11
Lázaro suti runata, Jesús kaug­sa­chiska­manda
Betania pui­blupi, Lázaro suti runa ungui­wa ña wañu­kurka. Chi runapa pani­kuna, María i Marta suti­kuna, sug­lla­pi kaug­sa­na­kurka. Chi Maria­mi karka Iaia Jesusta suma asna asiti­wa tallispa, paipa chaki­kunata kikin­pa agcha­wa tusta­chig. Chi Mariapa turi Laza­ro­mi wañu­kurka. Chi pani­kunaka, Jesus­pagma kachar­ka­kuna, kasa nin­ga­pa:
—Taita turi, kamba kuiaska Lázaro, iapa ungug­mi ka.
Chasa uias­paka, Jesuska nirka:
—Chi ungui­wa mana wañun­ga­pa ni­raianchu. Taita Diusta suma atun­ia­chinga­pa­mi ungug ka. Chi ungui­waka Taita Diuspa wam­bra­ta­pas­mi suma atun­ia­chii tukun­ga­pa ka.
Jesús, Martata, ñañandita i Laza­rota iapa­mi kuiarka. Chasa ku­ias­pa­pas, Lázaro ungug kagta iachaspa, chara iskai punchami unaiarka. Chi­ura­mandaka, paita kati­raiag­kunata nirka:
—Ikuti Judea alpama ri­sun­chi.
Paita kati­raiag­kunaka nir­ka­kuna:
—Iacha­chig taita, mana iapa unai ka, kamta judiu­kuna rumi­wa wañu­chin­ga­pa muna­na­kugta. ¿Imapatak ikuti chima rin­ga­pa muna­kungi?
Jesuska ainir­ka­kunata:
—Mana mancha­na­kui­chi. Pun­cha, ¿manachu chunga iskai ura iuká? Punchapi purig, kai alpata puncha­ia­chigwa kas­paka, ¿ima­sa­tak taka­riipa? 10 Ikuti mai­kan tutapi puri­kugka taka­ringa­mi, kikin mana puncha­ia­chigwa puri­kuspa.
11 Chasa nis­paka, kasa­pas­mi nirka:
—Nukan­chipa kuiaska Lázaro, ñami puñu­rirka. Paita nuka rig­cha­chinga­pa­mi rin­ga­pa kani.
12 Chi­ura, kati­raiag­kuna nir­ka­kuna:
—Taita waugki, pai puñu­riska kag­pika, ñachar askaia­ku.
13 Jesuska, Lazaro­manda ni­kur­ka: “Puñu­kumi”, sutipa wa­ñus­ka kag­manda. Ikuti kati­raiag­kunaka iuia­na­kurka: “La­za­roka, sutipachar puñuilla puñu­ku”. 14 Chasa iuia­na­kug­manda, Jesuska mana pakaspa­lla­mi nir­ka­kunata:
—Sutipa­mi Lázaro wañuska ka. 15 Nuka mana chipi kag­riska­manda, kam­kuna­manda­mi kun­tin­ta­riwá. Chipi kam­kuna, nuka ima ruras­ka­ta kawas­paka, suma­mi iuia­ri­wan­ga­pa kan­gi­chi. Kuna­ura­lla, akushi pai­pagma.
16 Chi­ura Tomás, Dídimo suti, sug­lla­pi kati­raiag­kunata nirka:
—Akushi nukan­chipas, pai­wa wañug­rin­ga­pa.
17 Jesús Betaniama chaiag­ri­uraka, Lázaro ña wañuska, chus­ku punchasi pambaska karka. 18 Beta­nia­ma Jeru­salen­manda karu mana kanchu. Sug kimsa chunga kuadra­sina­lla­mi ka. 19 Chi­manda achka judiu­kuna, Marta i Maria­pagma chaiag­riska kar­ka­kuna, pai­kunapa turi wañuska­manda iapa llakii­wa kaskata kunga­chin­ga­pa.
20 Martaka, Jesús chaia­kugta iachas­paka, tupan­ga­pa pai­pagma rirka. María, wasi­lla­pi suia­kurka. 21 Jesusta tupag­ris­paka, Marta nirka:
—Taita turi, kam kaipi kag­pika, nuka­pa turi manami wañu­puá. 22 Nukaka iacha­nimi: kam ima Taita Diusta mañaskaka, kamta uian­llami.
