2
Suglla iuiai runa­pura tiachu
Kam taita­kuna i mama­kuna, nukan­chipa suma Iaia Jesu­cris­to­wa iuia­rig­kuna kaspa, sug­kunata sug rig­cha sug rig­cha iuiai­wa mana kawan­gi­chi. Kasa iuia­ri­sun­chi. Kam­kuna sug­lla­pi tan­da­riska kas­kapi iai­kug­samu­chu sug runa, kuri sur­ti­ja­wa i suma musu katan­ga­wa. Chasa­lla­ta sug mana iukag runa­pas iai­kug­samu­chu, ruku katanga chu­ra­riska. Chi­ura kam­kunaka, chi suma chura­riska iai­kugta suma rimai­wa ailas­ti­maspa nin­kan­gi­chimi: “Samui. Ñugpa ladu tia­rig­samui”. Ikuti mana iukag­taka nin­kan­gi­chimi: “Chi­lla­pi saia­kui” u “Alpapi tia­rii”. Chasa ruras­pa­mi kam kikin­pura sug rig­cha sug rig­cha iuiai­wa kawa­na­kun­gi­chi. Mana sug­lla­sina iuia­ris­pa­mi sug­kuna­taka mas sumag­lla kaia­na­kun­gi­chi.
Nuka­pa kuiaska taita­kuna i mama­kuna, kasa iuia­rii­chi. Kai alpapi mana iukag kag­kuna­ta­mi Taita Dius agllarka, pai­kuna, Jesu­cristota suma iuia­rii­wa iapa iukag­sina tukun­ga­pa­kuna; chi­wanka pai­kuna­pas, Taita Dius suma man­da­kus­kapi iai­kug­rin­ga­pa. Chasa­mi Taita Dius nirka, paita kuiag­kunata karan­ga­pa. Ikuti kam­kunaka, mana iukag­kuna­taka mana bali­ta­sina­mi kawan­gi­chi. ¿Mana­chu chi iapa iukag­kunaka, kam­kunata ima­pi­pas mana alli­lla cha­rin­kuna? ¿Mana­chu pai­kuna, kam­kunata jus­ti­sia­kuna­pag­ma aliuspa apa­chin­kuna? ¿Mana­chu pai­kuna, Iaia Jesu­cristopa suma suti­manda­pas jiru riman­kuna? Ikuti kam­kunaka, Iaia Jesus­manda­lla­mi suti­chiska kan­gi­chi.
Taita Dius imasa kaug­san­ga­pa nis­kapi, kasa­mi willa­raiá: “Kam kikinta­sina­mi iukangi, tukui runa­kuna­ta­pas kuianga”. Kam­kuna chasa ruragpi, alli­lla­mi rura­na­kun­gi­chi. Ikuti runa­pura sug rig­cha sug rig­cha iuiai­wa kawag­pika, atun panda­riimi rura­na­kun­gi­chi. Chasa rurag­pika, Moisés sakiska willa­raias­kapi ni­raian­mi, kam­kuna mana alli­lla ruraipi urmagta­kuna.
10 Tukui imasa Moisés sakiska willa­raias­ka­sina rura­kus­pa­pas, sug­lla­pas chi willa­raias­kata panda­rig­pika, tukui chi willa­raias­ka­kuna­ta­mi mana alli­lla rurag­sina tukun­ga­pa ka. 11 Kikin Taita Dius­mi ni: “Mana sugpa warmi­wa kari­wa siri­ringi”. Kasa­pas­mi nirka: “Mana wañu­chingi”. Kam­kunaka, mana sugpa warmi­wa kari­wa siri­ris­pa­pas, mai­kanta wañu­chig­pika, tukui chi willa­raias­ka­kunata mana alli­lla rurag­sina­mi tukug­samun­gi­chi. 12 Sug­lla willa­raias­ka­pika tian­mi, kam­kuna kis­pi­rin­ga­pa. Chi willa­raias­ka­wa­mi kam­kuna jus­ti­siai tukun­ga­pa kan­gi­chi. Chasa iachas­paka, iukan­gi­chimi tukuipi alli­lla rimaspa i ruraspa kaug­sa­na­kunga. 13 Mai­kan sug­kuna­manda mana lla­kig­pika, Taita Dius­pas mana lla­kis­pa­lla­mi pai­kunata jus­ti­sian­ga­pa ka. Ikuti mai­kan­pas sug­kuna­manda lla­kispa suma rurag­kunaka, jus­ti­siai pun­cha paita chaia­uraka, tukui­pi­mi alli­lla llug­sin­ga­pa ka.
