ROMA PUIBLUPI CRISTOWA TUKUSKAKUNATA
SAN PABLO KARTA KACHASKAMANDA
1
Nuka, Jesucristopa lutrinsinami kani. Taita Dius agllaska kachamuskami kani, paimanda Alli Willaita willaspa puringapa. Santu Ispirituwa rimagkunawami ñugpamanda librupi niska karka, chi Alli Willaita willagsamungapa. 3-4 Chi Alli Willaiwami ninchi, nukanchipa Iaia Jesucristo, sutipa Taita Diuspa wambra kagta. Pai Jesucristo runa tukuskapa, atun mandag Davidmi paipa ñugpamanda achala taita kapurka. Pai wañuskataka, Taita Dius kikinmi, Santu Ispirituwa iapa iachaiwa kaugsachispa, kawachirka paipa wambra kagta. Taita Diusmi, Jesucristowa nukanchita iapa kuiaspa, agllaspa kacharka, Alli Willaita willaspa puringapa; chasaka tukui puiblu niraiaskakunamanda kaugsagkuna, paimanda uiaspa, paiwa suma iuiarispa, pai ima niskata ruraspa kaugsangapa. Kamkunapas chasallata agllaskakunami kangichi, Jesucristopa kangapa.
Romapi kaugsanakuskatami kai karta kachaikichita. Tukui kamkunata, Taita Dius iapa kuiaspa agllarkami, paimandalla kaugsangapa. Nukanchipa Taita Dius i Iaia Jesucristo, kamkunata kuiaspa, suma iuiaiwa kawapuachu.
San Pablo, Romama chaiagringapa munakuskamanda
Kamkuna Jesucristowa suma iuiarigkuna kaskamanda, tukui alpapimi iacharí. Chimandami, tukuimanda ñugpa, tukui kamkunamanda nukapa Taita Diusta: “Pai Siñur” nini, Jesucristota iuiarispa. Taita Dius ima niskata nuka tukui iuiaiwa ruraspa, paipa wambramanda Alli Willaita willagmi kani; paimi iachá, nuka kamkunamanda paita mana kungarispalla mañakugta. 10 Paitami tukuipi mañakuni, pai munagpika, nuka imasapas kamkunapagma chaiagringapa. 11 Iapami munanakuikichita kawagringapa; chiwanka, Santu Ispirituwa imapas kamkunata karaspa, tukuipi allilla charingapakunata. 12 Chasallata, nuka kamkunawa, Jesucristowa iuiagkuna kagmanda, parijuma sumaglla iuiachinakungapami kagringapa munakuni.
13 Taitakuna i mamakuna, nuka munanimi, kamkuna kasa iachangapa: achka biajimi nuka munakurkani, kamkunapagma chaiagringapa. Chasa munakuspapas, imamandachar arkarispa, kunankama manara pudiriwá ringapa. Kamkunawa kagrispa, munakunimi, achka runakuna manara Cristowa tukuskakunata tandachingapa, paimandalla kangapakuna; imasami sug alpakunapi rurarkani: chasallata. 14 Chaiawakumi, tukuipi griegokunata i augkakunata Alli Willaita willagringapa. Chasallata iachagkunata i ñi ima mana iachagkunatapas Alli Willaita willagringapami chaiawaku. 15 Chimandami munakuni, nukanchipa Taitiku chasa munagpika, kamkuna Romapi kaugsanakuskatapas Alli Willaita willagringapa.
Alli Willaita uiaspa suma iuiarigkuna kispiringapa pudiskamanda
16 Nukata ñi imapi mana manchawanchu, Alli Willaita willaspa puringapa. Tukui chita uiaspa suma iuiarigkunata, Taita Diusmi pudí kispichingapa. Ñugpa, judiukuna; nispaka, mana judíu kagkunapasmi pudinkuna kispichii tukunga. 17 Chi Alli Willaipi kasami niraiá: chita uiagkuna, Cristowa suma iuiarispallami Taita Diuspa ñawipi mana pandarig niraiankuna. Chasallatami ñugpamanda librupi willaraiá, kasa nispa:
Taita Diuspa ñawipi alli
kawarig runaka,
paiwa suma iuiarispallami
kaugsanga.
