13
Jesusta kati­raiag­kunapa chaki­kunata, pai maillaska­manda
Paskuapa ruran­ga­pa sug­lla puncha pisi­ku­ura, Jesús ña iacharka, kai alpa­manda paipa Taita­pagma rin­ga­pa chaia­kugta. Kai alpapi pai­wa kag­kunata iapa kuiaspa, wañun­kama­mi munarka.
Paita kati­raiag­kuna­wa miku­nakun­kama, iaia kuku, ñami Judas Iska­riote suti Simonpa wam­brapa sungupi iuia­chiska karka, Jesusta api­chin­ga­pa. Jesús ña iacharka, Taita Dius paipa makipi tukui karaska kagta; chasa­lla­ta, Taita Dius­pag­manda samuspa, Taita Dius­pagma­lla­tata kutin­ga­pa kagta. Nis­paka, miku­nakuska­manda ata­rispa, kikin kata­raiaska katangata anchu­chi­rispa, tusta­chi­diru linsuta aisaspa, chumbi­lli­rirka. Sug uchulla batiapi iaku tallispa, paita kati­raiag­kunapa chaki­kunata maillai kalla­rirka. Chaki­kunata maillas­paka, chumbi­lli­raiaska lin­su­wa­mi chaki­chispa aparka.
Simón Pedropa chakita mai­llan­ga­pa chaia­uraka, Pedroka tapurka:
—Taita waugki, ¿kamchu nuka­pa chaki­kunata mai­lla­wan­kangi?
Jesuska ainirka:
—Nuka chasa rura­kuskata, kam kuna­ura mana iachangichu. Kipa­ma­mi ima ni­raiaskata iachan­ga­pa kangi.
Pedroka nirka:
—Kam, ñi ima­ura­pas mana nuka­pa chaki­kunata mai­lla­wan­ga­pa kangichu.
Jesuska ainirka:
—Nuka kamta mana mai­llag­pi­ka, kamka mana nuka­pa kan­ga­pa kangi­chu.
Chi­ura, Simón Pedro nirka:
—Taita waugki, chasa kag­pika, chaki­kuna­lla­ta mana mai­lla­wai. Maki­kuna uma­wan­ta arma­chi­wai.
10 Jesuska nirka:
—Mai­kan ña armaska kaskata mana ikuti maillai minis­tinchu. Chasa armaska, ñi ima mana mapa kan­chu. Chasa­lla­ta, kam­kuna armaska­sina­mi kan­gi­chi; nig­pika tukui­kunaka, manima—. 11 Jesús, pi paita api­chin­ga­pa kagta iachas­pa­mi nirka: “Nig­pika, tukui­kunaka mana armaska­sina kan­gi­chi­chu”.
12 Ña tukui­kunapa chaki­kunata maillaspa, paipa kata­ri­diruta kata­rispa, ikuti sug­lla­pi tia­rig­rirka. Nis­paka, nir­ka­kunata:
—Nuka ima kam­kunata ruras­ka, ¿iachan­gi­chi­chu ima ni­ra­iag­ta? 13 Nukata, kam­kuna ni­wan­gi­chimi: “Iacha­chig taita” i “Iaia Jesús”. Chasaka, alli­lla­mi ni­wan­gi­chi. Chasa­mi kani. 14 Nuka, kam­kunapa iaia i iacha­chig taita kaspa­pas, kam­kunapa chaki­kuna­ta­mi maillarkai­ki­chita. Chi­manda­mi kam­kuna­ta­pas chasa­lla­ta chaia­ku, kam kikin­pura mailla­na­kun­ga­pa. 15 Nuka, kam­kunata ña­mi kawa­chirkai­ki­chita, imasa kam kikin­pura rura­na­kun­ga­pa kagta. 16 Kasa­mi nuka nii­ki­chita: lutrin, taita­kuna­manda mas atun mana kanchu. Chasa­lla­ta kacha­muska runa, kacha­mug­manda mas atun mana kanchu. 17 Chi tukui ima iacha­chiskata suma ruras­paka, Taita Diuspa iapa kuiaska­mi ka­puan­kan­gi­chi.
18 —Tukui kam­kuna­manda, nuka mana chasa ni­na­kui­ki­chi­ta­chu. Nuka agllas­ka­kuna­manda ña­mi iachani. Chi­wanka, ñugpa­manda librupi imasa willa­raiaska­sina tukug­samun­ga­pa ka. Kasa­mi ni­raiá: “Nuka­wa tanda sug­lla­pi mikug­pas, nuka­pa kuntrami tukurka”. 19 Kuna­ura, manara chasa tukug­samug­pi­mi willai­ki­chita; chasa tukug­samu­uraka, kam­kuna, suma iuia­ri­waspa, nuka pi kagta rigsi­wan­ga­pa. 20 Kasa­mi nuka nii­ki­chita: mai­kan­pas nuka kachas­kata chaskig­pika, nukata chaski­wagmi ni­raiá. Chasa chaski­was­paka, nukata kacha­mu­wag­ta­pas­mi chaskig ni­raiá.
