna Cristo­wa suma iuia­rig­kuna­manda, Taita Dius­pa iapa iachai­wa­mi kam­kunata cha­ri­ku. Chasaka, tuku­rii pun­cha­kuna cha­ia­ura, pai imasa nis­ka­sina­mi kam­kunata dil­tudu­pa kis­pi­chin­ga­pa ka. Chi­manda­mi iukan­gi­chi kun­tin­tu­lla kan­ga­kuna, kam­kunata achka lla­kii­kuna pasan­ga­pa chaiag­pi­pas. Chika, mana unai­lla­mi ialinga. Imasa­mi kuri, ninapi rupa­chis­ka­wa alli kagta iachan­kuna: chasa­lla­ta­mi kam­kuna, iapa lla­kii­kuna chaias­ka­wa Cristo­wa suma iuia­rig­kuna kagta kawa­chi­rin­kan­gi­chi. Kuri puchu­ka­rin­mi. Ikuti Cristo­wa suma iuia­rig­kunaka, lla­kii chaiag­pi­pas, kuri­manda­pas mas bali­mi ni­raian­gi­chi. Jesu­cristo kawa­rig­samu­uraka, pai­wa suma iuia­rig­kunata suma atun­ia­chispa, nin­ga­pa­mi ka: “Kam­kuna, suma­mi nuka­wa iuia­rir­kan­gi­chi”.
Kam­kuna, Jesu­cristota mana kawas­pa­pas, paita kuian­gi­chimi. Mana­ra kawas­pa­pas, pai­wa suma iuia­ris­pa­mi kaug­sa­na­kun­gi­chi. Chasa iuia­ris­pa­mi ñi ima­wa mana rimai pudi­ringa­sina iapa suma alli iuia­chii­wa kan­gi­chi, kasa iachaspa: pai­wa suma iuia­ris­pa­mi kam­kunapa almata kis­pi­chiska ni­raian­gi­chi.
10 Santu Ispi­ri­tu­wa ñugpa­manda rimag­kunaka, Taita Dius kam­kunata suma kuiaspa kis­pi­chin­ga­pa kagta willas­pa­pas, tapu­na­kuspa tapu­na­kus­pa­mi munar­ka­kuna, chi kis­pi­chiita ima ni­ra­ias­kata iachan­ga­pa. 11 Cristopa Ispi­ri­tu­mi pai­kunata ñugpa­manda­ta iuia­chirka, Cristo kikin iapa lla­kii nanai pasan­ga­pa kagta; nis­paka, sug luar­pi atun suma­ia­chig­rii tukun­ga­pa kagta. Chasa iuia­chi­uraka, pai­kuna tapu­na­kur­kami Cristo pi kan­ga­pa kagta i ima­ura chasa pasa­rin­ga­pa kagta. 12 Chasa tapu­na­kug­taka, Cristopa Ispi­ri­tu­mi iuia­chirka, pai­kuna kaug­sa­na­kus­ka­man­daka mana willa­na­kugta. Kam­kuna kuna­ura kaug­sa­na­kus­ka­man­da­mi Jesu­cristo­manda chasa willa­na­kurka. Kuna­uraka, chi ñug­pa­manda willas­ka­kuna­lla­ta­ta­mi suma luar­manda kacha­muska Santu Ispi­ri­tu­wa willag­kuna, kam­kunata ña willa­nakú. Chi willai­ta­ka, anjil­kuna­pas­mi munan­tra­kuna iachan­ga­pa.
Tukuipi alli kan­ga­pa, Taita Dius nukan­chita agllaska­manda
13 Chasa­manda, alli­chi­rispa, tukui­pi alli iuiai­wa kaug­sa­pua­na­kui­chi. Suia­na­kui­chi, Jesu­cristo kawa­rig­samun­kama. Chi­ura­mi Taita Dius, suma kuiaspa, kam­kunata ima karan­ga­pa kas­kata chas­kin­kan­gi­chi. 14 Suma uiag wam­bra­kuna­sina, Taita Dius ima nis­kata uiaspa rurai­chi. Paita mana­ra rig­sispa, jiru iuiai munai­kuna­wa­mi kar­kan­gi­chi; chasa ruraspa mana kaug­sa­na­kui­chi. 15 Chasa­paka, ima­sa­mi Taita Dius kam­kunata agllag, mana panda­rig tukuipi alli ka: kam­kuna­pas chasa­lla­ta tukuipi alli­llapi kaug­sa­puai­chi, mana pan­da­ris­pa­lla. 16 Chasa­lla­ta­mi Taita Dius ñugpa­manda librupi willarka, kasa nispa:
Nuka, mana panda­rig tukuipi alli­mi kani.
