TESALONIKA PUIBLUPI CRISTOWA TUKUSKAKUNATA
SAN PABLO MUSUGLLA KARTA KACHASKAMANDA
1
Nuka Pablo, Silvano i Timo­teo­wa kaspa, kam­kuna Tesa­ló­nika pui­blupi Cristo­wa tukus­ka­kuna­ta­mi kai karta kachai­ki­chita. Kam­kuna, Taita Dius­wa i Iaia Jesu­cristo­wa sug­lla­pi tukus­ka­mi kan­gi­chi. Taita Dius, kam­kunata kuias­pa, suma iuiai­wa kawa­pua­chu.
Tesalonikapi Cristo­wa tukuska­kuna, pai­wa suma iuiarispa kaugsanakuskamanda
Ima­ura­pas tukui kam­kuna­manda mañaspa, Taita Diusta: “Pai Siñur” nis­pa­mi kan­chi. Kam­kuna, chituku pai­wa suma iuia­rispa i kuiaspa, alli­lla­mi ruraspa kaug­sa­na­kun­gi­chi. Nukan­chipa Iaia Jesu­cristota iuia­rispa suias­pa­mi kan­gi­chi, mana samba­ias­pa­lla. Nukan­chi, chasa iuia­rispa, nukan­chipa Taita Diusta ima­ura­pas kam­kuna­manda mañas­pa­mi kan­chi. Taita Dius­pa kuiaska taita­kuna i mama­kuna, iachan­chimi pai kam­kunata agllaska kagta. Nukan­chi, kam­kunata Alli Willai­ta willaspa, mana rimai­lla­wa iacha­chir­kan­chi­chu. Paipa iapa iachai­wa i Santu Ispi­ri­tu­wa­mi iacha­chir­kan­chi, chi Alli Willai sutipa kagta alli­lla iachaspa. Nukan­chi kam­kuna­wa kan­kama, kam­kunata kuiaspa, sumag­lla­mi kaug­sa­na­kur­kan­chi. Chita, alli­lla­mi iachan­gi­chi.
Kam­kuna­pas, nukan­chita kawas­paka, nukan­chi­sina i Iaia Jesus­sina­mi sumag­lla kaug­sa­na­kur­kan­gi­chi. Kam­kuna Iaia Jesus­manda achka llakii iukag­pi­pas, Santu Ispi­ri­tu­mi kam­kunata kun­tin­tu­lla kan­ga­pa iuia­chirka. Cha­saka, Dius­pa Rimaita alli iuia­chii­wa­mi uiaspa kar­kan­gi­chi. Cha­sa­manda, kai Masedonia i Akaia alpa­kunapi tukui Cristo­wa tukus­ka­kunata kam­kunapa suma kaug­sai­mi kawa­chir­kan­gi­chi. Chasaka pai­kuna­pas, mas alli­lla ruras­pa­mi kaug­sai kalla­rir­ka­kuna. Kam­kuna­pag­manda Iaia Jesus­manda rimaita uia­rig­samurka, kai alpa­kuna­lla­pi, mana. Tukui­ma­mi iacha­rig­samurka imasa kam­kuna, Taita Dius­wa suma iuia­rigta­kuna. Chasaka, nukan­chita mana minis­tin­chu, ima­pas pai­kunata nin­ga­pa. Pai­kuna­lla­ta­ta­mi nukan­chi­manda riman­kuna, imasa kam­kuna, nukan­chi chaiag­ri­ura, sumag­lla chas­kig­ta­kuna. Riman­kuna­mi imasa kam­kuna, ianga dius kas­ka­kunata sakispa, sutipa Taita Dius­wa tukug­samug­ta­kuna; chasaka, sutipa kaug­sag Taita Dius­manda­lla kaug­san­ga­pa. 10 Kasa­pas­mi riman­kuna: kam­kuna suia­na­kun­gi­chisi, Taita Dius­pa wam­bra Jesús suma luar­manda samun­ga­pa kagta. Jesús wañus­ka­ta­mi Taita Dius kaug­sa­chirka. Taita Dius iapa rabia­rispa lla­kii pun­cha, Jesus­mi nukan­chita kispi­chin­ga­pa ka.