HEBREOKUNATA
KARTA KACHASKAMANDA
1
Taita Dius, paipa wam­brawa nukan­chita willaska­manda
Ñugpataka Taita Dius, nukan­chipa ñugpa­manda taita­kunata ikuti ikuti, sug rig­cha sug rig­cha, Santu Ispi­ri­tu­wa rimag­kuna­wa­mi willa­dur karka. Kai tuku­rii pun­cha­kunaka, pai kikinpa wam­bra­wa­mi nukan­chita rimag­sa­murka. Pai kikinpa wam­bra­wa­mi tukui alpa­kunata rurarka. Pai kikin­pa wam­bra­ta­mi tukui kararka. Pai wam­bra­mi ka Taita Dius­pa iapa suma luarpi paipa pun­cha­wa pun­cha­ia­chig. Taita Dius­sina rig­cha­lla­ta­ta­mi kawa­ri ka. Pai, tukui pudispa, pai kikinpa rimai­lla­wan­ta­mi tukuita suma charí. Pai­lla­ta­ta­mi, nukan­chipa panda­rii­kunata anchu­chii ruraspa, suma luarpi iapa atun Taita Dius­pa alli ladu tia­rig­rirka.
Taita Dius­pa wam­bra, anjil­kuna­manda mas atun kaska­manda
Chasaka, anjil­kuna­manda mas atun­ia­chis­ka­mi tukurka. Paipa suti­pas, pai­kunapa suti­kuna­manda mas atun­mi ka. Ñi mai­kan anjil­ta­pas, Taita Dius mana kasa nirka­chu:
Kam, nuka­pa wam­bra­mi kangi.
Nukami kuna pun­cha kaug­sai karaiki.
Kasapasmi ñugpa­manda librupi nirka:
Nukami paipa Taita kan­ga­pa kani.
Pai, nuka­pa wam­bra­mi kan­ga­pa ka.
Paipa suglla wam­brata kai alpama kacha­mus­paka, kasa­mi nirka:
Nuka­pa tukui anjil­kuna,
paita kungu­rispa, ni­puan­gi­chi:
“Iapa allimi kangi”.
Anjil­kuna­mandaka kasa­mi ni:
Paipa anjil­kuna­ta­mi kachá,
waira­sina pai ima nis­kata rurag­kuna kan­ga­pa.
Pai ima nis­kata sug nina sindi rilampa­sina mana unailla ruragmi kan­kuna.
Ikuti kikin Taita Dius­pa wam­bra­taka kasa­mi ni:
Kam, Dius­lla­tata kaspa,
dil­tudupami mandanga­pa kangi,
maituku waranga waranga wata­kuna ialig­pi­pas.
Tukui imapipas alli­lla mandag­mi kangi.
Alli­kunata­mi kuiar­kangi.
Ikuti mana alli­kuna­taka
mana munar­kangichu.
Chimandami kamba Taita Dius
kam Dius­lla­tata kas­kata agllarka.
Chi­wanka, kamta kara­mur­kami,
kamwa kag­kuna­manda­pas
mas alli iuia­chii­wa kan­ga­pa.
10 Kasapasmi paita nirka:
Kam Taitikumi kalla­ris­kapi
kai alpata rurar­kangi.
Kam­lla­tata­mi sug luar­ta­pas rurar­kangi.
11 Chi­kunaka, tukuimi puchuka­rin­ga­pa kan­kuna.
Ikuti kamka, ima­ura­pas kaug­sa­lla­mi kan­ga­pa kangi.
Tukui chi wiñas­ka­kunaka,
katanga rukuias­ka­sina­mi tukun­ga­pa kan­kuna.
12 Katangata pata­rig­sina­mi
ruran­ga­pa kangi sitan­ga­pa.
Maugka katangata sitaspa,
musu katanga chura­chig­sina­mi ruran­ga­pa kangi.
Chasa ruras­pa­pas, kam kikin­lla­ta­ta­mi kan­ga­pa kangi.
Ñi ima­ura­pas mana wañun­ga­pa kangichu.
13 Ñi mai­kan anjil­ta­pas, Taita Dius mana ima­ura­pas kasa nirka­chu:
Nuka­pa alli ladu tia­rii,
nuka tukui kamta mana munag­kunata apag­rispa,
kamba chaki saru­diru ukuma churan­kama.
14 Tukui anjil­kunaka, ispi­ri­tu­kuna­lla­mi kan­kuna, Taita Dius ima munas­kata rurag­kuna. Pai­kuna kacha­mus­ka­mi kan­kuna, suma luarpi dil­tudupa kis­pi­rig­rin­ga­pa kag­kunata aidag kan­ga­pa.