23 Chi­ura, Jesuska nirka:
—Kamba turi ikuti­mi kaugsa­rin­ga­pa ka.
24 Martaka nirka:
—Puchuka­rii puncha, wañus­ka­kuna kaugsa­rin­ga­pa ka­ura, nuka­pa turi­pas kaugsa­rin­ga­pa kagta; chita iacha­nimi.
25 Chasa ni­ura, Jesuska nirka:
—Nukami kani wañuska kas­ka­kunata kaug­sa­chig. Nuka kikinmi kaug­sai karani. Mai­kan­pas nukata suma iuia­wag­kuna, wañuska kas­pa­pas, mana mas wañunga­pa­mi kaugsa­rin­ga­pa kan­kuna. 26 Tukui kaug­sag­kuna nukata suma iuia­waspa kag­kunaka, mana dil­tudupa wañun­ga­pa kan­kuna­chu. Chi­taka, ¿kam chasachu suma iuiangi?
27 —Ari, taita turi— ainirka—. Suma­mi iuiani, kam Taita Diuspa wam­bra, pai agllaska, kai alpama samuska kagta.
28 Chasa nis­paka, rirka, ñañandi Mariata kaian­ga­pa. Kaias­paka, paka­lla­mi nirka:
—Iacha­chig taita Jesús, kai­pi­mi ka. Kam­ta­mi kaia­ku.
29 Chasa uianga­lla­waka, Ma­ria­ka, utkalla ata­rispa, Jesusta kawan­ga­pa rirka. 30 Jesús, manara chi pui­bluma chaiag­rispa­lla, Marta­wa kawa­na­kuska­lla­pi­mi suia­kurka.
31 Judiu­kuna Maria­wa sug­lla­pi llakii­wa kaskata kunga­chin­ga­pa kag­kunaka, pai ata­rispa, wasi­manda kalpa llugsigta kawas­paka, kati­chir­ka­kuna. Iuia­na­kurka: “Pamba­raiaska­machar ri­ku, chipi wakan­ga­pa”.
32 Mariaka, Jesus­pagma chaiag­rispa, paita kawas­paka, kungu­rispa, nirka:
—Taita turi, kam kaipi kag­pika, nuka­pa turi manami wañu­puá.
33 Jesuska, María i judiu­kuna pai­wa chaiag­rispa waka­na­kuskata kawas­paka, sungu nanag­ta­mi iapa sin­chi llaki­rirka. 34 Nis­paka tapurka:
—¿Maipitak pambarkan­gi­chi?
—Taita turi— ainir­ka­kuna—, akushi kawan­ga­pa.
35 Chi­ura, Jesuska wakarka. 36 Chasa kawas­paka, judiu­kuna nir­ka­kuna:
—¡Chi­tuku­char Lazarota kuiarka!
37 Sug­kuna chipi kag­kunaka nir­ka­kuna:
—Pai mana ñawi kawag runata alia­chigka, ¿manachu pudirka, chara kaug­sa­kug­lla­pi, Lazaro­ta­pas wañuita kispi­chin­ga­pa?
38 Jesuska, ikuti sin­chi llaki­rispa, Lázaro pamba­raiaska punguma chaiag­rirka. Chi pungupi, sug atun rumi kilpaska­mi karka. 39 Kawag­ris­paka, Jesuska nirka:
—Rumita anchu­chii­chi.
Wañuskapa pani Martaka nirka:
—Taita turi, ñami chusku puncha pambaska ka. Ñachar jiru asna­ri­ku.
40 Jesuska nirka:
—¿Manachu nirkaiki: “Kam suma iuia­was­paka, Taita Diuspa suma iachai­ta­mi kawan­ga­pa kangi”?
41 Chasa uias­paka, chi pungu­manda kilpa­raiaska rumita anchu­chir­ka­kuna. Chi­ura Jesuska, awama kawaspa, nirka:
—Taitiku, kam uia­waska­manda niikimi: “Pai Siñur”. 42 Nuka iacha­nimi, kam ima­ura­pas uia­wa­dur kagta. Tukui kaipi nuka­wa muiugta kag­kuna­manda­mi niiki, kam nukata kacha­mu­waska kagta pai­kuna suma alli­lla iuia­wan­ga­pa—. 43 Chasa nis­paka, sin­chi rimai­wa kapa­rirka— Lázaro, kanchama llugsi­mui.