Tukui runakuna, pandarig kaskakunamanda
18 Runakuna Taita Diusta mana manchaspalla, tukuipi jiru ruraspalla kaugsagkuna, sutipa Alli Willaita mana uiangapa munankunachu. Chi runakunawa Taita Dius, pai iapa rabiarispa kagtami suma luarmanda kawachimungapa ka. 19 Chi runakuna, Taita Diusmanda ima iachariskata allillami iachankuna. Taita Diusllatatami paikunata kawachimurka. 20 Taita Diusta mana kawaspapas, pai wiñachiskakunata kawaspami paimanda allilla iachankuna pai tiagta. Kai alpa tiaskauramandata, chi alpallawantami allilla kawachí, Taita Dius diltudupa tukui pudig tiagta. Chimandaka, paikuna mana ningapa pudinkunachu: “Nukanchi mana iacharkanchichu”. 21 Taita Diusmanda chasa iachaspapas, mana paita nirkakunachu: “Kam, iapa suma atun Taita Diusmi kangi” u “Pai Siñur”. Chasapaka, ianga iuiaikunallawami kankuna. Chiwanka, paikunapa iuiaika mana iuiaiiugmi tukuska kankuna. Iana tutapisinami kaugsanakú. 22 “Nukanchi, iachami kanchi” nigpikunapas, paikuna upami tukuska kankuna. 23 Taita Dius mana wañugta: “Kam, iapa suma atunmi kangi” ningataka, wañunga runakunasina rigcha ruraskatami iuiarispa munanakú. Chasallata, piskukunasina, chusku chakiiugkunasina i kulibrakunasina rigcha ruraskakunatapasmi iuiarispalla kaugsanakú.
24 Chimandami Taita Dius paikunata sakirka, imasa jiru iuiaskasina ruraspa kaugsangapa. Chasa sakii tukuspami, pai kikinpura tukui pingaipa ruranakuspa kaugsanakú. 25 Taita Diusmanda sutipa Alli Willaita uiangataka, llulla willaikunatami paikuna uianakú. Chasallata, Taita Dius wiñachigta kungurispa, pai ima niskata munangataka, pai wiñachiskakunatami iuiarispa munanakú. Pai Taita Diusta nukanchi nisunchi: “Kam, imaurapas iapa suma atunmi kangi. Chasa kachu”.
26 Chimandami Taita Dius paikunata sakirka, iapa pingaipa jiru iuiaikunata ruraspa kaugsangapakuna. Chasaka paikunapa warmikuna, kariwa kaugsanakuskata sakispa, kikin warmipura mana ruradirukunatami ruranakuspa kaugsanakú. 27 Chasallata karikunapas, warmiwa kaugsanakuskata sakispa, askurintimi munanakú, kikin karipura mana ruradirukunata ruranakungapa. Karipuralla pingaiachig ruradirukunatami ruranakuspa kaugsanakú. Chasa pandarigkuna, pai kikinkunapa kuirpupimi llakii nanai iukangapa kankuna.
28 Paikuna mana Taita Diusta rigsingapa munaskamandami pai Taita Dius sakirka, paikuna jirulla iuiangapa; chasaka, mana chaiaskakunata ruraspa kaugsangapakuna. 29 Paikuna, chasa tukui sug rigcha sug rigcha jiru iuiaikunawa junda kaspa, jirumi tukuipi rurankuna. Kikinmandallami sugkunapata munarinkuna. Tukuipi jiru rurangapa iuiaspallami purinakú. Sugkunata jiru iuiaspallami kawankuna. Wañuchinkunami. Piñachirinakuspallami rimanakú. Llullachinkunami. Sugkunamanda wasami rimankuna. 30 Sugkunamanda iangami juchachinkuna. Taita Diusta mana munankunachu. Ainirinkunami. Atun tukuspa, nirinkunami: “Nuka, sugkunamanda masmi kani”. Maskankunami, imasa sug rigcha jirupas rurangapa. Paikunapa taitata i mamata mana uiankunachu. 31 Mana munankunachu alli iuiai apingapa. Paikuna rurangapa niskata mana rurankunachu. Mana pitapas kuiankunachu. Mana pitapas pasinsiankunachu. Ñi mailla mana pimandapas llakinkunachu. 32 Chasa jiru ruragkunatami Taita Dius niska ka: paikunata wañungapami chaiá. Taita Dius chasa niskata iachaspapas, mana sakinkunachu, chasakunata rurangapa. Sugkunapas chasallata jiru ruranakuskata paikuna kawaspa, alli iuiachiiwami tukunkunata.