TITOTA
SAN PABLO KARTA KACHASKAMANDA
1
Nuka Pablo, Taita Dius­pa lutrin­sina, Jesu­cristo kacha­mus­ka­mi kani, Alli Willai­ta willaspa purin­ga­pa; chasaka, Taita Dius agllas­ka­kuna pai­wa suma iuia­rin­ga­pa; chi­wanka, chi sutipa Alli Willai­ta iachag­samuspa, paita iuia­rispa kaug­san­ga­pa. Chasa kaug­sas­paka, mana puchuka­ri­diru suma kaug­sai­ta iukan­ga­pa­mi suia­na­kun­chi. Kai alpa manara tiag­pi­ta­mi Taita Dius, mana llu­llag kaspa, nukan­chita chasa karan­ga­pa nirka. Kuna­ura, Taita Dius niska pun­cha­mi cha­iarka, paipa Rimaita willan­ga­pa. Chasa willan­ga­paka, Taita Dius nukan­chita kis­pi­chig­mi min­ga­waspa kacha­mu­warka. Kam Tito­ta­mi kai karta kachaiki. Kamka, nuka­sina­lla­ta­ta Jesu­cristo­wa suma iuia­rispa, nuka kikinpa wam­bra­sina­mi ka­puangi. Taita Dius i Jesu­cristo nukan­chita kis­pi­chig, kamta kuiaspa, suma iuiai­wa kawa­pua­chu.
Kreta alpapi, Tito ima rurai iukaska­manda
Kasa­manda­mi kamta Kreta alpa­pi sakir­kaiki: chipi kaug­sa­na­kus­kata alli rurai­kunata mas suma iuia­chispa iacha­chin­ga­pa. Tukui pui­blu­kunapi Cristo­wa tukus­ka­pura iacha­chig taita­kunata agllan­ga­pa­pas­mi sakirkaiki; ima­sa­mi nuka mingarkaiki: chasa.
Iacha­chig taita­kunaka iukan­kuna­mi kanga ñi ima­pi­pas mana piñai tukunga­sina. Sug warmi­lla­wa kaug­sa­chu­kuna. Paipa wam­bra­kunaka, Cristo­wa suma iuia­rig­kuna ka­chu­kuna. Mana pipas pai­kuna­manda ni­chu­kuna: “Mana alli runa­kuna­mi kan­kuna; taitata mana uiag­kuna­mi kan­kuna”. Mai­kan­pas iacha­chig taita kas­ka­taka, Taita Dius tukui Cristo­wa tukus­ka­kuna­ta­mi mingaska ka. Chi­man­da­mi paita chaiá, ñi ima­pi­pas mana piñai tukunga­sina kan­ga­pa. Mana ka­chu paipa iuiai­lla­wa rurag, mai­tuku sug­kuna: “Mana rura­ku­chu” nig­pi­pas. Mana kachu rabia­rig, machan­gi­chu, pilia­rig, imasa­pi­pas kulki mira­chin­ga­pa iuiai­lla kag. Chasa­paka iukan­mi, wasima pipas chaiag­ris­kata: “Iai­kui” ni­dur kanga, ima­pi­pas alli­lla ruraita iuias­pa­lla ruranga, tukui­kuna­wa alli­lla iuiai­wa i tukuipi alli kanga, Taita Dius­manda­lla kaug­sanga, ima jiru iuia­rispa munai apig­pi­pas, chita mana ruras­pa­lla. Dius­pa sutipa Rimaita iacha­chis­ka­taka mana kun­ga­ris­pa­lla­mi iuká kaug­sanga; chi­wanka, sug­kunata suma iuia­chispa, alli­llata iacha­chin­ga­pa; chasa­lla­ta, mai­kan­pas: “Dius­pa Rimai mana alli­lla kan­chu” ni­na­kus­kata alli­llapi iuia­chin­ga­pa.
10 Alli Willai­ta mana uiag­kunaka, achka­kuna­mi tian­kuna. Judiu­kunapa marka chura­chin­ga­pa iacha­chig­kuna, mas­pas­mi mana uian­ga­pa munan­kuna. Chasa­kunaka, ianga rimas­pa­mi sug­kunata panda­chin­kuna. 11 Chasa­kunata chaian­mi upalla­chin­ga­pa. Pai­kuna mana alli­llata iacha­chi­na­kun­chu. Pai­kuna iacha­chis­pa­mi wasipi tukui kaug­sag­kunata pan­da­chi­nakú. Chasaka, kikin­kuna­manda­lla­mi kulki mira­chi­nakú.
12 Kreta­manda sug willag runa, chi alpapi kaug­sa­na­kus­ka­manda kasa­mi nirka: “Kai Kretapi kaug­sag­kuna, ima­ura­pas llullaspa, jiru ruraspa, killa wangu mikun­ga­pag­lla iuias­pa­mi kan­kuna”. 13 Chasa nispa, sutipa kas­ka­ta­mi willá. Chasa­manda, pai­kunata sin­chi piñaspa iuia­chingi; chasaka pai­kuna, Cristo­wa mas suma iuia­rig­kuna kan­ga­pa. 14 Chi­wanka, judiu­kuna kikinpa iuiai­wa rima­na­kus­kata mana uia­na­kuchu. Ñi sutipa Alli Willai­ta sakiska kag­kuna­ta­pas ima nis­kata rura­na­kus­kata mana uia­na­kuchu.
15 Alli iuiai­wa kag­kunaka, tukuipi alli iuiai­wa­mi kawan­kuna. Ikuti mana Cristo­wa iuia­rispa jiru iuiai­wa kag­kunaka, tukuipi mana alli iuiai­lla­wa­mi kawan­kuna. Pai­kunapa iuiaipi ima iuia­riska­pi­pas, jiru iuiai­lla­mi tukug­samú. 16 “Taita Diusta rigsi­nimi” nig­pi­pas, mana paita rigsig­sina­mi jiru ruraspa kaug­san­kuna. Chasa kaug­sag­kunaka, millanga­sina­mi tukun­kuna. Iapa subirbi kas­pa­mi mana pudin­kuna, ñi ima­pas alli­lla ruran­ga­pa.