44 Chasa kapa­rig­lla­pi, chi wañus­kaka, kuiu­rispa, llugsii kalla­rirka, chaki i maki­kuna linsu­kuna­wa wataskalla, uma i ñawipas chasa­lla­ta maitu­riskalla. Chi­ura, Jesuska nirka:
—Paskai­chi, alli­lla purin­ga­pa.
Jesusta wañu­chin­ga­pa, judíu taita­kuna iuia­ri­na­kuska­manda
45 Achka judíu Maria­pagma chaiag­riska kag­kunaka, Jesús chasa ruraskata kawaspa, paita suma iuia­rir­ka­kuna. 46 Ikuti sug judiu­kunaka, pai ima ruraska kawaskata fari­seo­kunata willag­rir­ka­kuna. 47 Chasa willag­ri­ura, iaia sasir­duti­kuna i fari­seo­kunaka tukui judiu­kunapa taita­kunata tanda­chir­ka­kuna. Sug­lla­pi ka­ura, rima­na­kurka:
—¿Imasami chi runata ruran­chi? Mana ima­ura­pas kawas­ka­sina mas achkami rura­ku. 48 Paita nukan­chi saki­sun­chi chasa rura­kun­ga­pa; tukui­kuna­mi pai­wa tukun­ga­pa kan­kuna. Chi­manda­mi Roma­manda­kuna­pas samun­ga­pa kan­kuna, nukan­chi Tai­ti­kupa suma atun wasita urma­chin­ga­pa. Kai alpapi kaug­sa­na­kuska­ta­pas­mi puchukan­ga­pa kan­kuna.
49 Sug pai­pura, Kaifás suti, chi wata iaia sasir­duti kaspa, nirka:
—Kam­kuna, ñi ima­pas mana iachan­gi­chi­chu. 50 Iuia­rii­chi: ¿mana­chu alli­lla kantra, suglla runa nukan­chipa alpapi kaug­sa­na­kuska­manda wañun­ga­pa; chasaka, tukui­kuna mana puchukai tukun­ga­pa?.
51 Chasa, pai kikinpa iuiai­lla­wa mana rimarka. Chi wata pai iaia sasir­duti kaspa­mi Santu Ispi­ri­tu­wa sutipa kaskata willarka, chi alpapi tukui kaug­sa­na­kuska­manda Jesús wañun­ga­pa kagta. 52 Chi alpapi kaug­sa­na­kuska­mandallaka, mana; tukui Taita Diuspa wam­bra­kuna sugpi sugpi kaug­sa­na­kuskapas sug­lla tukunga­pa­mi wañun­ga­pa chaiarka.
53 Chi puncha­mandaka rima­na­kui kalla­rir­ka­kuna, imasa­pipas Jesusta wañu­chin­ga­pa. 54 Chi­manda Jesuska, judiu­kunata mana kawa­rin­ga­paka, pakalla­lla­mi puri­kurka. Efraín suti pui­blupi, chusa sitaska alpa kuchu kuchumi kag­rirka. Chi­pika, paita kati­raiag­kuna­wan­ta sug puncha­kuna chisiag­rirka.
55 Judiu­kunapa paskua atun puncha ñami chaia­kurka. Manara paskua chaiagpi, chi alpa suiu­kuna­manda achka­kuna Jeru­salenma chaia­na­kug­rirka, tukui panda­rii­kunata mailla­riska­sina ruran­ga­pa; chasaka, Diuspa ñawipi alli­lla kawa­rin­ga­pa. 56 Chi­pika, Jesusta maska­na­kurka. Diuspa atun wasipi kag­kuna­pas, kikin­pura tapu­ri­na­kurka:
—¿Imatak iuia­na­kun­gi­chi? Kai atun puncha, ¿paipas samungacha?
57 Iaia sasir­duti­kuna i fari­seo­kuna niska kar­ka­kuna:
—Mai­kan­pas Jesús maipi kaska­ta iachas­paka, willag­samun­gi­chi, paita api­chin­ga­pa.