Judas Iskariote Jesusta api­chin­ga­pa kagta, Jesús willaska­manda
21 Chasa nis­paka Jesuska, sungu nanagta llaki­rispa, imasa pasa­rin­ga­pa kagta willarka, kasa nispa:
—Kasami nuka nii­ki­chita: kam kikin­pura­manda sugmi api­chi­wan­ga­pa ka.
22 Chi­ura paita kati­raiag­kuna, ñawima kawa­ri­na­kuspa iuia­na­kurka: “¿Pi­manda­sik chasa rima­ku?”. 23 Jesusta kati­raiag­pura mas kuiaskaka, paita kimi­rispa tia­kurka. 24 Pai kimi­raiaskataka, Simón Pedro ñawi­wa siñas rurarka, tapu­chin­ga­pa: ¿pi­manda­mi Jesús chasa rima­ku? 25 Chi­ura chi runaka, Jesus­pagma mas kimi­rispa, tapurka:
—Taita waugki, willa­wai: ¿pitak ka?
26 Chi­ura, Jesuska ainirka:
—Nuka sug piti tanda ju­ku­chispa, karasa; pai­mi ka—. Chasa nis­paka, tanda juku­chispa, Judas Iska­riote­ta­mi kararka. Chika karkami Simonpa wam­bra.
27 Chi tandata chaskispa miku­uraka, chi­ura­lla iaia kukuka Judas­pa sunguma iai­kurka. Nis­paka Jesus­ka, paita nirka:
—Kam ima ruran­ga­pa kaskata utkalla rurai.
28 Ñi mai­kan Jesus­wa miku­nakug­pura mana iachar­ka­kuna, ima­manda pai chasa ni­kugta. 29 Sug­kuna iuia­na­kurka: “Judas kulki waka­chi­dur kag­manda, atun punchapipa ima minis­tis­ka­kuna randin­ga­pachar kacha­ku”. Ikuti sug­kunaka iuia­na­kurka: “Ñi ima mana iukas­ka­kunatachar karan­ga­pa kacha­ku”. 30 Judas chi tandata mikunga­lla­wa llugsi­ura, ña tuta­mi karka.
Musu mandaita, Jesús iacha­chiska­manda
31 Judas ña llugsi­ura, Jesuska nirka:
—Kuna­ura­mi kai Runa Tukus­ka­ta suma atun­ia­chiska tuku­ku. Nuka­wa­mi Taita Diuspas suma atun­ia­chiska tuku­ku. 32 Taita Dius­ka, nuka­wa atun­ia­chiska tukuspa, nuka­ta­pas­mi atun­ia­chi­wan­ga­pa ka. Mana unai­lla­mi atun­ia­chi­wan­ga­pa ka.
33 —Nuka­pa kuias­ka­kuna, kam­kuna­wa mana unai kan­ga­pa ka­nichu. Chi­ura­mandaka, kam­kunata iapa llakiimi tukun­ga­pa ka. Imasa­mi judiu­kunata nirkani: chasa­lla­ta­mi kuna­ura kam­kuna­ta­pas nii­ki­chita: “Nuka maima rin­ga­pa kaska­ma, kam­kunaka mana rii pudin­ga­pa kan­gi­chi­chu”.
34 —Kam­kunata sug musu mandai­ta­mi sakii­ki­chita: kam kikin­pura kuia­na­kun­ga­pa. Imasa­mi nuka kam­kunata kuiar­kai­ki­chita: chasa­lla­ta kam kikin­pura­pas kuia­na­kuspa kaug­san­gi­chi. 35 Chasa kuia­na­kug­pika, tukui­kuna­mi iachan­ga­kuna, kam­kuna nukata kati­ra­ia­wag­kuna kagta.
Jesusta mana rigsi­nichu, Pedro nin­ga­pa kaska­manda
36 Chi­ura, Simón Pedroka tapurka:
—Taita waugki, ¿maimatak ri­kungi?
Chi­ura, Jesús ainirka:
—Nuka maima rin­ga­pa kaska­ma, kuna­ura kam mana kati­wai pudin­ga­pa kangichu. Kipa­ma­mi kati­chi­wan­kangi.
37 Pedroka tapurka:
—Taita waugki, ¿ima­wan­tak kuna­ura nuka mana kamta katin­ga­pa pudiiki? Kam­manda wañu­chii­pas­mi tukuntrani.
38 Chasa ni­ura, Jesuska ainirka:
—Nuka­manda wañun­ga­pa muna­kug­pipas, kasa­mi nuka niiki: gallu manara kantag­pi­mi kamka kimsa biaji nuka­manda nin­ga­pa kangi: “Paita mana rigsi­nichu”.