Taita Dius­wa iuia­rii­lla­wa mana chaianchu; alli­lla ruraimi chaiá
14 Taita­kuna i mama­kuna, mai­kan­pas iuia­richu: “Taita Dius­wa suma iuia­rig­mi kani”: chasa iuia­rii­lla­wa kas­paka, ñi ima alli­lla mana rurag­pika, ¿ima­watak kawa­chinga, suma iuia­rig kagta? Pai chasa iuia­rii­lla­wa sug luarpi mana kis­pi­rig­rin­ga­pa kan­chu. 15 Kasa iuia­ri­sun­chi: mai­kan­pas kam kikin­pura mana katanga iuka­chu, ñi mikui mana tia­pu­chu. 16 Chasa mana iukas­ka­taka, mai­kan kam­pura nin­tra: “Apai­jim. Alli katanga chura­ringi. Wigsa jundagta mikungi. Kuna­ura riilla”; chasa nis­paka, ñi ima mana karas­pa­lla kachag­pika, ¿imatak alli­lla ruragta ni­raiá? 17 Chasa­lla­ta, mai­kan­pas iuia­ri­chu: “Taita Dius­wa suma iuia­rig­mi kani”: chasa iuiai­lla­wa kas­paka, ñi ima alli­lla mana rurag­pika, chi iuia­rii, wañus­ka­sina­mi ni­raiá.
18 Mai­kan ningami: “Kam, Taita Dius­wa sumasi iuia­ringi. Ikuti nukaka, tukui alli­lla­mi rurani. Kam, ñi ima alli­lla mana ruras­pa­pas, kawa­chi­wai pai­wa suma iuia­ri­kugta. Ikuti nukaka, alli­lla ruras­ka­wa­mi kawa­chi­saki, nuka pai­wa suma iuia­rig kagta”.
19 Sug­lla Taita Dius tiagta kam iuiag­pika, alli­lla­mi ka. Kuku waira­kuna­pas­mi chasa­lla­ta iuian­kuna. Chasa iuia­ris­paka, dimanchaimi chug­chu­rin­kuna. 20 Mana upa­sina kai. ¿Mana­chu kasa iuia­ringi? Kam ñi ima mana alli­lla ruras­pa­lla kaug­sa­kug­pika, kam iuian­trangi: “Taita Dius­lla­wa­mi kani”; chi iuiaika, ñi imapa mana balin­chu; wañus­ka­sina­mi ni­raiá.
21 Nukan­chipa ñugpa­manda taita Abra­hamka, ¿mana­chu paipa wam­bra Isaakta altarpi rupa­chin­ga­pa churas­ka­manda, Dius­pa ñawipi alli runa kagta kawarka? 22 ¿Mana­chu iachan­gi­chi: Abra­hamka, chasa ruraspa, pai Taita Dius­wa suma iuia­rig kagta kawa­chi­rirka? Chasa ruras­pa­mi pai ima­pi­pas suma iuia­rig tukurka. 23 Chi­wanka, ñugpa­manda librupi imasa willa­raias­ka­sina tukug­sa­murka. Kasa­mi ni­raiá:
Abrahamka, Taita Dius imasa nis­kata iuia­ris­pa­mi karka:
“Chasami tukunga”.
Chimandami pai mana panda­rig ni­raiarka.
Paitaka, Taita Dius kikin nirka:
“Kuiaskami kapuangi”.
24 Chimandami niikichita: mai­kan runa Taita Dius­wa iuia­ris­pa­llaka, paipa ñawipi mana alli­lla ni­raian­chu. Pai­wa suma iuia­rispa, alli­lla ruras­ka­kuna­wa­mi mana pan­da­rig tukug­samú.
25 ¿Mana­chu chasa­lla­ta sug kari­sapa warmi, Rahab suti rurarka? Chi warmika, iskai Israel­manda runa­kuna chi pui­blupi paka­lla cha­paspa puri­na­kus­kata paipa wasi uku­ma paka­ku­chir­ka­kunata. Nis­paka, sug ñambita llug­si­chir­ka­kunata. Chasa alli­lla ruras­ka­wa­mi chi warmi mana pan­da­rig tukug­samurka.
26 Imasami, alma llug­si­ura, kuirpu wañuska ka: chasa­lla­ta mai­kan­pas, Taita Dius­wa iuia­rii­lla­wa kas­paka, ñi ima alli­lla mana rurag­pika, chi iuia­rii, wañus­ka­sina­mi ni­raiá.