Chi­manda­mi kam­kuna­pas
iukan­gi­chi tukuipi alli kanga,
mana panda­ris­pa­lla.
17 Kam­kuna, Taita Diusta nin­gi­chimi: “Taita­mi ka­puangi”. Paimi, tukui­kunata imasa alli­lla u mana alli­lla ruras­kata kawaspa, imasa chaias­ka­sina jus­ti­siai rurá. Chi­manda kam­kuna, kai alpapi ialig­kuna­sinalla iuia­rispa kaug­san­kama, paita suma kuiaspa manchai­wa ka­puai­chi. 18 Kam­kunapa ñugpa­manda taita­kuna, mana Taita Dius­wa iuia­ris­pa­lla­mi kaug­sar­ka­kuna. Pai­kuna­sina mana kaug­san­ga­pa­mi kam­kunata Taita Dius kis­pi­chig­sa­murka. Tuku­ri­diru kulki­wa u kuri­wa mana kis­pi­chig­samur­ka­chu. Chita alli­lla­mi iachan­gi­chi. 19 Cristo wañu­chii tukuspa, paipa iapa suma iawar­wa­mi kam­kunata kis­pi­chig­sa­murka. Imasa­mi iura ubija ñi ima­pi­pas mana mapa­sina kawa­ris­kata runa­kuna­manda wañu­chii tukú: cha­sa­lla­ta­mi Cristo ñi ima­pi­pas mana mapa­sina kas­kata kam­kuna­manda wañu­chii tukurka. 20 Kai alpa mana­ra tiag­pi­ta­mi Cristota agllaska karka, chasa wañu­chii tukun­ga­pa. Kai alpa tuku­rin­ga­pa kai­lla­ia­ku­urami kam­kuna­manda kawa­rig­samurka. 21 Pai Cristo samus­ka­manda­mi kam­kuna Taita Dius­wa suma iuia­rig­samur­kan­gi­chi. Taita Dius kikin­mi, Cristo wañus­kata kaug­sa­chispa, sumag­lla atun­ia­chirka. Chasa­manda­mi kam­kuna Taita Dius­wa suma iuia­rispa suia­na­kun­gi­chi, pai­pag­ma chaiag­rin­ga­pa.
22 Sutipa Alli Willai­ta suma uiaspa, kam­kunapa almaka mai­llas­ka­sina­mi ni­raiag­samun­gi­chi; cha­saka, kam kikin­pura sutipa kuia­na­kuspa kaug­san­ga­pa­kuna. Chi­manda­mi iukan­gi­chi, tukui suma iuiai­wa pari­juma iapa kuia­na­kunga. 23 Kam­kuna mana ni­raian­gi­chi­chu wañu­dur taita­kuna­manda tiag­samugta. Ima­ura­pas kaug­sai iukag mana puchu­ka­rig Dius­pa Rimai­manda­mi musu kaug­sai­ta chas­kiska ni­raian­gi­chi, suma luar­ma rin­ga­pa. 24 Chasa­lla­ta­mi ñug­pa­manda librupi willa­raiá, kasa nispa:
Tukui runa­kuna,
ugsa­sina­lla­mi kan­kuna.
Maituku suma kaug­sas­ka­kuna­pas,
ugsapa tugtu­sina­lla­mi kan­kuna.
Ugsa chakiri­ura,
tugtu­kuna­pas urman­kunami.
25 Ikuti Atun Taita Dius­pa rimaika
ñi ima­ura­pas mana puchu­ka­rin­ga­pa kan­chu.
Chi rimaika, kam­kunata Alli Willai willas­ka­ta­mi ni­raiá.